Concursuri

aprilie 16, 2024

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

publică anunțul privind organizarea concursului de promovare în grad profesional imediat superior a unor funcţionari publici din cadrul Aparatului de Specialitate a Primarului Municipiului Oradea, în baza art. 476, alin.(2), lit. a) din OUG nr 57/2019

Data de publicare a anunțului: 16.04.2024

Funcția publică : – Consilier, clasa I, grad profesional principal

SERVICIUL LOCUINȚE, SPAȚII COMERCIALE – Direcția Patrimoniu Imobiliar

Data, ora și locul desfășurării probei scrise

15.05.2024 , ora 10:00 la Primaria Muncipiului Oradea, cam. 107/108.

Perioada de depunere a dosarelor:  16.04.2024 – 08.05.2024

Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului

selecţiei dosarelor.

Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de

depunere a contestaţiilor.

Condiții de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, sunt cele prevăzute de art. 479, alin. (1), cu excepţia lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,respectiv:
–  să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
–    să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Bibliografie și tematică:

1. Constituția României, republicată

cu tematica: Constituția României, republicată

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,

republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica: Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu

modificările și completările ulterioare

cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,

republicată, cu modificările și completările ulterioare

4. Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al Părții a IV-a, Partea V, titlul I şi titlul II, Partea a VI-a, tiltul I si titlul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica:  Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a,

Partea V, Titlul I – Exercitarea dreptului de Proprietate Publică a Statului sau a unităților administrativ – teritoriale: – Capitolul I ( art. 284 – art. 287)

  • Capitolul III ( art. 297-art. 301, art.332 – art.353)

            Titlul II – Exercitarea dreptului de Proprietate Privată a Statului sau a Unităților Administrativ – Teritoriale: – Capitolul I ( art. 354 – art. 357);

  • Capitolul II (art. 358 – art. 361);
  • Capitolul III (art. 362 – art. 364).

                      Partea a VI-aTitlul I și Titlul II;

5. Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată și actualizată

cu tematica cartea V-a , Titlul IX, Capitolul V – Contractul de Locațiune;

6. Legea nr 114/1996 privind locuințele, republicată cu modificările  și completările ulterioare

cu tematica Legea nr 114/1996 privind locuințele, republicată cu modificările  și completările ulterioare;

NOTĂ: Se vor studia formele actualizate la zi ale actelor normative menționate în bibliografie.

Persoane de contact:

Rodica Funar, sef serviciu, 0259408850, 0259437544, e-mail: rodica.funar@oradea.ro

Oana Oaie, consilier, 0259409443, 0259437544, e-mail: oana.oaie@oradea.ro

Formularul de înscriere la examenul de promovare în grad profesional, se află pe reţeaua internă a instituției, la adresa  \\Fs2\manevre\ResurseUmane\Promovare grad profesional 2024.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut