Trimite unui prieten

Compartimentul Secretariat Consiliul Local

Exportă PDF - Compartimentul Secretariat Consiliul Local Tipărește pagina - Compartimentul Secretariat Consiliul Local Trimite unui prieten - Compartimentul Secretariat Consiliul Local

 

Atribuţiile Compartimentului Secretariat al Consiliului Local

 

 • organizarea si desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor comisiilor de specialitate si a şedinţelor Consiliului Local.

 • asigură legături cu compartimentele celorlalte instituţii de sub autoritatea Consiliului Local în vederea verificării şi promovării materialelor în şedinţele Consiliului Local.

 • asigură îndeplinirea procedurii de convocare a Consiliului local care constă în întocmirea şi redactarea Convocatorului, Dispoziţiei primarului şi Invitaţiei primarului.

 • întocmeşte Comunicatul pentru convocarea şedinţelor Consiliului local şi îl transmite spre publicare mass-mediei locale.

 • anunţă telefonic sau prin plic consilierii, despre data, locul, ora la care au loc atât şedinţele pe comisii de specialitate cât şi a şedinţelor ordinare sau extraordinare, în cazuri deosebite anunţă şi terţe persoane interesate.

 • verificarea materialelor de şedinţă ce intră în dezbaterea comisiilor de specialitate şi a Consiliului Local: a proiectelor de hotărâre, rapoartelor de specialitate, expunerile de motive, note de fundamentare, avize necesare, anexe, C.F-uri, note de evaluare, încadrări juridice, respectarea procedurii reglementate de Legea 52/2003 privind transparenţa decizională pentru actele administrative cu caracter normativ, etc,

 • materialele de şedinţă se multiplică şi se formează seturi care se transmit direcţiilor de specialitate ; se scanează fiecare proiect de hotărâre, raport de specialitate împreună cu celelalte documente de şedinţă şi se afişează pe site-ul instituţiei www.oradea.ro

 • întocmirea Borderoului cu materialele ce intră în dezbaterea Consiliului Local.

 • participarea si întocmirea proceselor verbale de la şedinţele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

 • convocarea - la solicitarea consilierilor - a diferitor specialişti din cadrul Primăriei municipiului Oradea pentru informaţii si date suplimentare la rapoartele de specialitate dezbătute.

 • ţine evidenţa prezenţei consilierilor locali la şedinţele comisiilor de specialitate şi ale consiliului Local;

 • întocmirea listei cu observaţii si propuneri de la şedinţele comisiilor de specialitate şi de la plenul Consiliului Local pe care le trimite compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Local; urmăreşte ducerea la îndeplinire a propunerilor făcute şi răspunsul dat întrebărilor sau interpelărilor formulate de consilierii locali.

 • primirea materialelor urgente şi întocmirea proiectelor de hotărâri .

 • completarea Rapoartelor de avizare cu observaţiile şi propunerile consilierilor vis-a-vis de materialele dezbătute în cadrul şedinţelor comisiilor de specialitate.

 • întocmeşte şi distribuie consilierilor locali formularele pe care aceştia urmează să-şi exprime modul de vot;

 • în cazul exercitării votului secret, asigură derularea procedurii de vot,

 • redactarea hotărârilor de consiliu în forma finală, care ulterior se semnează de către preşedintele de şedinţă si se contrasemnează de secretarul municipiului.

 • comunicarea Hotărârilor Consiliului Local la Prefectură in vederea verificării legalităţii acestora.

 • comunicarea Hotărârilor Consiliului Local cu Primarul municipiului Oradea.

 • gestionarea corespondenţei cu Instituţia Prefectului cu privire la avizarea de legalitate a hotărârilor Consiliului Local

 • transmiterea pentru publicare în Monitorul Oficial al judeţului a Hotărârilor Consiliului Local de interes general.

 • comunicarea Hotărârilor Consiliului Local cu direcţiile din cadrul Primăriei, respectiv cu persoanele interesate (beneficiarii) .

 • transmiterea hotărârilor de consiliu Direcţiei Informatică pentru a fi postate pe site-ul oficial al instituţiei www.oradea.ro.

 • întocmirea răspunsurilor la adrese, petiţii referitoare la activitatea consiliului local, a instituţiilor de interes local, adresate sau repartizate spre soluţionare.

 • solicitarea prezentării de către aleşii locali a rapoartelor de activitate, care sunt făcute publice prin grija secretarului municipiului, fiind prezentate Consiliului Local şi afişate pe site-ul instituţiei; ţinerea evidenţei rapoartelor de activitate a consilierilor locali;

 • realizarea şi prezentarea in consiliu a materialului cu caracter informativ ,,Modul de ducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local",

 

 

Componenţă:

 

Nume PrenumeFuncțieAdresă mailTelefonInterior
Burian Simina Mihaelaconsilierclmoradea@yahoo.com259408826193

 

CONTACT:

0259/437000 int. 193

Etaj I, camera 132

Fișiere - Compartimentul Secretariat Consiliul Local

Nu există fișiere!