Concursuri

mai 16, 2024

concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de Consilier, clasa I, grad profesional ASISTENT din SERVICIUL MONITORIZARE SI GESTIONARE PROCESE VERBALE CONTRAVENȚII – Direcția Logistică

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA, județul BIHOR, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante în baza art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin.(3) și art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ

Data publicării anunţului: 16.05.2024

Funcția publică temporar vacantă scoasă la concurs: Consilier, clasa I, grad asistent – SERVICIUL MONITORIZARE SI GESTIONARE PROCESE VERBALE CONTRAVENȚII din Direcția Logistică

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 03.06.2024, ora 10:00, Primaria Municipiului Oradea

Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.

Perioada de depunere a dosarelor: 16.05.2024 – 23.05.2024

Perioada selecție dosare de concurs: în termen de maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. 

Perioada depunere contestație la selecție: în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor. 

Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Condiții pentru ocuparea postului:

    Studii de specialitate:  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

    Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 1 an

    Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Bibliografie și tematică:

    1. Constituția României, republicată

      cu tematica Constituția României, republicată

    2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

    3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare

    4. Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

    5. Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combateri infracțiunii sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date

      cu tematica Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combateri infracțiunii sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date

    6. O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica O. G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare


Atribuţii stabilite în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului:

1. Introduce în baza de date procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmite de
către angajaţii Directiei Poliţia Locală Oradea în programul informatic M2N, respectiv în programul Cazier
contraventional procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor semnate/nesemnate de către contarvenient,precum și procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmite în domeniul circulației pe drumurile publice.

2. Introduce în baza de date procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmite în baza notelor de constatare aplicate pentru parcare și staționare neregulamentară astfel
-verifică starea notelor de constatare( achitate/neachitate)
-asigură identificarea proprietarilor /utilizatorilor vehiculelor pentru care au fost întocmite note de constatare rămase neachitate
-tehnoredactează și asigură întocmirea proceselor verbale în interiorul termenului prevăzut de
OG.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor pentru notele de constatare rămase neachitate
-introduce în baza de date toate datele din procesele verbale întocmite pentru notele de constatare rămase
neachitate și parcurge toate etapele necesare comunicării și debitării proceselor verbale.
3. Introduce în baza de date dispoziții de ridicare autoturisme.
4. Trimite prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa contravenientului procesele-verbale care nu au fost comunicate – de cîte ori e cazul;
5. Predă poliţiştilor locali din teren spre afişare la adresa contravenienţilor procesele-verbale necomunicate (care nu au fost semnate de primire sau plicurile cu confirmările de primire care s-au întors)
6.Solicită poliţiilor din ţară sprijin în afişarea proceselor-verbale necomunicate (care nu au fost semnate de
primire).
7. Operează în baza de date modificările intervenite în situaţia proceselor-verbale: achitarea,contestarea ,
debitarea, executarea silită, e.t.c. – de cîte ori e cazul;
8. Xeroxează procesele-verbale şi actele care confirmă luarea la cunoştinţă a proceselor-verbale spre luarea în debit în vederea executării silite la primăriile din localităţile de domiciliu a contravenienţilor – lunar;
9.Xeroxeaza procesele verbale de contraventie intocmite în domeniul circulaţiei pe drumurile publice
10.Inaintează zilnic Poliţiei Rutiere Bihor procesele- verbale de contravenţie întocmite în domeniul circulaţiei pe drumurile publice ,care au puncte de penalizare.
11.Verifică citaţiile intrate în instituţie cu privire la procesele- verbale contestate în instanţă, introduce în
bazele de date numărul de dosar de instanţă, xeroxează actele anexate proceselor verbale şi le transmite
Direcţiei Juridice atunci când se impune.
12. Întocmeşte adrese de înaintare şi trimite primăriilor de la domiciliul/sediul contravenienţilor proceseleverbale şi actele care confirmă luarea la cunoştinţă a proceselor-verbale în vederea debitării – lunar;
13. Operează în baza de date debitarea proceselor-verbale – lunar;
14. Înregistrează în baza de date achitarea amenzilor pe baza chitanţelor de plată;
15. Xeroxează actele solicitate de către consilierii juridici din cadrul Primăriei Municipiului Oradea şi le
comunică acestora în vederea reprezentării instituţiei în cazul proceselor-verbale contestate – de câte ori e cazul;
16. Răspunde la solicitările instanţei privind transmiterea actelor care au stat la baza întocmirii proceselorverbale sau transmiterea documentelor anexate proceselor-verbale;
17. Întocmeşte situaţia privind numărul de procese-verbale întocmite pe acte normative
– lunar,trimestrial,semestrial,anual în vederea raportării informărilor în Consiliul Local al municipiului Oradea;
18. Întocmeşte orice alte situaţii solicitate cu privire la procesele-verbale de contravenţie în vederea întocmirii bilanţurilor – de cîte ori e cazul;
19. Răspunde de gestionarea corectă şi eficientă a procedurilor privitoare la procesele verbale de contravenţie, conform prevederilor legale în vigoare;
20. Răspunde de păstrarea în bune condiţii a proceselor-verbale de contravenţie;
21. Se asigură de respectarea termenelor şi a încadrării în acestea, cu orice mijloace legale şi administrative;
22. Întocmeşte referatul de clasare a proceselor verbale, dacă acest lucru se impune, conform legii. Referatul îl înaintează pentru viza de legalitate Serviciului Juridic Contencios din cadrul Primăriei Municipiului Oradea;
23. Întocmeşte orice alte situații statistice referitoare la procesele- verbale de constatare și sancționare a
contravențiilor la solictarea directorului executiv /șef de serviciu din cadrul Direcției Poliția Locală Oradea .
24. Întocmeşte adrese, note, regulamente, rapoarte, în baza competenţei şi a atribuţiilor din fişa postului,
dispuse de seful de serviciu şi directorul executiv.
25. Efectueaza zilnic/lunar confruntarea evidentei proceselor- verbale de contraventie cu casieria unităţii, respectiv cu evidenţa din programul Impotax, program gestionat de instituţia Primăria Municipiului Oradea.
26. Menţine legătura cu Direcţia Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea prin ataşarea de probe foto la citaţiile emise pentru procesele-verbale de contravenţie contestate în instanţă.
27.Transmite Direcţiei Juridice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea procesele-verbale de constatare si
sanctionare a contravenţiilor în domeniul Disciplină în Construcţii la termenele stabilite în cuprinsul
procesului – verbal în vederea sesizării instanţelor de judecată.
28. Anunţă din timp șeful de serviciu si directorul executiv referitor la orice nereguli sau disfuncţionalităţi în
activitate pentru luarea măsurilor de corijare a acestora;
29. Se autoperfecţionează continuu şi este proactivă în executarea atribuţiilor de serviciu, are iniţiativă,
lucrează continuu pentru îmbunătăţirea activităţii proprii;
30. Se documentează şi îşi actualizează permanent cunoştinţele faţă de modificările legislative aferente
legislaţiei cu care lucrează;
31. Arhivează documentele cu care lucrează astfel încât să există o arhivă de baze structurată şi ordonată;
32. Respectă prevederile Codului de conduită al funcţionarilor publici, Regulamentului de Ordine Interioară,
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ,normele PSI precum si normele referitoare la sănătatea şi
securitatea în muncă astfel:
Fiecare lucrator trebuie sa îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât sa nu expuna la pericol de accidentare sau
imbolnavire profesională atât propria persoana, cat şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau
omisiunile sale în timpul procesului de munca.
(1) In mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor lucrătorii au următoarele obligaţii:
a) sa utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat si, după utilizare, sa îl înapoieze sau sa îl
pună la locul destinat pentru păstrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de munca despre care au
motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice
deficienţa a sistemelor de protecţie;
e) sa aducă la cunoştinţa conducătorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
g) sa coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite
angajatorului sa se asigure ca mediul de munca şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru
securitate şi sănătate, în domeniul sau de activitate;
h) sa îşi însuşească şi sa respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca şi
măsurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relaţiile solicitate de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari.
(2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se aplica, după caz, şi celorlalţi participanţi la procesul de munca, potrivit activităţilor pe care aceştia le desfăşoară.
33. Prin activitatea sa, are obligaţia de a nu prejudicia imaginea instituţiei;
34. Are obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor pe care le gestionează, luând toate măsurile ce se impun în acest sens.
35. Îndeplineşte orice alte sarcini transmise de către conducerea instituţiei în baza competenţei şi a atribuţiilor din fişa postului – în limitele postului;


Conţinutul dosarului de concurs și modalitatea de înscriere la concurs

Dosarul de concurs conţine, în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa nr. 10 din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare prin raportare la art. VII din OUG nr. 121/2023 – formular editabil atașat prezentului anunț;

b) copia cărţii de identitate;

c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;

d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz, conform modelului atașat prezentului anunț;

e) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere,

sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;

i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

j) curriculum vitae, model comun european

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Conform dispozițiilor art. VII alin. (15) din OUG nr. 121/2023 coroborate cu cele ale art. 38 alin. (7) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor este prevăzut la art. 137 lit. e) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea de înscriere la concurs

Potrivit dispozițiilor art. VII alin. (17) din OUG nr. 121/2023, dosarul de concurs se poate depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs. Dosarelor de concurs transmise de candidaţi la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs după terminarea programului de lucru al autorităţii sau instituţiei publice, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen.

Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligaţia candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfăşurării probei interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică în cazul promovării concursului.

Condiții de ocupare a unei funcții publice potrivit art. 465 din Codul administrativ

(1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice ( conform anuntului de concurs);

g) dovedeşte prin certificat sau, după caz, prin alt tip de document absolvirea unei perfecţionări sau specializări stabilite expres de lege pentru ocuparea unor funcţii publice;

g indice 1) are cunoştinţe teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei, nivel utilizator începător; (nu se aplică funcţiilor publice vacante şi temporar vacante care se ocupă prin concurs organizat în condiţiile

prevăzute la art. VII şi art. XV din OUG nr. 121/2023)

g indice 2) îndeplineşte condiţia de ocupare a postului referitoare la obţinerea unui aviz sau a unei autorizaţii, în condiţiile legii, în situaţia în care pentru funcţia publică respectivă este prevăzută ca obligatorie această condiţie de ocupare a postului, justificată de îndeplinirea unor atribuţii care necesită un astfel de aviz sau autorizaţie;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;

l) i s-a aplicat una dintre modalităţile de ocupare a funcţiilor publice prevăzute la art. 466 alin. (2).

Persoane de contact:

Funar Rodica –  sef serviciu, 0259408850, 0259437544, primarie@oradea.ro

Puscas Maria – consilier, 0259409443, 0259437544, primarie@oradea.ro

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut