Compartiment Cerșetorie

Se află în directa subordine a directorului executiv adjunct: Găluț Ioan Nicolae

- Menţin ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin Planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Oradea, aprobat în condiţiile legii;

- Menţin ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Oradea, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea municipiului Oradea sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin Planul de ordine şi siguranţă publică;

- Participă la menţinerea normalităţii în ceea ce priveşte ordinea şi liniştea publică în imediata apropiere a barurilor, cluburilor, unităţilor de alimentaţie publică şi în zona lor de dispunere;

- Acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Oradea pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;

- Participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

- Participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii deosebite ( alertă/urgenţă);

- Constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;

- Însoţesc, la solicitare, personalul din cadrul Primăriei municipiului Oradea, precum și personalul din instituţiile sau serviciile publice de interes local, la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice şi la punerea în executare a unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, asigurând protecţia acestora şi prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice;

- Participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

- Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale, pentru faptele constatate pe raza municipiului Oradea;

- Participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale. 

- Acţionează pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;

- Acordă, pe teritoriul municipiului Oradea, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;

- În cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei municipiului Oradea, pe bază de proces-verbal conform prevederilor legale în vigoare, în vederea continuării cercetărilor;

- Conduc la sediul Direcției Poliţiei Locale sau Poliţiei municipiului Oradea persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

- Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor municipiului Oradea, legate de problemele specifice compartimentului;

- Îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege;

- Aplică legislaţia şi actele administrative emise de către autorităţile locale;

- Asigură ordinea şi siguranţa publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică, previne şi combate încalcarea normelor legale privind comerţul stradal, precum şi alte fapte stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea;

- Constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, comerţul stradal, protecţia mediului înconjurator, precum şi pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea sau dispoziţii ale Primarului;

- Participă la asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestarilor cultural-artistice şi sportive, organizate la nivel local;

- Constată contravenţii şi aplică sancţiuni în ceea ce priveşte normele de trafic greu, iau măsuri de imobilizare a autovehiculelor conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv la parcările de domiciliu;

- Sesizează orice neregulă în domeniul ordinii şi liniştii publice, în cazul în care este depăşit de situaţia creată.

- Întocmeşte în conformitate cu prevederile art. 61 Cod de Procedură Penală procesul-verbal de constatare a infracţiunilor, atunci când situaţia o impune, şi îl înaintează de îndată organelor abilitate.

- Comunică în cel mai scurt timp posibil organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

- Sprijină Poliţia municipiului Oradea în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;

- Acţionează împreună cu Poliţia, Jandarmeria, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi alte autorităţi prevăzute de lege la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor afectate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

- Intervine împreună cu organele abilitate la solicitarea cetăţenilor pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale;

- Acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

- Intervine împreună cu organele abilitate (Direcția Asistență Socială Oradea şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor) la solicitarea cetăţenilor pentru  rezolvarea unor cazuri sociale;

- Colaborează cu Direcţia Tehnică și Direcția Patrimoniu Imobiliar din cadrul Primăriei municipiului Oradea şi RER VEST SA pentru demolarea construcţiilor improvizate de către persoanele fără adăpost;

- Execută orice alte activităţi sau misiuni dispuse de către Şeful Poliţiei Locale sau de către înlocuitorul legal al acestuia, în limita de competenţă, sub rezerva legalităţii acestora; 

- Iau măsuri în ceea ce priveşte, sancţionarea contravenţională prin amendă sau avertisment, în parcările de domiciliu sau în parcările publice, după caz, conform prevederilor regulamentelor adoptate de către Consiliul Local Oradea;

- Cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

- Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în  legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

- Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

- Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;

LASAK IOAN - poliţist local
GORGAN VASILE - poliţist local
TIRBAN VIOREL - MARIN - poliţist local
FRANK ADRIAN - IOAN - poliţist local
DEMETER IONUT FLONEL - poliţist local
MASCAȘ CRISTIAN  NICOLAE - poliţist local
VERE NICOAE DUMITRU - poliţist local
LONTE COSMIN IOAN - poliţist local

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut