Trimite unui prieten

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii

Exportă PDF - Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii Tipărește pagina - Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii Trimite unui prieten - Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii

• Constituția României;
• Codul Civil;
• Codul de Procedură civilă;
• Convenția Europeană a Drepturilor Omului;
• Codul Muncii;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
• Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;
• Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (republicată);
• Hotărârea Guvernului nr. 250/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989;
• Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului;
• Hotărârea Guvernului nr. 11/1997 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice, privind aplicarea Legii nr. 112/1995;
• Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
• Legea nr. 114/1996 a locuinței, actualizată şi republicată;
• Legea nr. 18/1991 a fondului funciar;
• Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;
• Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
• Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997;
• Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
• Hotărârea Guvernului nr. 890/04.08.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor;
• Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
• Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
• Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
• Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (republicată);
• Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
• Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (republicată);
• Jurisprudenţa CEDO;
• Jurisprudenţa instanţelor naţionale; Recursuri în interesul legii; Hotărâri prealabile; Decizii CCR, ICCJ;
• Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
• Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
• Hotărârea Guvernului nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002;
• Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
• Hotărârea Guvernului nr. 1487 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
• Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale (republicată);
• Ordinul nr. 29/1993 pentru aprobarea Normativului - cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenți economici;
• Hotărârea Guvernului nr. 348/1993 privind contorizarea apei și a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenți economici;
• Ordinul nr. 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv;
• Legea nr. 241/2003 pentru modificarea anexei la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor (republicată);
• Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
• Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
• Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de Urbanism (republicată);
• Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
• Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism (republicat);
• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (republicată);
• Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice*(republicată);
• Lege nr. 401/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
• Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobării tacite;
• Ordonanța Guvernului nr. 33 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30 din 30 martie 2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronica la nivelul autorităților și instituțiilor publice;
• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
• Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
• Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
• Normele metodologice din 6 ianuarie 2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
• Ordonanța Guvernului nr. 17 din 15 iulie 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative;
• Legea nr. 82/1991 a contabilității (republicată);
• Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996;
• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art.107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
• Regulamentul Comisiei Europene nr. 972/2020 al Comisiei din 02 iulie 2020 privind aplicarea art.107 și 108 din Tratatul Comisiei Europene;
• Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
• Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
• Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste;
• Legea nr. 54/1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste;
• Precizări metodologice din 07.10.2005 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la data de 30.09.2005;
• Ordinul pentru aprobarea precizărilor privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţilor publice în anul 2005;
• Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
• Hotărârea Guvernului nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;
• Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale (republicată);
• Ordinul nr. 555/2003 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 618/2002 pentru aprobarea Precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului;
• Legea nr. 7/1996 legea cadastrului şi a publicității imobiliare (republicată);
• Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinaţia de locuinţe, actualizată;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 8/2004 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere;
• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
• Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
• Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
• Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
• Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
• Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
• Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;
• Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;
• Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 pentru organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
• Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 (actualizată);
• Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice (republicată);
• Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă;
• Hotărârea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă.

Fișiere - Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii

Nu există fișiere!

Twitter
Aplicatia Bihor curat
Oradea City App
Travel
Regio
Termo Alert
Scoala Dacia
Proiect Traian Vuia
Ziua sustenabilitatii
Situatie Covid
Plantati in amintire