Concursuri

iunie 07, 2024

concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul SERVICIULUI REABILITARE IMOBILE SI OBTINERE AVIZE – Direcția Patrimoniu Imobiliar

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin.(3) și art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ

Data publicării anunţului: 07.06.2024

Postul scos la concurs: Consilier, clasa I, grad superior – SERVICIUL REABILITARE IMOBILE SI OBTINERE AVIZE – Direcția Patrimoniu Imobiliar

Condiții pentru ocuparea postului:

    Studii de specialitate: – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

    Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 7 ani

    Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Data, ora și locul desfășurării probei scrise:10.07.2024 – ora 10:00 la PRIMARIA MUN. ORADEA

Data și ora probei  interviu se va afișa pe site-ul instituției odată cu afișarea rezultatelor probei scrise

Perioada de depunere a dosarelor: 07.06.2024 – 26.06.2024

Perioada selecție dosare de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. 

Perioada depunere contestație la selecție: în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor. 

Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 Conţinutul dosarului de concurs și modalitatea de înscriere la concurs

Dosarul de concurs conţine, în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa nr. 10 din OUG nr. 57/2019, cu modificările și

completările ulterioare prin raportare la art. VII din OUG nr. 121/2023;

b) copia cărţii de identitate;

c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui

consemnat în certificatul de naştere;

d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să

ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit

prevederilor din prezentul cod, după caz;

e) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea

unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior

demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere,

sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile

prevăzute de legislaţia specifică;

i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere,

privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

j) curriculum vitae, model comun european

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a

eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea

sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării

etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului

administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul

judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Conform dispozițiilor art. VII alin. (15) din OUG nr. 121/2023 coroborate cu cele ale art. 38 alin. (7) din Anexa

10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor este prevăzut la art. 137 lit. e) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea de înscriere la concurs

Potrivit dispozițiilor art. VII alin. (17) din OUG nr. 121/2023, dosarul de concurs se poate depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs. Dosarelor de concurs transmise de candidaţi la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs după terminarea programului de lucru al autorităţii  sau  instituţiei publice,  dar  în  perioada  de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen.

Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligaţia candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs  originalele  acestor  documente,  pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfăşurării probei interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică în cazul promovării concursului.

Bibliografie și tematică

    1. Constituția României, republicată

      cu tematica Constituția României, republicată

    2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

    3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare

    4. Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

    5. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul – cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, republicata

      cu tematica H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare

    6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata

      cu tematica Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructi, republicata

    7. H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H. G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

      cu tematica H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

Atribuţii stabilite în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului:

1. Preluarea şi soluţionarea conform legislaţiei în vigoare, în termen legal, a adreselor repartizate de șeful ierarhic, constând în sesizări sau petiții ale cetăţenilor, pentru a căror soluționare se deplasează în teren pentru constatarea aspectelor reclamate și dialog cu cetăţeanul. Redactarea corespondenței în scris și transmiterea ei.
2. Deplasarea în teren pentru verificarea la fața locului a stadiului serviciilor și lucrărilor gestionate de Direcția Patrimoniu Imobiliar, Serviciul Reabilitare Imobile și Obținere Avize.
3. Studierea proiectelor și a devizelor martor, ofertate și finale ale investiției privind execuția, furnizarea de bunuri și prestarea serviciilor; formularea de observații sau rapoarte în caz de modificare; urmărirea realizării sarcinilor prevăzute în contracte, constând în urmărirea termenelor, livrabilelor și a responsabilităților contractuale și legislative;
4. Urmărirea și verificarea / măsurarea în teren;
5. Colaborarea cu alte compartimente, servicii și direcții din cadrul instituției în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
6. Urmărirea realizării sarcinilor prevăzute pentru furnizorii de bunuri sau material, întocmirea listei și înregistrarea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar;
7. Ține legătura cu diverse instituții în atingerea obiectivelor și sarcinilor de serviciu: Compania de Apă Oradea, Termoficare Oradea, DSP Bihor, DEER Transilvania Nord- Sucursala Oradea, Distrigaz Vest, Digi Communications, Orange Communications, ISU Crișana Bihor, APM Bihor, Direcția de Cultură Bihor, ISC Bihor, etc;
8. Inițierea și elaborarea rapoartelor de specialitate și a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local, în baza referatelor de aprobare ale Primarului; urmărește, verifică şi pune în aplicare Hotărârile Consiliului Local care sunt aferente domeniului de activitate coordonat;
9. Însușirea și aplicarea legislatiei în vigoare, specifică domeniului de activitate prin documentare continuă;
10. Însușirea și aplicarea actelor normative specifice;
11. Păstrarea secretului profesional;
12. Respectarea programului zilnic de lucru de 8 ore, între 7,30 – 15,30, cu disponibilitate pentru lucru în program prelungit în condițiile legii;
13. Îndeplinirea oricăror alte atribuții stabilite de conducătorul ierarhic superior și conducerea Direcției.

Persoane de contact:

Funar Rodica –  sef serviciu, tel: 0259408850,  e-mal primarie@oradea.ro

Puscas Maria – consilier, tel: 0259409443,  e-mail  primarie@oradea.ro

Dosarele de concurs ale candidaţilor declaraţi respinşi, se păstrează la Serviciul Resurse Umane, timp de 6 luni de la finalizarea concursului, ulterior, acestea vor fi distruse.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut