Concursuri

aprilie 15, 2024

CONCURS ÎN VEDEREA OCUPĂRII, PE DURATĂ NEDETERMINATĂ, A UNEI FUNCŢII PUBLICE VACANTE DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT LA COMPARTIMENTUL IT

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA, județul BIHOR, publică anunțul privind

organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în

baza art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin.(3) și art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru

modificarea și completarea Codului administrativ

Data de publicare a anunțului: 15.04.2024

Funcția publică scoasă la concurs:  Consilier, clasa I, grad profesional asistent –  COMPARTIMENT  IT

Data, ora și locul desfășurării probei scrise : 17.05.2024 10:00, Primaria Municipiului Oradea

Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.

Perioada de depunere a dosarelor 15.04.2024 – 07.05.2024

Perioada de selecție a dosarelor de  concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Condiții pentru ocuparea postului

Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din următoarele domenii de studiu:

  • Informatică (ramura de știință),
  • Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale (domeniul de licență),
  • Inginerie electrică şi calculatoare (specializarea),
  • Automatică şi informatică aplicată (specializarea),
  • Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei (ramura de știință)

Vechime minimă în specialitatea studiilor 1 an

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Cunoștințe teoretice în domeniul tehnologiei informației (necesitate și nivel de cunoaștere): Cunoştinţe Programare –  Programarea calculatoarelor, nivel mediu, se dovedeşte în cadrul probei scrise

Bibliografie și tematică:

1. Constituția României, republicată

cu tematica Constituția României, republicată

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,

republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu

modificările și completările ulterioare

cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,

republicată, cu modificările și completările ulterioare

4. Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

5. PHP

http://php.punctsivirgula.ro/

http://php.adamharvey.name/manual/ro/

cu tematica Cunostinte de programare în PHP, HTML, si CSS

6. MySQL

https://www.academia.edu/40327177/Initiere_in_PHP_MySQL_Romana

https://www.octawian.ro/fisiere/tutoriale/mysql.pdf

cu tematica Baza de date MySQL (Cunoștințe generale privind instalarea si configurarea. Analiza,

proiectare, backup, si depanare)

7. Windows 10/11

https://www.microsoft.com/ro-ro/windows/features

https://support.microsoft.com/ro-ro/windows

cu tematica Sisteme de operare Windows 10/11 (instalare, configurare, drivere, aplicații);

8. WordPress

https://www.academia.edu/42144694/Ghid_WordPress_pentru_%C3%AEncep%C4%83tori

https://www.researchgate.net/publication/339336983_Ghid_WordPress_pentru_dezvoltatori

cu tematica instalare, configurare, exploateare CMS WordPress

Atribuţii stabilite în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului:

Atribuţiile postului:

1. Instaleaza aplicatii software specifice in cadrul Primariei Oradea;

2. Dezvoltare mici aplicatii in limbaje de programare moderne;

3. Dezvoltare pagina web utilizand solutii CMS existente;

4. Administreaza pagini web existente in WordPress si alte solutii;

5. Administrare server baza de date SQL si MYSQL;

6. Tine evidenta aplicatiilor existene si licentierea acestora;

7. Participa la implementare de proiecte informatice tip software;

8. Tine legatura cu dezvoltatori terti de aplicatii informatice;

9. Ofera sprijin si instruire in domeniul IT pentru personalul din cadrul Primaria Oradea;

10. Participa la seminare si cursuri de calificare din domeniul IT;

11. Contribuie propune și implementează strategia de digitalizare a instituției și cea de tranziție spre servicii

publice digitalizate;

12. Realizează documentare de specialitate pentru fundamentarea direcțiilor de dezvoltare de specialitate atât

pentru instituție cât și pentru Municipiul Oradea;

13. Respectă secretul informatiilor, corespondentei si caracterul privat al operatiilor efectuate de catre

utilizatorii aplicatiilor atata timp cat acestea sunt in acord cu legislatia in vigoare;

14. Executa orice alta sarcina primita de la seful ierarhic in limitele cadrului legal

Conţinutul dosarului de concurs și modalitatea de înscriere la concurs

Dosarul de concurs conţine, în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa nr. 10 din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare prin raportare la art. VII din OUG nr. 121/2023 formular editabil atașat prezentului anunț

b) copia cărţii de identitate;

c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;

d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz, comform modelului atașat prezentului anunț;

e) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;

i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

j) curriculum vitae, model comun european.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Conform dispozițiilor art. VII alin. (15) din OUG nr. 121/2023 coroborate cu cele ale art. 38 alin. (7) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor este prevăzut la art. 137 lit. e) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea de înscriere la concurs

Potrivit dispozițiilor art. VII alin. (17) din OUG nr. 121/2023, dosarul de concurs se poate depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs. Dosarelor de concurs transmise de candidaţi la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs după terminarea programului de lucru al autorităţii sau instituţiei publice, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen.

Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligaţia candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfăşurării probei interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică în cazul promovării concursului.

Condiții de ocupare a unei funcții publice potrivit art. 465 din Codul administrativ

(1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice –(conform anuntului de concurs);

g) dovedeşte prin certificat sau, după caz, prin alt tip de document absolvirea unei perfecţionări sau specializări stabilite expres de lege pentru ocuparea unor funcţii publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;

l) i s-a aplicat una dintre modalităţile de ocupare a funcţiilor publice prevăzute la art. 466 alin. (2).

Persoane de contact:

Funar Rodica –  sef serviciu, tel. 0259408850, fax. 0259437544, primarie@oradea.ro

Puscas Maria – consilier, tel. 0259409443, fax. 0259437544, primarie@oradea.ro

Dosarele de concurs ale candidaţilor declaraţi respinşi, se păstrează la Serviciul Resurse Umane, timp de 6 luni de la finalizarea concursului, ulterior, acestea vor fi distruse, conform P.O. 87

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut