Trimite unui prieten

Compartimentul Elaborare, Monitorizare Acte ale Consiliului Local

Exportă PDF - Compartimentul Elaborare, Monitorizare Acte ale Consiliului Local Tipărește pagina - Compartimentul Elaborare, Monitorizare Acte ale Consiliului Local Trimite unui prieten - Compartimentul Elaborare, Monitorizare Acte ale Consiliului Local

Atribuţiile Compartimentului Consiliul Local

 

 • asigurarea documentarii si informării consilierilor locali, întocmirea si difuzarea către aceştia a dosarelor de sedinta si a oricăror alte materiale in vederea desfasurarii in bune conditii a sedintelor Consiliului Local;

 • asigură îndeplinirea procedurii de convocare a Consiliului local care constă în întocmirea şi redactarea Convocatorului, Dispoziţiei primarului şi Invitaţiei primarului.

 • întocmeşte Comunicatul pentru convocarea şedinţelor Consiliului local şi îl transmite spre publicare mass-mediei locale.

 • anunţă telefonic sau prin plic consilierii, despre data, locul, ora la care au loc atât şedinţele pe comisii de specialitate cât şi a şedinţelor ordinare sau extraordinare, în cazuri deosebite anunţă şi terţe persoane interesate.

 • solicitarea de la compartimentele de specialitate a materialelor necesare dezbaterii proiectului de hotărâre (CF -uri, expertize, note de evaluări, note de fundamentare etc).

 • întocmirea Borderoului cu materialele ce intră în dezbaterea Consiliului Local.

 • participarea si întocmirea proceselor verbale de la şedinţele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

 • convocarea - la solicitarea consilierilor - a diferitor specialişti din cadrul Primăriei municipiului Oradea pentru informaţii si date suplimentare la rapoartele de specialitate dezbătute.

 • întocmirea listei cu observaţii si propuneri de la şedinţele comisiilor de specialitate şi de la plenul Consiliului Local pe care le trimite compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Local; urmăreşte ducerea la îndeplinire a propunerilor făcute şi răspunsul dat întrebărilor sau interpelărilor formulate de consilierii locali.

 • completarea Rapoartelor de avizare cu observaţiile şi propunerile consilierilor vis-a-vis de materialele dezbătute în cadrul şedinţelor comisiilor de specialitate.

 • întocmeşte şi distribuie consilierilor locali formularele pe care aceştia urmează să-şi exprime modul de vot;

 • întocmeşte procesul verbal al şedinţelor Consiliului Local

 • comunicarea Hotărârilor Consiliului Local cu Primarul municipiului Oradea.

 • gestionarea corespondenţei cu Instituţia Prefectului cu privire la avizarea de legalitate a hotărârilor Consiliului Local

 • transmiterea pentru publicare în Monitorul Oficial al judeţului a Hotărârilor Consiliului Local de interes general.

 • comunicarea Hotărârilor Consiliului Local cu direcţiile din cadrul Primăriei, respectiv cu persoanele interesate (beneficiarii) .

 • transmiterea hotărârilor de consiliu Direcţiei Informatică pentru a fi postate pe site-ul oficial al instituţiei www.oradea.ro.

 • transmiterea spre publicare în Monitorul Oficial al judeţului Bihor a proiectelor de hotărâre şi rapoartelor de specialitate cu caracter normativ care urmează să fie dezbătute de Consiliul Local pentru realizarea procedurii reglementate de Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; gestionează in acest sens corespondenţa dintre direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate a primarului care promovează proiecte cu caracter normativ şi Consiliul Judeţean în vedere publicării în Monitorul Oficial al judeţului Bihor.

 • arhivarea electronică a hotărârilor consiliului local şi completare registrului electronic de evidenţă a acestora

 • îndosarierea tuturor materialelor originale şi întocmirea dosarului de şedinţă care presupune întocmirea opisului de dosar, aranjarea si numerotarea paginilor si semnarea etichetelor de arhivare;

 • completarea dosarului cu Hotărârile Consiliului Local originale.

 • întocmirea răspunsurilor la adrese, petiţii referitoare la activitatea consiliului local, a instituţiilor de interes local, adresate sau repartizate spre soluţionare.

 • ţinerea evidenţei declaraţiilor de interese şi a declaraţiilor de avere ale aleşilor locali în registre speciale întocmite în acest sens; comunicarea copiilor certificate cu originalul ale declaraţiilor Biroului Resurse Umane care asigura afişarea acestora pe site-ul instituţiei şi corespondenţa cu A.N.I .

 • colaborarea cu compartimentele din aparatul de specialitate a primarului, cu instituţiile şi serviciile publice de interes public local, societăţile comerciale şi regiile autonome de interes local în vedere realizării raportului anual privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului, pe care primarul municipiului Oradea îl prezintă Consiliului Local.

 • întocmirea avizelor pentru adunările publice organizate pe raza municipiului Oradea, în conformitate cu prevederile Legii 31/2004 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.

 

Componenţă:

 

Nume PrenumeFuncțieAdresă mailTelefonInterior
Lazăr Oana Paulaconsilier juridicclmoradea@yahoo.com259408826193
Popovici Marianareferentclmoradea@yahoo.com259408826193
Silaghi Teodora Anareferentclmoradea@yahoo.com259408826193

 

CONTACT:

0259/437000 int. 193

Etaj I, camera 132

 

Fișiere - Compartimentul Elaborare, Monitorizare Acte ale Consiliului Local

Nu există fișiere!