Concursuri

iunie 27, 2024

Concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unei funcţii contractuale vacante la Compartimentul Secretariat Consiliul Local

Primăria municipiului Oradea organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unei funcţii contractuale vacante la Compartimentul Secretariat Consiliul Local, în baza art. VII, alin.(3) din OUG nr. 115/2023.

  1. Denumirea postului şi a compartimentului de muncă:
  2. 1 post de consilier, grad profesional IA la Compartimentul Secretariat Consiliul Local
  • Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Concursul se organizează în Oradea, str. Piața Unirii, nr. 1, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

  • Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului

Funcția – consilier, gradul profesional IA, 1 post

3.1 Nivelul studiilor:  studii universitare  de  licenţă  absolvite cu  diplomă,  respectiv  studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente;

3.2 Vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani

Bibliografia:

1. Constituţia României;

2. OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

3. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată;

4. Legea nr.24/2000 (republicată) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată;

6. H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată cu H.G. nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

7. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

8. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției – Secțiunea a 3-a Conflictul de interese privind aleșii locali și Secțiunea a 4-a Incompatibilități privind aleșii locali, modificată.

9. Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, actualizată.

  • Condiţii necesare ocupării posturilor contractuale vacante/temporar vacante:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019: trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism, exploatare a cerşetoriei, de folosire a unui minor în scop de cerşetorie,de folosire a serviciilor unei persoane exploatate, de folosire a prostituţiei infantile, viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor, corupere sexuală a minorilor, racolare a minorilor în scopuri sexuale, hărţuire sexuală, folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual, pornografie infantilă, ultraj contra bunelor moravuri sau incest.

  • Probele/etapele de concurs: etapa selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă şi probă interviu
  • Locul, data şi ora desfăşurării probelor:

– la Primăria municipiului Oradea, str. Piața Unirii nr. 1

selecţia dosarelor de concurs (afişare rezultate): 11.07.2024

proba scrisă: 18.07.2024, ora 10:00

interviul: 23.07.2024, ora 10:00

  • Calendarul de desfăşurare al concursului:
27.06.2024 – 10.07.2024, ora 15:30perioada de depunere a dosarele de concurs
11.07.2024afişare rezultate selecţie dosare
12.07.2024depunere contestaţie rezultate selecţie dosare
15.07.2024afişare rezultate contestaţii selecţie dosare
18.07.2024data desfăşurării probei scrise
18.07.2024afişare rezultate proba scrisă
19.07.2024depunere contestaţii proba scrisă
22.07.2024afişare rezultate contestaţii proba scrisă
23.07.2024data de desfăşurare a interviului
23.07.2024afişare rezultate interviu
24.07.2024depunere contestaţii interviu
25.07.2024comunicare rezultate contestaţii interviu
26.07.2024comunicare rezultate finale

Rezultatele, la fiecare probă, vor fi afişate la sediu (Oradea, Piata Unirii, nr. 1) și pe pagina de internet www.oradea.ro.

  • Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform formularului atașat prezentului anunț;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate (se acceptă copia în format electronic după cartea de identitate, transmisă prin e-mail);

 c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

 d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, respectiv copie document care să ateste nivelul cunoştinţelor medii de operare pe calculator (Atestat ECDL / foaia matricolă de la facultate /alte documente, atestate valabile);

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; h) certificatul de integritate comportamentală;

i) curriculum vitae, model comun european.

(2) Formularul de înscriere la concurs, model curriculum vitae și modelul orientativ al adeverinţei care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului sunt disponibile pe site-ul instituției www.oradea.ro, împreună cu anunțul de concurs.

(3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale.

În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de cazier judiciar sau, după caz, a extrasului de pe cazierul, anterior datei de susţinere a probei scrise sau, după caz, a probei practice.

(6) Certificatul de cazier judiciar, respectiv Certificatul de integritate comportamentală poate fi solicitate și obținute de către candidați online, accesând pagina www.caziere.ro .

(7) Dosarele de concurs se verifică la secretariatul comisiei de concurs din cadrul  Servciului Resurse Umane al Primăriei municipiului Oradea, et.I,  camera 125,   consilier Adrian Hrihorișan, telefon  0259437000,  interior 217 și se depun la registratura instituției sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de concurs.

(8) În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia.

Candidații au obligaţia de a se prezenta la Serviciul Resurse umane cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Documentele prevăzute la literele a), f)-i), se depun în original la dosarul de înscriere la concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de desfăşurare al concursului.

(9) Transmiterea documentelor prin poşta electronică se realizează în format pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.   

(10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) şi (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.   

(11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

În cazul depunerii dosarelor de concurs prin intermediul oficiilor poştale/ firmelor de curierat, următoarele acte vor fi depuse în copii legalizate: documentele care atestă nivelul studiilor, carnetul de muncă şi/ sau după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor, adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare.

Candidații declarați respinși vor depune, prin registratura instituției, personal sau la adresa de email primarie@oradea.ro o cerere prin care vor solicita documentele depuse în original la dosarul de concurs. Pentru ridicarea acestora se vor prezenta la Serviciul Resurse umane, camera 125, etajul 1, Piața Unirii, nr. 1.

Dosarele de concurs ale candidaţilor declaraţi respinşi, se păstrează la Serviciul Resurse Umane, timp de 6 luni de la finalizarea concursului, ulterior, acestea vor fi distruse, conform P.O. 87

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut