Concursuri

aprilie 23, 2024

CONCURS ÎN VEDEREA OCUPĂRII, PE DURATĂ NEDETERMINATĂ, A UNEI FUNCȚII PUBLICE VACANTE DE CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT DIN CADRUL SERVICIULUI ACHIZIȚII PUBLICE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin.(3) și art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ

Data publicării anunţului: 23.04.2024, ora 8:00

Posturi scoase la concurs:

Consilier achiziţii publice, clasa I, grad asistent –  SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 23.05.2024 10:0 la Primaria Municipiului Oradea

Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.

Perioada de depunere a dosarelor 23.04.2024 – 13.05.2024

Perioada de verificare a eligibilității candidaților – selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Condiții pentru ocuparea postului

Studii de specialitate:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

– Vechime minimă în specialitatea studiilor 1 an

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Bibliografie și tematică

1. Constituția României, republicată

cu tematica Constituția României, republicată

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,

republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare

4. Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

5. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

cu tematica Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

cu tematica H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

7. Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

cu tematica Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Atribuţii stabilite în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului:

Atribuţiile postului:

1. Primeste de la seful ierarhic superior si analizeaza referatul de necesitate si caietul de sarcini intocmite de serviciul, biroul sau compartimentul care solicita achizitia publica in vederea intocmirii documentatiilor

2. Elaboreaza documentatia de atribuire conform prevederilor legale din materia achizitiilor publice

3. Asigura transmiterea documentatiilor de atribuire si a anunturilor in cazul procedurilor de achizitie publica, in SICAP in termenul impus de seful direct.

4. Asigura postarea pe site-ul www.oradea.ro a invitatiilor de participare in cazul achizitiilor directe realizate cu publicare si/sau realizarea acestora in termenul impus de seful direct

5. Asigura relizarea achizitiilor directe in termenul impus de seful direct

6. Corecteaza documentatia de atribuire respinsa de ANAP in termenul legal (daca este cazul)

7. Pune la dispozitia tuturor ofertantilor documentatia de atribuire.

8. Transmite spre publicare anunturile/invitatiile de participare prevazute de legislatia in vigoare privind achizitiile publice in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data validarii documentatiei de atribuire de catre

ANAP;

9. Transmite in termen, catre organele competente, informatiile solicitate in baza unor prevederi legale

10. Primeste si solutioneaza, in scris, in timp util, solicitarile de clarificari la documentatia de atribuire si orice ale solicitari sosite din partea potentialilor ofertanti sau din partea ofertantilor, asigurand publicarea in SICAP. Solutionarea clarificarilor care vizeaza partea tehnica va fi furnizata de structura initiatoare a achizitiei.

11. Elaboreaza si inainteaza spre semnare referatul de numire a Comisiei de evaluare catre organele competente;

12. Elaboreaza si inainteaza spre semnare Dispozitia Primarului pentru numirea comisiei de evaluare

13. Asigura intrunirea comisiei de evaluare de fiecare data cand se impune luarea unor decizii care vizeaza procedura de atribuire.

14. In calitate de membru al Comisiei de evaluare duce la indeplinire toate atributiile stabilite prin lege si prin Documentatia de atribuire;

15. Se asigura de aducerea la cunostinta comisiei de evaluare a tuturor situatiilor, adreselor etc survenite pe parcursul procedurii astfel incat luarea deciziilor sa se faca cu aprobarea majoritatii membrilor comisiei de evaluare si cu respectarea prevederilor legale in acest sens

16. Redacteaza toate documentele necesar a fi intocmite in cadrul unei proceduri de atribuire. De asemenea redacteaza toate procesele verbale in care se consemneaza decizii ale comisiei de evaluare

17. Redacteaza raportul procedurii si comunicarile de rezultat. Transmite comunicarile de rezultat ofertantilor implicate in procedura conform prevederilor legale

18. Atribuie contractul de achizitie publica in SEAP

19. Intocmeste punctul de vedere in cazul contestatiilor depuse in cadrul procedurilor de achizitie publica si acorda sprijin Directiei Juridice la intocmirea plangerilor, intampinarilor etc atunci cand este cazul.

20. Transmite spre publicare pe site-ul www.oradea.ro la sectiunea contracte, contractul de achizitie publica in termen de maxim 5 zile de la semnarea lui

21. Asigura derularea tuturor achizitiilor directe cu respectarea regulilor interne de derulare a acestora.

22. Asigura publicarea in SICAP a actelor aditionale , in baza comunicarii facute de structura care realizeaza managementul contractului

23. Transmite copii xerox dupa contractele de achizitie publica catre serviciul financiar contabil, serviciile, birourile sau compartimentele interesate in procedura de achizitie publica;

24. Inainteaza spre verificare si semnare catre conducatorul ierarhic direct toate documentele elaborate;

Niciun document nu va iesi din cadrul Serviciului De Achizitii Publice nesemnat de conducatorul ierarhic direct.

25. Asigura derularea in conformitate cu prevederile legale si cu regulamentele interne a procedurilor de achizitie publica precum si a achizitiilor directe

26. Intocmeste si actualizeaza zilnic raportul de activitate in formatul solicitat de seful ierarhic superior.

27. Asigura publicarea si actualizarea formularului de integritate in platforma electronica dedicate.

28. Asigură constituirea bazelor de date necesare pentru stocarea si prelucrarea datelor relevante privind activitatile de care răspunde si asigura accesul sefului direct la acestea oricand.

29. Asigură postarea informatiilor publice pe site-ul Primariei municipiului Oradea si actualizarea in permanenta a acestora, cu privire la elementele necesare informarii despre activitatea proprie.

30. Răspunde de punerea in aplicare a Hotararilor Consiliului Local in domeniile de activitate din Serviciul de Achizitii Publice;

31. Analizeaza si este la curent cu modificarile legislative nou aparute pe problemele specifice activitatii;

32. Raspunde de implementarea standardului de calitate ISO 9001 si a standardului de mediu in cadrul activităţilor de care răspunde;

33. Raspunde de pastrarea confidentialitatii documentelor si a informatiilor continute in acestea, in baza prevederilor normative interne si in baza legislatiei in vigoare.

34. Raspunde de intocmirea corecta si la timp a tuturor documentelor realizate de el;

35. Intocmeste la fiecare sfarsit de an raportul final de activitate in formatul solicitat de seful ierarhic superior.

36. Transmite catre sefii ierarhici, la solicitarea acestora sau din proprie intiativa, informari/studii/analize aferente activitatilor specifice Serviciului de Achizitii Publice;

37. Colaboreaza cu alte servicii de specialitate din Primaria Municipiului Oradea/ instituţii / alte autoritati, pentru a obţine sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice domeniului său de competenta sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora, conform ROF al aparatului de specialitate al Primarului

Municipiului Oradea;

38. Îndeplineşte orice alte sarcini, în funcţie de solicitările conducerii primăriei sau ale şefilor ierarhici, legate de domeniile de competenta stabilite prin ROF al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Oradea

39. Raspunde de ducerea la îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

40. Participa, conform cu Fisa postului, in domeniile de competenta, la intalnirile si /sau la dezbaterile publice pe domeniile de activitate stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Oradea ;

41. Participa la activităţi extraprofesionale cum sunt : alegerile locale, alegerile generale, calamităţi, recensământ,etc.,la solicitarea conducerii Primariei Municipiului Oradea ;

42. Raspunde de punerea in aplicare a Dispozitiilor primarului si a Hotararilor Consiliului Local referitoare la activitatea proprie;

43. Raspunde de bunurile incredintate.

44. Raspunde de repectarea tuturor prevederilor aplicabile functionarilor publici din ROF al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Oradea si nu sunt prevazute anterior in prezentul document;

45. Îşi însuşeşte şi răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare aferente indeplinirii sarcinilor specifice conform ROF al aparatului de specialitate al Primarului;

46. Are o atitudine intransigenta fata de orice act de frauda sau act de coruptie si transmite cu buna credinta orice suspiciune superiorului ierarhic sau dupa caz primarului;

47. Pentru nerealizarea sarcinilor de serviciu sau pentru gresita lor rezolvare raspunde material, administrativ, civil sau penal , dupa caz.

48. Răspunde de întocmirea corectă şi la timp a tuturor documentelor care i-au fost repartizate.

Conţinutul dosarului de concurs și modalitatea de înscriere la concurs

Dosarul de concurs conţine, în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa nr. 10 din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare prin raportare la art. VII din OUG nr. 121/2023 – formular editabil atașat prezentului anunț;

b) copia cărţii de identitate;

c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;

d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz, conform modelului atașat prezentului anunț;

e) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere,

sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;

i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

j) curriculum vitae, model comun european

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Conform dispozițiilor art. VII alin. (15) din OUG nr. 121/2023 coroborate cu cele ale art. 38 alin. (7) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor este prevăzut la art. 137 lit. e) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea de înscriere la concurs

Potrivit dispozițiilor art. VII alin. (17) din OUG nr. 121/2023, dosarul de concurs se poate depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs. Dosarelor de concurs transmise de candidaţi la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs după terminarea programului de lucru al autorităţii sau instituţiei publice, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen.

Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligaţia candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfăşurării probei interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică în cazul promovării concursului.

Condiții de ocupare a unei funcții publice potrivit art. 465 din Codul administrativ

(1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice ( conform anuntului de concurs);

g) dovedeşte prin certificat sau, după caz, prin alt tip de document absolvirea unei perfecţionări sau specializări stabilite expres de lege pentru ocuparea unor funcţii publice;

g indice 1) are cunoştinţe teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei, nivel utilizator începător; (nu se aplică funcţiilor publice vacante şi temporar vacante care se ocupă prin concurs organizat în condiţiile

prevăzute la art. VII şi art. XV din OUG nr. 121/2023)

g indice 2) îndeplineşte condiţia de ocupare a postului referitoare la obţinerea unui aviz sau a unei autorizaţii, în condiţiile legii, în situaţia în care pentru funcţia publică respectivă este prevăzută ca obligatorie această condiţie de ocupare a postului, justificată de îndeplinirea unor atribuţii care necesită un astfel de aviz sau autorizaţie;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;

l) i s-a aplicat una dintre modalităţile de ocupare a funcţiilor publice prevăzute la art. 466 alin. (2).

Persoane de contact:

Funar, Rodica, sef serviciu, 0259408850, 0259437544, primarie@oradea.ro

Puscas, Maria , consilier, 0259409443, 0259437544, primarie@oradea.ro

Dosarele de concurs ale candidaţilor declaraţi respinşi, se păstrează la Serviciul Resurse Umane, timp de 6 luni de la finalizarea concursului, ulterior, acestea vor fi distruse, conform P.O. 87

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut