Secretar general Eugenia Borbei

Eugenia Borbei

Secretar general al Municipiului Oradea

În funcție din 9 ianuarie 2021
Data nașterii: 7 februarie 1977
Orar cu publicul: audiențe în fiecare zi de miercuri, ora 12:30
Adresa: Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii nr. 1, cabinet 101
 

Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;

d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;

e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactează hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.

9 ianuarie 2021 - prezent: Secretar general al Municipiului Oradea;

2009 - 2021: Director executiv al Direcției Juridice din cadrul Primăriei Oradea;

2008 - 2009: Șef serviciu juridic, în cadrul Primăriei Oradea;

2000 - 2008: Consilier juridic - Instituția Prefectului județului Bihor.

2011 - Manager proiect - IFES Cluj-Napoca

Curs de formare profesională: Mediator, SC Pro Training Mediation SRL, București

1999 - 2001 Diploma de master, Drept și administrație publică, Facultatea de Științe Juridice, Universitatea din Oradea;

1995 - 1999 Diploma de licență, specializarea Drept, Facultatea de Științe Juridice, Universitatea din Oradea.

 

Limba engleză: B1 - utilizator independent comprehensiune, vorbit și scris;

Competențe și abilități sociale: comunicativ, capacitatea de a lucra în echipă, capacitate de adaptare, tenacitate și perseverență;

Competențe și aptitudini organizatorice: organizarea și exercitarea activității juridice, munca în echipă, coordonarea unor activități, dinamism, implicare pentru atingerea obiectivelor instituționale fixate;

Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului: Operare PC MS Word, Curs ECDL.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut