Descrierea proiectului

Municipalitatea oradeană a câştigat un proiect intitulat "REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI DOTĂRI LA ŞCOALA CU CLASELE I-VIII "AVRAM IANCU", CORP B ŞI CORP C, ORADEA" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013(REGIO), Axa 3 - Imbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. Contractul de finanţare este în valoare totală de 8.211.976,80 RON, contribuţia Uniunii Europene de 5.473.884,40 RON, contribuţia Guvernului României de 837.182,32 RON si contribuţia Municipiului Oradea de doar 128.797,28 RON. Proiectul se va derula între 5 mai 2010 si 4 mai 2012.

        SCOPUL PROIECTULUI
În sens larg scopul acestui proiect este crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de educaţie, ridicarea acestora la standarde europene cu implicaţii pozitive asupra gradului de participare a populaţiei la piaţa muncii.

OBIECTIVUL GENERAL
este îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie, respectiv "Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea şi Dotarea Şcolii cu clasele I-VIII Avram Iancu", corp B şi Corp C, Oradea pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene, a creşterii participării populaţiei şcolare şi a adulţilor la procesul educaţional, de nivelul ei depinzând nivelul de trai şi de calificare al viitoarei forţe de muncă.

OBIECTIVELE SPECIFICE sunt:
1.     Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea pe o perioadă de doi ani a unei suprafeţe de 3453,39 mp, reprezentând încăperi, spaţii ale Şcolii Generale cu clasele I-VIII "Avram Iancu" Oradea care transformă acest imobil într-unul modern, cu posibilităţi crescute de predare, mobilat şi dotat conform cerinţelor educaţionale europene, a normelor sanitare, a normelor europene referitoare la persoanele cu dizabilităţi.

2.  Crearea posibilităţilor sporite de predare şi îmbunătăţirea activităţii şcolare a elevilor într-un mediu propice şi în condiţii optime de desfăşurare a activităţilor educative curriculare şi extracurriculare cu dotări performante care pot conduce la rezultate deosebite şi implicit la o şi mai bună reputaţie a acestei şcoli pe plan local şi nu numai.
3.  Creşterea gradului de accesibilitate în spaţiile aferente Şcolii cu clasele I-VIII "Avram Iancu" Oradea pentru elevii cu dizabilităţi, precum şi pentru alte persoane cu handicap care vor trece pragul acestei instituţii de învăţământ, transformând-o dintr-un loc inaccesibil acestor persoane într-un spatiu care îndeplineşte toate cerinţele în domeniu.

4.     Reintroducerea unor funcţiuni noi în corpurile B şi C din clădire cu scopul creşterii performanţelor şcolii. În această categorie se includ:construirea a două cabinete la mansardă, unul de prelegeri pe teme şcolare şi a unui cabinet de informare şi instruire - ambele cabinete cu posibilitatea de a se crea o sală multimedia, precum şi construirea a două magazii materiale didactice, sală multifuncţională, cabinet de consiliere pshihologică, cabinet ARACIP, cabinet de logopedie, cabinet de informare şi instruire şcolară, cabinet prelegeri pe teme şcolare, cabinet muncă educativă, cabinet consiliere psihologică, cabinet A.E.L., cabinet limbi moderne, cabinet limba română, cabinet matematică, cabinet istorie, cabinet geografie, 3 săli de clasă noi, grupuri sanitare noi pentru elevi şi profesori, precum şi  grup sanitar pentru persoanele cu dizabilităţi, magazie pentru corn şi lapte şi cabinet medical.

5.     Dotarea cu echipamente de calcul IT pentru informatizarea procesului de învăţământ, astfel încât să se poată accesa multitudinea de informaţii utile stocate local sau în reţeaua Internet, şi programele informatice pentru modernizarea activităţilor de predare conform programului A.E.L. (asistenţa electronică pentru lecţii) introdus la propunerea Ministerului Educaţiei, care va fi pus în aplicare în noul cabinet A.E.L. rezultat în urma extinderii Corpului B al Şcolii cu clasele I-VIII "Avram Iancu" Oradea. Elevii vor putea beneficia de lecţiile moderne informatizate de fizică, chimie, geografie, biologie, limbi străine, matematică, educaţie tehnologică. Introducerea acestor noi tehnici de predare, pe baza utilizării noilor tehnologii, şi a calculatorului, va duce la o creştere a eficienţei procesului instructiv, va mari interesul elevilor pentru şcoală, având în vedere marea lor pasiune pentru calculator. Capacitatea de a utiliza computerul va deveni o condiţie sinequa-non a reuşitei profesionale, iar necunoaşterea utilizării acestuia va fi un handicap profesional serios.

 

POTENŢIALII BENEFICIARI ai proiectului/ grupul ţintă
BENEFICIARII DIRECŢI sunt:
·        608 elevi de clasele I-VIII, care vor beneficia de o educaţie modernă într-un spaţiu reabilitat şi dotat conform cerinţelor actuale, cu cabinete şi laboratoare noi şi specializate pe sisteme şi programe informatice moderne, cu impact direct asupra dezvoltării personale şi profesionale viitoare.
O atenţie sporită s-a acordat şi persoanelor cu dizabilităţi pentru care în momentul de faţă această şcoală este prea puţin accesibilă, mai exact elevilor cu handicap locomotor care vor beneficia în mod direct de aceste facilităţi prevazute în proiect, oferind şanse egale tuturor, potrivit politicilor Uniunii Europene în acest domeniu.

·         46 cadre didactice;
·         16 cadre personal didactic auxiliar şi personal nedidactic;
Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic vor avea la dispoziţie un spaţiu modern cu săli de clasă, laboratoare şi cabinete mobilate şi dotate conform standardelor actuale, cu dotări performante care vor îmbunătăţi considerabil activitatea de predare - învăţare, grupurile sanitare noi şi depozitele de materiale didactice vor asigura un proces educaţional de un înalt nivel calitativ.
·         41.000 locuitori ai cartierului Iosia (conform datelor oficiale ale Institutului Naţional de Statistică din anul 2007) fiind singura şcoală din zonă cu profil clasele I-VIII, acest cartier fiind în plină dezvoltare.

BENEFICIARII INDIRECŢI ai acestui proiect sunt în primul rând familiile elevilor, dar şi comunitatea economică şi socială locală şi regională, ştiindu-se că bazele unui om de perspectivă, util societăţii se pun în învăţământul primar.

 

1.      ACTIVITĂŢI
Activităţile proiectului
Activitatea principală care se va derula în acest proiect este reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea corpurilor B şi C ale Şcolii cu clasele I-VIII "Avram Iancu", Oradea.
Principalele activităţi ale proiectului sunt:

1.     Achiziţie servicii de proiectare
Activitatea a constat în parcurgerea tuturor paşilor prevăzuţi de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice. Astfel a fost  întocmită şi aprobată tema de proiectare, dupa care aceasta a fost înaintată către Serviciul de achiziţii publice din cadrul Municipiului Oradea - Administraţia Imobiliară Oradea. Tema de proiectare a constat în elaborarea documentaţiei tehnico-economice - faza studiu de fezabilitate (D.A.L.I. - Proiect integrat), audit energetic, proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuţie - "Reabilitare, modernizare, extindere şi dotări la Şcoala cu Clasele I - VIII, Avram Iancu Oradea". A fost elaborată şi aprobată documentaţia de atribuire, după care s-a trecut la publicarea anunţului de intenţie şi apoi a celui de participare, prin intermediului Sistemului Electronic de Achiziţii Publice, având numărul  de înregistrare 141555. Participanţii au elaborat ofertele proprii, acestea fiind primite în plic sigilat, etapa urmatoare fiind cea de deschidere şi analiză a acestora de către o comisie constituită la nivelul instituţiei. Adjudecarea ofertei câştigătoare a fost urmată de încheierea contractului de servicii de proiectare nr. 61554 din 30.06.2008, firma prestatoare selectată fiind Proiect Bihor SA.
Prin procesul verbal nr. 119/19.11.2008 în data de 19.11.2008 s-a recepţionat prima parte din documentaţia contractată, şi anume Studiul de fezabilitate (D.A.L.I. - Proiect integrat) şi Analiza economico-financiară - documente ataşate prezentei cereri de finanţare.

2.     Depunerea Cererii de Finanţare (1 luna)
Toată documentaţia necesară a fost realizată în conformitate cu Ghidul solicitantului aferent Programului Operaţional Regional, axa prioritara 3 "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", domeniul major de intervenţie 3.4. "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniveristare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă", fiind depusă spre evaluare Organismului intermediar pentru POR din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, Cluj-Napoca,  în luna 1, anul 1.

 

3.     Realizarea proiectului tehnic şi obţinerea autorizaţiilor necesare (6 luni)
S.C. Proiect Bihor S.A. va finaliza documentaţia privind PT+DDE şi va obţine autorizaţiile necesare în termen de maxim 6 luni de la depunerea Cererii de Finanţare. PT+DDE va fi analizat de către o comisie de verificare şi recepţie constituită la nivelul instituţiei, iar după clarificarea eventualelor obiecţiuni se va face recepţia documentaţiei.
Documentaţia va conţine parţi scrise, o serie de planşe şi desene tehnice de ansamblu, dar şi de detaliu, planuri de structură, planuri de arhitectură, instalaţii, planurile de organizare de şantier, memorii tehnice pe specialităţi, caiete de sarcini, note de calcul, desfăşurător temporal cu respectarea succesiunilor tehnologice pentru desfăşurarea lucrărilor, extrase de materiale, antemasuratori. Toate acestea vor fi furnizate în cele mai mici detalii astfel încât finalitatea procesului complex de execuţie+proiectare să fie realizarea unei lucrări de calitate.
          Firma de proiectare Proiect Bihor S.A., în numele beneficiarului şi pe baza documentaţiei elaborate de aceasta, însoţită de Certifcatul de Urbanism va trece la obţinerea autorizaţiei de construire.
          Sunt obţinute în prezent următoarele avize şi acorduri:
-          Acordul Unic;
-          Fişa tehnică în vederea emiterii Acordului Unic pentru avizul privind securitatea în incendiu - aviz favorabil;
-          Fişa tehnică în vederea emiterii Acordului Unic pentru obţinerea acordului de mediu - aviz favorabil;
-          Fişa tehnică în vederea emiterii Acordului Unic pentru obţinerea avizului sanitar - aviz favorabil;
-          Fişa tehnică în vederea emiterii Acordului Unic pentru gaze naturale - aviz favorabil;
-          Fişa tehnică în vederea emiterii Acordului Unic pentru reţele electrice - aviz favorabil;
-          Aviz de coexistenţă favorabil cu reţelele subterane;
-          Fişa tehnică în vederea emiterii Acordului Unic pentru reţele apă-canal - aviz favorabil;
-          Aviz favorabil Comisia Municipală de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
-          Aviz favorabil Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării privind necesitatea şi oportunitatea realizării lucrărilor investiţionale;
-          Adeverinţa prin care se certifică faptul că investiţia propusă nu se supune procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului;
-          Avizul Ministerului Educaţiei privind necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului;
-          Certificatul de Urbanism.

4.      Organizarea achiziţiei publice de Consultanţă şi expertiză şi de publicitate (2 luni)
În prima lună de la semnarea contractului de finanţare vor fi derulate procedurile specifice necesare achiziţiei de servicii de Consultanţă şi expertiză pentru organizarea procedurilor de achiziţie, etc. urmând apoi procedurile pentru achiziţie de Servicii şi materiale de informare şi publicitate astfel încât să se asigure vizibilitatea proiectului, constientizarea publică pe întreaga perioada de implementare a proiectului.

5.     Organizarea achiziţiei publice de audit (2 luni)
În primele trei luni de implementare va fi organizată o licitaţie pentru achiziţia de audit extern pentru examinarea situaţiilor financiare şi a raportărilor pe toată durata proiectului şi consemnarea rezultatelor.

6.     Informare şi publicitate (pe tot parcursul derulării proiectului)
Activitatea de monitorizare îşi va găsi finalitatea şi în acţiunile de informare şi publicitate derulate pe toată durata de implementare a proiectului.
Vor fi organizate două conferinţe de presă în spaţiul pus la dispoziţie de către conducerea Şcolii generale cu clasele I-VIII "Avram Iancu",  prima dintre ele fiind organizată la momentul demarării proiectului, iar a doua la sfârşitul acestuia (în termen de o lună de la momentul încheierii lucrărilor de reabilitare şi modernizare). La acest eveniment vor fi invitaţi reprezentanţii mass-media locale (presa scrisă, audio-vizuală precum şi cea electronică) precum şi corespondenţii locali ai mass-media centrale. Din partea beneficiarilor investiţiei vor participa reprezentanţii conducerii şcolii şi cei ai Municipalităţii. Organizatorii evenimentelor vor pregăti materiale de presă (comunicat de presă) care vor fi distribuite reprezentanţilor mass-media, materiale ce vor conţine detalii privind caracteristicile tehnico-economice ale investiţiei, modalitatea de finanţare, beneficiile şi rezultatele scontate/respectiv obţinute, detalii despre echipamentele incluse în proiect. Pentru înregistrarea reflectării în mass-media a investiţiei şi lucrărilor efectuate va fi întocmită o mapă de presă cuprinzând copii ale materialelor apărute
Instalarea unui panou temporar pentru informarea publicului în privinţa proiectului şi a sprijinului acordat de către co-finanţatorii Uniunea Europeană şi Guvernul României se va face la debutul lucrărilor. Panoul va fi instalat la intrarea în şantierul de construcţii şi va fi menţinut acolo până la încheierea lucrărilor; când va fi înlocuit cu o placă permanentă explicativă care va conţine informatii legate de proiect şi de modul de finanţare al acestuia.
În cadrul activităţii de informare şi publicitate este prevăzută şi transmiterea periodică de comunicate de presă cu stadiul lucrărilor. Aceasta acţiune va avea loc şi în a doua jumătate a perioadei de desfăşurare a lucrărilor iar comunicatele de presă, întocmite în conformitate cu Manualul de identitate vizuală Info Regio, vor fi însoţite de fotografii care să prezinte stadiul şi evoluţia lucrărilor. Comunicatul de presă va fi remis reprezentanţilor mass-media locale şi corespondenţilor locali ai mass-media centrale.
       La final se va realiza un Album Foto al Proiectului, care să conţină paşii făcuţi în monitorizarea acestuia, precum şi rezultatul final - cele două corpuri de clădire reabilitate, modernizate şi dotate.

7.     Realizarea Activităţii financiare - Audit
Auditarea proiectului presupune examinarea situaţiilor financiare şi a raportărilor contabile aferente proiectului de către un auditor extern selectat.
Pentru a putea pune la dispoziţia auditorului extern documentele solicitate, beneficiarul trebuie să ţină o contabilitate analitică a proiectului, să ţină registre exacte şi periodice, precum şi înregistrări contabile separate şi transparente ale implementării proiectului.
De asemenea, beneficiarul trebuie să asigure o pistă de audit care să permită posibilitatea verificării documentelor originale şi prezenta pe întreaga durată a verificarilor a personalului implicat în implementarea proiectului.
Beneficiarul trebuie să păstreze toate înregistrările/registrele timp de cinci ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Regional 2007-2013 (închiderea oficială a POR este estimată a avea loc in ultimul trimestru al anului 2017) şi are obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia organismelor abilitate, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale, pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Regional.
Beneficiarul are obligaţia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementeaza sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor.

8.     Organizarea procedurii de achiziţie publică de dirigenţie de şantier (2 luni)
În vederea organizării achiziţiei de prestări servicii dirigenţie de şantier se va elabora documentaţia de atribuire în care se va specifica orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. Participanţii la licitaţie vor depune ofertele, după care acestea vor fi deschise, examinate şi evaluate, în urma acestui proces stabilindu-se oferta câştigatoare. Rezultatul va fi comunicat, iar după trecerea perioadei de depunere şi soluţionare a contestaţiilor, se va semna contractul.
       Activitatea de Diriginte de şantier (Inspector de şantier) va avea la bază următoarele principii:
·         Imparţialitate faţă de Constructor, Furnizori şi Proiectanţi, ţinând seamă de prevederile Legii concurenţei şi legii privind combaterea concurenţei neloiale;
·         Profesionalism;
·         Fidelitate;
·         Respectarea legalităţii.

Serviciile prestate de dirigintele de şantier pe parcursul executării lucrărilor vor consta în urmărirea respectării legislaţiei cu privire la produsele pentru construcţii, respectiv: existenţa documentelor de atestare a calităţii, corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în documentele de calitate, proiecte, contracte; interzicerea utilizării produselor pentru construcţii necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate, declaraţie de conformitate ori făra agrement tehnic (pentru materialele netradiţionale); verificarea îndeplinirii condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate; verificarea concordanţei între prevederile autorizaţiei şi ale proiectului; preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora executantului; predarea către executant a terenului rezervat pentru organizarea de şantier; studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru realizarea extinderilor; verificarea existenţei tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi şi existenţa vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul; verificarea existenţei programului de control al calităţii, cu precizarea fazelor determinante, vizat de Inspectoratul în Construcţii; verificarea existenţei şi valabilităţii tuturor avizelor, acordurilor, precum şi a modului de preluare a condiţiilor impuse de acestea în proiect; verificarea existenţei şi respectarea "Planului calităţii" şi a procedurilor / instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă; urmărirea realizării lucrărilor în conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale reglementărilor tehnice în vigoare şi ale contractului; verificarea respectării tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare; interzicerea executării de lucrări de către persoane neautorizate conform reglementărilor legale în vigoare; participarea la verificarea în faze determinante; efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice şi semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor (procese - verbale în faze determinante, procese - verbale de lucrări ce devin ascunse, etc.); interzicerea utilizării de tehnologii noi neagrementate tehnic; asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă; urmarirea realizării lucrărilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei acestora şi admiterea la plată numai a lucrarilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ; transmiterea către proiectant a sesizărilor proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformitaţile constatate pe parcursul execuţiei; dispunerea opririi execuţiei, demolării sau după caz, a refacerii lucrărilor executate necorespunzător de către executant, în baza soluţiilor elaborate de proiectant şi vizate de verificatorul de proiecte atestat; verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale; urmărirea respectării de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate; preluarea documentelor de la constructor şi proiectant şi completarea cărţii tehnice a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale; urmărirea dezafectării lucrarilor de organizare de şantier şi predarea terenului deţinătorului acestuia; asigurarea secretariatului, recepţiei şi întocmirea actelor de recepţie; urmărirea soluţionării obiecţiunilor cuprinse în anexele la procesul verbal de recepţie, la terminarea lucrărilor şi realizării recomandărilor comisiei de recepţie; predarea către investitor / utilizator a actelor de recepţie şi a carţii tehnice a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.

9.     Organizarea achiziţiei publice de lucrări (3 luni)
Pentru achiziţionarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare se va întocmi documentaţia de atribuire, pasul următor fiind publicarea anunţurilor de intenţie şi participare în cadrul SEAP. Participanţii la licitaţie vor elabora ofertele, odată acestea recepţionate se va trece la deschiderea ofertelor şi la analiza acestora. În urma adjudecării licitaţiei se va încheia un contract pentru executarea lucrărilor. Toti aceşti paşi vor urmări prevederile legale.

10.Execuţia lucrărilor de reabilitare, modernizare şi extindere corpuri de clădire
Mai jos vom prezenta sumar lucrările de reabilitare, modernizare, extindere şi dotări. Pentru o studiere mai amanunţită se recomandă a se consulta Studiul de Fezabilitate.

10.1. Organizarea de şantier (2 luni) este prima activitate cu care debuteaza execuţia lucrărilor la cele două corpuri de clădire, supervizată de Dirigintele de şantier.
Pregătirea execuţiei lucrărilor se face în conformitate cu prevederile din dosarul tehnologic şi fişa tehnologica a lucrărilor. Organizarea lucrărilor se face în conformitate cu prevederile din proiectul de organizare de şantier.
În mod obligatoriu se va organiza un minim de căi de acces necesare pentru transportul betonului, precum şi pentru accesul utilajelor de ridicat. Trasarea lucrarilor se face in conformitate cu planurile din detaliile de execuţie, predarea amplasamentului de către beneficiar şi proiectant către constructor făcându-se în baza unui proces-verbal semnat de cele trei parţi.
Înainte de a se începe turnarea betonului trebuie să se efectueze o serie de lucrări pregătitoare care au drept scop verificarea exactităţii execuţiei cofrajelor şi armăturilor şi a montării lor conform planului proiectului.
Organizarea de şantier, accesul la şi din şantier trebuie amenajate în aşa fel încât să nu distrugă mediul inconjurător, iar în privinţa programului de lucru al şantierului, dirigintele de şantier va verifica existenţa aprobărilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul) în scopul asigurării confortului riveranilor.
Activităţile inspectorului de şantier trebuie să fie în conformitate cu cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.

10.2. Reabilitare, modernizare, extindere Corp B (20 luni)
În vederea asigurării confortului necesar desfăşurării activităţii de învăţământ se vor executa o serie de lucrări de construcţii şi instalaţii astfel: demontarea şi montarea instalaţiilor sanitare şi a instalaţiei de încălzire, înlocuirea şi refacerea instalaţiilor electrice şi a instalaţiilor de curenţi slabi, toate acestea având ca şi rezultat recompartimentarea şi extinderea unor spaţii, refacerea finisajelor interioare la nivelul pereţilor, tavanelor şi pardoselilor, refacere pardoseală caldă parter inclusiv strat suport şi izolaţie, înlocuirea parchetului şi a duşumelei vechi, uzate, cu altele noi, refacere strat de uzură la pardoseli calde din parchet la etaj, refacere strat uzură la pardoseli reci cu gresie ceramică antiderapantă, înlocuirea ferestrelor şi a uşilor cu ferestre din PVC cu geam termopan LOW-E cu rezistenţă termică, reabilitarea şi construirea unor grupuri sanitare noi, precum şi refacerea instalaţiei de încălzire centrală prin schimbarea conductelor, a corpurilor de încălzire şi racordarea la reţeaua de termoficare a oraşului. Toate aceste lucrări vor fi făcute cu respectarea etapelor prevăzute pentru lucrările de acest gen.
Pentru protecţia clădirii la acţiunea agenţilor externi este necesară refacerea finisajelor la soclu şi a pereţilor exteriori. 
Având în vedere ca nu sunt îndeplinite condiţiile de confort termic interior din punct de vedere igienico-sanitar, în vederea reducerii pierderilor de căldură s-au prevăzut izolarea planşeului de la ultimul nivel (sub pod) cu un strat de vată minerală cu o grosime de 15 cm şi a pereţilor exteriori cu  polistiren extrudat cu o grosime de 5 cm la soclu şi polistiren expandat la pereţi, înlocuirea întregii instalaţii interioare de încălzire radiatoare -conducte şi înlocuirea ferestrelor.
          Tronsonul extins se va realiza cu fundaţii continue din beton, ziduri portante din caramidă GVP întărite cu sâmburi din beton armat la interior şi exterior în grosime de 25 cm, planşee din beton armat monolit, şarpanta metalică şi învelitoare din tablă Lindab tip ţigla, această extindere având destinaţia de grupuri sanitare pentru elevi şi profesori.
          Mansardarea clădirii se realizează cu o structură metalică formată din cadre transversale metalice (tip HEA) cu riglă frântă dispuse la interax de 3,00 m pe toată suprafaţa construcţiei pentru suplimentarea spaţiului de învăţământ.
          Închiderea şi compartimentarea mansardei se realizează cu plăci de gips carton rezistente la foc, pe schelet metalic şi izolaţi în interior cu vată minerală.    
           Deoarece instalaţiile interioare nu mai corespund noilor cerinţe este necesară refacerea integrală atât a instalaţiei electrice, cât şi a celei de încălzire centrală.
          Instalaţia de încălzire nouă va consta din reţele de distribuţie nouă, coloane, conducte de legătură, corpurile de încălzire şi robineţii necesari.
          Instalaţiile electrice se vor executa cu conductori din cupru izolaţi tip Fy protejaţi în tuburi de protecţie din PVC, metalice si etanse SPD. Tablourile electrice vor fi refăcute şi reamplasate în funcţie de reţelele electrice interioare şi exterioare subterane. Se prevede protecţie împotriva socurilor electrice (electrocutării) prin legarea la nulul de protecţie PE.
Pentru iluminatul sălilor de clasă, a coridoarelor, birourilor, cancelariei etc. se vor folosi corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tubulare cu reflector, iar pentru iluminatul exterior al intrărilor, precum şi al curţii sunt prevăzute corpuri de iluminat cu lampi cu halogenuri metalice.
Pentru iluminatul de siguranţă pe căile de evacuare se vor monta corpuri de iluminat cu acumulatori sursa de rezervă şi cu dispozitive de trecere automată pe sursa de rezervă (luminoblocuri).
Reabilitarea reţelei de internet se va realiza pentru a răspunde la standardul de internet de mare viteză - broadband, astfel încât pentru calculatoare se montează prize monofazice cu contact de protecţie triple protejate în tablouri cu siguranţe automate la scurtcircuit cu dispozitive pentru protecţie diferenţială de 10 mA, iar Instalaţiile pentru Internet se propun a se executa după o schemă radială care presupune un server central şi mai multe switch-uri intermediare de la care sa plece câte un circuit la fiecare priză din interiorul sălilor de clasă, laboratoare, birouri.
          În urma extinderii corpului B, vor rezulta următoarele grupuri sanitare:
·         pe fiecare nivel sunt două grupuri sanitare pe sexe, pentru fete dotate cu 2 lavoare şi 8 WC, iar pentru băieţi, 2 lavoare, 4 pisoare şi 3 WC;
·         personalul didactic are la fiecare nivel grupuri sanitare pentru profesori pe sexe, cu 2 lavoare şi 1 WC pentru profesoare şi cu 1 lavoar, 1 WC, 1 pisoar pentru profesori;
·         la parter este prevăzut un grup sanitar pentru handicapaţi compus dintr-un lavoar şi un vas WC;
·         un grup sanitar pentru femei de serviciu: 2 lavoare şi un vas WC.
·          
          Pe coridoare s-au prevăzut fântâni de băut apă, iar în clase şi laborator lavoare din porţelan sanitar.

 

10.3. Reabilitare, modernizare, extindere Corp C (16 luni)
          De asemenea şi corpul C are nevoie de lucrări de reabilitare care constau în repararea faţadelor, reabilitarea instalaţiilor electrice interioare, modificări şi reparaţii interioare solicitate de expertiza tehnică şi de auditul energetic, precum şi conformarea clădirii la cerinţele sanitare (reabilitarea grupurilor sanitare), toate acestea realizându-se prin lucrări de demolări, lucrări de refacere a finisajelor interioare şi exterioare, recompartimentări, extinderi, demontarea şi montarea  instalaţiilor sanitare şi a instalaţiilor de încălzire, prin înlocuirea şi refacerea instalaţiilor electrice şi a instalaţiilor de curenţi slabi, precum şi prin montarea unei instalaţii de paratrăsnet. Lucrările vor fi făcute cu respectarea etapelor prevăzute pentru acest tip de lucrări.
          Tronsonul extins se va prevedea cu rost de tasare-dilatare şi antiseismic, faţă de corpurile existente care se va realiza cu fundaţii continue din beton, ziduri portante din cărămidă GVP întărite cu sâmburi din beton armat la interior şi exterior în grosime de 25 cm, planşee din beton armat monolit, şarpantă tip mansardă din lemn ignifugat şi învelitoare din ţiglă profilată, aceasta extindere având destinaţia de grupuri sanitare pentru elevi şi profesori. Acoperisul de tip sarpantă  de la corpul C se reface o dată  cu mansardarea de la corpul B.
          Pentru protecţia clădirii împotriva trăsnetului este necesară realizarea instalaţiei de paratrăsnet la şarpanta mansardei.
          Deoarece instalaţiile interioare nu mai corespund noilor cerinţe este necesară refacerea integrală a instalaţiei electrice şi de încălzire centrală.
          Instalaţia de încălzire nouă va consta din reţele de distribuţie nouă, coloane, conducte de legătură, corpurile de încălzire şi robineţii necesari.
Instalaţiile electrice se vor executa cu conductori din cupru izolaţi tip Fy protejaţi în tuburi de protecţie din PVC, metalice şi etanse SPD. Tablourile electrice vor fi refăcute şi reamplasate în funcţie de reţelele electrice interioare şi exterioare subterane. Se prevede protecţie împotriva socurilor electrice (electrocutării) prin legarea la nulul de protecţie PE.
Pentru iluminatul sălilor de clasă, a coridoarelor, birourilor, cancelariei etc. se vor folosi corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tubulare cu reflector, iar pentru iluminatul exterior al intrărilor, precum şi al curţii sunt prevăzute corpuri de iluminat cu lămpi cu halogenuri metalice.
Pentru iluminatul de siguranţă pe căile de evacuare se vor monta corpuri de iluminat cu acumulatori sursă de rezervă şi cu dispozitive de trecere automata pe sursa de rezerva (luminoblocuri).
Reabilitarea reţelei de internet se va realiza pentru a răspunde la standardul de internet de mare viteză - broadband, respectiv pentru calculatoare se montează prize monofazice cu contact de protecţie triple protejate în tablouri cu siguranţe automate la scurtcircuit cu dispozitive pentru protecţie diferenţială de 10 mA, iar instalaţiile pentru Internet se propun a se executa după o schemă radială care presupune un server central şi mai multe switch-uri intermediare de la care să plece câte un circuit la fiecare priză din interiorul sălilor de clasă, laboratoare, birouri.
În urma extinderii corpului C pentru grupuri sanitare au rezultat următoarele:
·    pe fiecare nivel sunt două grupuri sanitare pe sexe, pentru fete dotat cu 2 lavoare şi 6 WC, iar pentru băieti 2 lavoare, 4 pisoare şi 2 WC.
·    personalul didactic are grupuri sanitare la etajul 1 pentru profesoare cu 2 lavoare şi 1 WC, iar la etajul II grup sanitar pentru profesori cu 1 lavoar, 1 WC, 1 pisoar.

          Pe coridoare s-au prevăzut fântâni de băut apă, iar în clase şi laborator lavoare din porţelan sanitar
 Având în vedere ca nu sunt îndeplinite condiţiile de confort termic interior din punct de vedere igienico-sanitar, în vederea reducerii pierderilor de căldură s-au prevăzut:
·   izolarea pereţilor exteriori, inclusiv soclul, cu polistiren expandat de 5 cm grosime;
·   izolarea pardoselii de la nivelul solului şi a planseelor intermediare cu polistiren extrudat A30 de 2 cm grosime;
·   izolarea planseului peste ultimul nivel cu vată minerală de 15 cm grosime;

Se va reface instalaţia interioară şi exterioară de canalizare până la punctul de racordare la reţeaua orăsenească de canalizare.
Racordurile de apă şi canal se vor realiza de la instalaţia existentă în acele grupuri sanitare.
Se vor schimba conductele existente de apă din oţel cu alte conducte din material plastic cu inserţie de aluminiu PP-R (polipropilenă reticulată) având îmbinările cu garnituri de cauciuc.
Lavoarele din grupurile sanitare sunt prevăzute cu apă rece  având baterii stative de f 1/2".
Canalizarea este prevazută până la ieşirea coloanelor existente din clădire, de unde sunt racordate la canalizarea existentă exterioară. Pentru colectarea apelor de pe suprafaţa pardoselii s-au prevazut sifoane de pardoseală.
S-au prevăzut: oglindă, porthârtie, cuier etc.

 

10.4.  Accesibilizarea spaţiilor şcolii la nevoile persoanelor cu handicap locomotor
          Accesibilizarea spaţiilor şcolii la nevoile persoanelor cu handicap se va face prin înlocuirea uşilor de acces în şcoală cu unele mai late, adaptate în acest sens, de asemenea vor fi prevăzute şi  realizarea unor rampe pentru accesul în cele două corpuri,  precum şi un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilităţi în Corpul B

 

10.5.  Modernizarea utilităţilor (canalizare menajeră 3 luni, racord apă 1 lună, racord termic 5 luni, racord electric 1 lună)
Având în vedere reabilitarea, modernizarea şi extinderea unităţii şcolare "Avram Iancu" se proiectează şi o nouă reţea de apă şi canalizare menajeră care va fi racordată la reţeaua de canalizare menajeră a oraşului existentă în strada Pop Gheorghe de Băsesti.
Racordurile de apă şi canal se vor realiza de la instalaţia existentă în noile grupuri sanitare
          Pe reţeaua de canalizare menajeră se vor prevedea cămine de vizitare carosabile şi necarosabile prevăzute cu capace şi rama STAS 2308-81.
          De la căminele de apometru aflate în curtea şcolii s-a proiectat şi redimensionat reţeaua de apă din polietilenă de înaltă densitate, având în total 50 m, Dn 40 mm până la corpul clădirii care va alimenta grupurile sanitare vechi şi noi, aferente unităţii şcolare.
Alimentarea cu energie termică se face de la racordul existent. Racordul de alimentare cu energie termică montat în exterior pe pereţii clădirii se demontează şi se reface cu conducte preizolate termic montate îngropat.
Racordul electric al celor două corpuri de clădire va fi revizuit de S.C. Electrica S.A. Oradea datorită sporului de putere, de asemenea pentru consumatorii monofazici ocazionali se prevăd prize monofazice cu contact de protecţie.

11.Recepţia lucrărilor
La terminarea lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări încheiat cu firma câstigătoare a licitaţiei, se va face recepţia lucrărilor efectuate.
Recepţia se va face de către o comisie de recepţie întrunită special în acest sens care va examina prin cercetarea vizuală a obiectivului de investiţie şi prin analiza documentelor conţinute în cartea tehnică a construcţiei respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, avizele şi condiţiile de execuţie impuse de autoritaţile competente, executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigenţelor esenţiale, conform legii; referatul de prezentare întocmit de proiectant, precum şi terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între beneficiar şi executant şi în documentaţia anexată la contract.
În cazurile în care există dubii asupra înscrisurilor din documentele cărţii tehnice a lucrarilor de reabilitare a obiectivului de investiţii, comisia poate cere expertize, alte documente, încercări suplimentare, probe şi alte teste.
La terminarea examinării, comisia va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie şi îl va înainta în termen de 3 zile lucrătoare beneficiarului împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea acesteia.
Executantul va comunica beneficiarului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris confirmat de beneficiar. O copie a comunicării va fi transmisă de executant şi reprezentantului investitorului pe santier.
Procesul verbal de recepţie încheiat certifică faptul ca executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie.

 

12.Organizarea achiziţiei publice şi a furnizării de bunuri (2 luni)
Vor fi organizate licitaţii pentru achiziţiile de echipamente şi dotări. În cazul în care o singură firmă nu va putea oferi toată gama de echipamente şi dotări, aceste licitaţii vor fi organizate separat, în funcţie de specificul echipamentelor sau dotărilor necesare a fi achiziţionate.
Sălile de clasă vor fi dotate cu mobilier specific: dulapuri din PAL cu sau fără vitrină şi table şcolare metalice ceramice, cu mese şcolare pentru doi elevi, cu scaune şcolare cu schelet metalic, şi catedre cu sertar din PAL melaminat, mese pentru calculator. Laboratoarele de biologie, chimie, fizică etc. vor fi dotate cu echipamente specifice, care lipsesc parţial sau integral din dotarea actuală: mese de laborator pentru două persoane, dulap de laborator cu chiuvetă încorporata etc. Coridoarele vor avea dulapuri metalice pentru vestiar, de două persoane.
Vor mai fi achiziţionatate următoarele echipamente (care vor trece în proprietatea şcolii): Calculatoare complet echipate (97 bucăţi), Proiector portabil (o bucată), Ecran de proiecţie cu stativ (o bucată), pentru utilarea cabinetelor de specialitate.
De asemenea în urma achiziţiei de dotări mobilier cele 28 de săli de clasă şi cabinete reabilitate vor cuprinde: mese şcolare pentru 2 elevi (340 bucăţi), scaune şcolare (672 bucăţi), catedre cu sertar (54 bucăţi), scaune tapitate (40 bucăţi), scaune rotative (2 bucăţi), dulapuri pentru sălile de clasă (104 bucăţi), tablă metalică ceramică pentru scris (29 bucăţi), mese laborator pentru 2 persoane (24 bucăţi), dulapuri laborator cu chiuvetă încorporată (12 bucăţi), scaune cu suport pentru scriere (96 bucăţi), scaune cu şezut şi spătar (48 bucăţi), mese calculator de o persoană (50 bucăţi), dulapuri metalice pentru vestiar 2 persoane (214 bucăţi), dulapuri cu 6 uşi (15 bucăţi), dulapuri metalice (3 bucăţi), rafturi metalice (3 bucăţi), mese (26 bucăţi), masă sedinţă (1 bucată), pat metalic pentru cabinet medical (1 bucată), frigider pentru depozitarea laptelui în concordanţă cu prevederile programului guvernamental "Cornul şi laptele" (1 bucată).
Furnizorul va livra echipamentele conform specificaţiilor caietului de sarcini.

13.Recepţia bunurilor
Va fi făcuta de o comisie de recepţie care va verifica dacă bunurile livrate sunt în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de licitaţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigenţelor esenţiale, conform legii.
În cazul în care se constată îndeplinirea acestor cerinţe se va întocmi un proces verbal de recepţie în care comisia va consemna observaţiile şi concluziile sale şi îl va înainta în termen de 3 zile lucrătoare beneficiarului împreună cu recomandarea de admitere cu sau fara obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei.

14.Operaţiuni Administrative - Monitorizare
Prima operaţiune administrativă este semnarea Contractului de finanţare în luna 1, anul 1.
Apoi, pe întreaga perioadă de derulare a proiectului este prevăzută a se desfăşura o activitate cu caracter administrativ constituită din principalele acţiuni (management activităţi proiect, urmărire licitaţii, urmărire lucrări, raportări, etc.) desfăşurate de echipa de management a proiectului pentru bună derulare a acestuia, dar şi pentru informarea publică privind stadiul proiectului.
De asemenea în timpul implementării proiectului vor fi desfăşurate activităţi minuţioase de monitorizare şi verificare a stadiului de implementare a proiectului conform unor indicatori prezentaţi la capitolul 2.6.
Monitorizarea proiectului va fi efectuată de către echipa de proiect, împreună cu dirigintele de santier, astfel:
-          Se vor organiza întâlniri lunare sau de câte ori este nevoie între membrii echipei de proiect pentru a analiza stadiul investiţiei; problemele apărute, potenţialele riscuri precum şi posibilităţile lor de înlăturare;
-          Se va urmări respectarea termenelor stabilite;
-          Se va urmări respectarea de către executant a lucrărilor stabilite prin PT şi DDE;
-          Se vor întocmi, împreună cu dirigintele de santier, note informative şi dispoziţii de santier privind verificarea calităţii materialelor şi produselor puse în lucrare şi execuţia corectă a lucrarilor în construcţie.

 

15.Întocmirea raportului final (2 luni)
Activitatea va consta în colectarea informaţiei necesare rezultate ca urmare a monitorizării, a întâlnirilor echipei de proiect, ale conferinţelor de presă, urmate de elaborarea şi redactarea raportului final al proiectului.