Trimite unui prieten

Facilități fiscale

Luni , 7 Octombrie 2019, 11:20

Exportă PDF - Facilități fiscale Tipărește pagina - Facilități fiscale Trimite unui prieten - Facilități fiscale

SCUTIRI PERSOANE FIZICE

 

Categoria de contribuabili cărora li se acordă scutirea de impozite și taxe prin efectul legii:

 

1.Veteranii de război

 

Tipurile de impozite la care sunt scutiti:

 • Impozitul pe cladiri

 • Impozitul pe teren

 • Impozitul pe un singur mijloc de transport

 Scutirea se acordă pentru:

 • cladirile aflate in proprietatea sau coproprietatea

 • terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea

 • un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului

2. Vaduvele de război si vaduvele veteranilor de război care nu s-au recăsatorit

 

Tipurile de impozite la care sunt scutiti:

 • Impozitul pe cladiri

 • Impozitul pe teren

 • Impozitul pe un singur mijloc de transport

 Scutirea se acordă pentru:

 • cladirile aflate in proprietatea sau coproprietatea

 • terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea

 • un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului

 

3. Persoanele prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 

Tipurile de impozite la care sunt scutiti:

 • Impozitul pe cladiri

 • Impozitul pe teren

 • Impozitul pe un singur mijloc de transport

Scutirea se acordă pentru:

 • cladirile aflate in proprietatea sau coproprietatea

 • terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea

 • un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului

 

4. Persoanele prevazute la art, 3, alin.1, lit. b) si art.4, alin 1 din Legea recunostintei fata de eroii - martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004


Tipurile de impozite la care sunt scutiti:

 • Impozitul pe cladiri

 • Impozitul pe teren

 • Impozitul pe un singur mijloc de transport

Scutirea se acordă pentru:

 • cladirile aflate in proprietatea sau coproprietatea

 • terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea

 • un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului

 

5. Persoanelor prevazute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat

Tipurile de impozite la care sunt scutiti:

 • Impozitul pe cladiri

 • Impozitul pe teren

Scutirea se acordă pentru:

 • cladirile aflate in proprietatea sau coproprietatea

 • terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea

 

6. Reprezentantii legali ori persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I, respectiv a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate

Tipurile de impozite la care sunt scutiti:

 • Impozitul pe cladiri

 • Impozitul pe teren

 • Impozitul pe un singur mijloc de transport

Scutirea se acordă pentru:

 • Scutirea la impozitul pe cladiri/ teren se aplica doar imobilului situat la adresa de domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate;

 • Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport aflat in in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate in proprietatea sau coproprietatea reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

7. Persoanele fizice care reabiliteaza sau modernizeaza termic cladirile de locuit pe care le detin in proprietate, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 29/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 325/2002

Tipurile de impozite la care sunt scutiti:

 • Impozitul pe cladiri pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica.

 

8. Clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Tipurile de impozite la care sunt scutiti:

 • Impozit pe cladiri timp de 5 ani de la data dobandirii acesteia

 

Scutirea se acordă dacă sunt îndeplinite condițiile:

 1. să realizeze lucrările de intervenţie prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, actualizată
 2. lucrările de intervenţie realizate la clădiri trebuie să fie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic; - din procesul -verbal de recepţie la terminarea lucrărilor trebuie să reiasă că s-au realizat lucrările recomandate de către auditorul energetic; - au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie;

9. Înlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante prevăzută la art. 185 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală pentru:

 • Copii minori, moştenitori ai unor imobile, aflaţi sub tutelă, plasament familial, încredinţare;

 • Persoanele fizice care într-un an beneficiază numai de: indemnizaţie de şomaj, ajutor social, alocaţie de sprijin;

 • persoanele vârstnice singure, bolnave, sau care aparţin unor familii cu venituri mici, provenite din indemnizaţie de şomaj, ajutor social, alocaţie de sprijin;

 • alte cazuri sociale;

Tipurile de impozite la care sunt scutiti:

 • Impozitul pe cladiri

 • Impozitul pe teren

 

Criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul sunt

- să nu deţină mai mult de o proprietate;

- sa nu detina in proprietate mijloace de transport

- totalul veniturilor lunare pe familie (pentru membrii familiei care au acelasi domiciliu cu petentul) să fie mai mic decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată, valabil în cursul anului 2018;

- petentul şi ceilalţi membrii ai familiei care domiciliază la aceeaşi adresă, să nu deţină altă proprietate imobiliară în afara celei pentru care solicită acordarea scutirii;

- solicitantul să aibă achitate toate obligaţiile fiscale principale datorate bugetului local, mai puţin obligaţiile fiscale accesorii pentru care se solicită acordarea scutirii;

- suprafaţa utilă a locuinţei pentru care se solicită scutirea la plata impozitului, în funcţie de numărul de persoane care domiciliază la respectiva adresă, trebuie să nu depăşească suprafaţa din tabelul de mai jos, suprafaţă reglementată  prin Anexa nr.1. B.*T* din  Legea nr.114/1996 privind locuinţele(actualizată).

 

FAMILIA

SUPRAFAŢA UTILĂ

1 PERSOANA

37 MP

2 PERSOANE

52 MP

3 PERSOANE

66 MP

4 PERSOANE

74 MP

5 PERSOANE

87 MP

6 PERSOANE

93 MP

7 PERSOANE

107 MP

8 PERSOANE

110 MP

 

 

10. Pentru clădirile şi terenurile afectate de calamităţi natural (cutremure, inundaţii sau incendii provocate de fenomene naturale, alunecări sau prăbuşiri de teren etc.)

Tipurile de impozite la care sunt scutiti pentru o perioadă de maxim 5 ani:

 • Impozitul pe cladiri

 • Impozitul pe teren

 Scutirea se acordă dacă:

 • Sesizările cetăţenilor referitoare la efectele calamităţilor naturale sunt înregistrate în scris sau telefonic la Primăria Municipiului Oradea în termen de maxim 72 de ore de la producerea calamităţii.

De asemenea se acorda facilități fiscale constând în scutirea impozitului/taxei pe clădiri si a impozitului/taxei pe teren, pentru următoarele categorii de clădiri, terenuri dupa caz, astfel:

 1. clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. x) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - in conditiile in care se constată că sunt in stare tehnică buna/foarte bună in urma aplicării procedurii stabilite la Anexa nr. 40 din HCL 1035/2022.

 2. clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate- in conditiile in care se constată că sunt in stare tehnică buna/foarte bună in urma aplicării Regulamentului privind stabilirea conditiilor de acordare a facilității pentru clădirile monument istoric si pentru cele amplasate in zone de protectie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate

 

Cereri scutiri persoane fizice

 

Scutiri - facilități fiscale

Cerere scutire pt persoanele cu handicap grav sau accentuat, invaliditate grad I - Cerere

Cerere scutire pt. eroii revolutiei din 1989 - Cerere

Cerere scutire pt personalul armatei participant la actiuni militare (OG82/2006) - Cerere

Cerere scutire conf. Legii 341/2004 - Cerere

Cerere scutire conf. Decr. Lege 118 din 1990 - Cerere

Cerere scutire pt.veteranii si vaduvele de razboi- Cerere

Cerere scutire conf. OUG19/2009 - Cerere

 

 

 

SCUTIRI PERSOANE JURIDICE

 

Scutiri de la plata impozitului / taxei pe clădiri / teren:

 1. clădirile/terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale

 2. clădirile/terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;

 3. clădirile/terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;

 4. clădirile proprietatea Municipiului Oradea utilizate de organizatii non-profit exclusiv pentru activitati fara scop lucrativ, organizatii care desfăsoară activități in parteneriat cu municipalitatea, la solicitarea acesteia.

 

Ajutoare de minimis pentru stimularea investitiilor care promoveaza dezvoltarea locala prin cresterea de locuri de munca in municipiul Oradea

Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis întreprinderile care au realizat o investiţie în valoare de minim 250.000 euro şi creează minim 5 locuri de muncă noi în Municipiul Oradea.

 

Documente necesare:

 

I. documente cu caracter general:

a) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte ca nu sunt în stare de faliment, reorganizare judiciara, alte situatii de lichidare a activitatii, prevazute de lege;

b) certificatul de atestare fiscală pentru plata obligaţiilor faţă de bugetul de stat consolidat, valabil la data depunerii documentatiei;

c) certificatul de atestare fiscală pentru plata obligaţiilor faţă de bugetul local, eliberat de organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are sediul solicitantul - persoană juridică (în cazul sediilor din alte localităţi decât Oradea), valabil la data depunerii documentatiei;

d) declaraţie pe propria raspundere a reprezentantului legal a intreprinderii privind:

 1. că nu au fost emise impotriva acesteia decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul în care au fost emise asemenea decizii, acestea au fost executate conform prevederilor legale in vigoare;
 2. ajutoarele de minimis primite/solicitate de întreprinderea unică din care face parte intreprinderea, intr-o perioada de 3 ani fiscali consecutivi ( 2 precedenti si anul in curs)
 3. societatea nu intră în categoria ,,întreprinderilor în dificultate" potrivit prevederilor cap.2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei-Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C244/02);
 4. reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus niciunei condamnari în ultimii 3 ani de nici o instanta de judecata din motive profesionale sau etic profesionale;

e) împuternicire semnata si stampilata de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o alta persoana decât aceasta semneaza cererea acordare a ajutorului

f) declarație privind apartenenta la o intreprindere unică

g) o copie a buletinului de identitate/cartii de identitate a persoanei împuternicite sa semneze cererea.

 

II. documente cu caracter specific pentru acordarea reducerii de impozit pe clădiri aferent investiţiilor de peste 250.000 euro:

 • copie dupa autorizaţia de construire aferentă obiectivului de investiţii realizat.
 • copie dupa autorizatia de luare in folosinta a obiectivului de investitii realiazat
 • copie dupa procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, încheiat în termenul prevăzut de prevederile legale în vigoare.
 • dovada înregistrării în contabilitate a valorii investiţiei, conform reglementărilor contabile în vigoare.
 • Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul de locuri de muncă ce urmează a fi ocupate efectiv în termen de 6 luni de la data acordării facilităţii (Anexa nr.3)
 • Copie dupa ultima situaţie financiară anuală în vederea:
 1. stabilirii activităţii preponderente, codificată CAEN
 2. stabilirii evoluţiei şi numărului mediu de angajaţii.

Cadru legal: HCL nr. 1005/2020

 

Consiliul Local al Municipiului Oradea a adoptat o hotărâre privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale şi nefiscale datorate bugetului local de către persoanele juridice .

Act normativ: - HCL 642/2020

- Schema ajutor minimis anulare accesorii (document accesibil mai jos la fisiere atasate)

 

Ajutoare de minimis pentru contribuabilii bugetului local al Municipiului Oradea care beneficiază de reducerea impozitului pe clădirile utilizate de entităţi din domeniul IT

 

Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis întreprinderile care dețin o clădire în care o suprafață de minim 200 mp este utilizată de entităţi în domeniul IT pentru întreaga perioadă a anului pentru care se acordă facilitate fiscală

 

Documente necesare:

I. documente cu caracter general:

a) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal a intreprinderii (Anexa 2) privind:

 1. că nu au fost emise impotriva acesteia decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul în care au fost emise asemenea decizii, acestea au fost executate conform prevederilor legale in vigoare;
 2. ajutoarele de minimis primite/solicitate de întreprinderea unică din care face parte intreprinderea, intr-o perioada de 3 ani fiscali consecutivi ( 2 precedenti si anul in curs)
 3. societatea nu intră în categoria ,,întreprinderilor în dificultate" potrivit prevederilor cap.2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei-Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C244/02);
 4. reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus niciunei condamnari în ultimii 3 ani de nici o instanta de judecata din motive profesionale sau etic profesionale;

b) împuternicire semnata si stampilata de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o alta persoana decât aceasta semneaza cererea acordare a ajutorului

c) declarație privind apartenenta la o intreprindere unică

d) o copie a buletinului de identitate/cartii de identitate a persoanei împuternicite sa semneze cererea.

 

II. documente cu caracter specific pentru acordarea reducerii de impozit pe clădiri utilizate de firme de IT:

 • documentul de proprietate sau contractul de închiriere din care să rezulte suprafaţa şi perioada de închiriere (în cazul în care activitățile sunt desfășurate de altă entitate decât proprietarul clădirii)
 • certificare din partea unei asociații profesionale (Oradea Tech Hub) în privinţa încadrării în activităţile de IT

 

Cadru legal: HCL nr. 1007/2020

 

Ajutoare de minimis pentru contribuabilii bugetului local al Municipiului Oradea care beneficiază de reducerea impozitului pe clădiri aferent clădirilor de birouri premium

 

Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis întreprinderile care dețin în proprietate clădire de birouri premium

Clădirea de birouri premium trebuie să aibă următoarele caracteristici:

      • amplasare centrală sau într-o zona cu bună accesibilitate, inclusiv cu transport public (max 500 m)
      • suprafaţă de cel puţin 2.000 mp închiriabilă cu destinație de birouri, într-unul sau mai multe corpuri de cladire adiacente
      • cel puţin un loc de parcare auto pentru fiecare 80 mp închiriabili (arie utila)
      • locuri de parcare pentru biciclete - cel putin 1 loc / 80 mp arie utila
      • finisaje moderne, de clasă, durabile
      • spații dedicate pentru divertisment/alimentație publică/sport
      • lifturi, în cazul construcțiilor ce depășesc P+2
      • flexibilitate în compartimentare
      • cablare telefon, conexiune internet
      • sistem de securitate și supraveghere video a clădirii
      • sistem automatizat pentru încălzire/răcire
      • stație de încărcare a autovehiculelor electrice
      • clădirea trebuie să aibă o performanţă energetică de clasa A

 

Documente necesare:

 

I. documente cu caracter general:

 

a) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal a intreprinderii (Anexa 2) privind:

 1. că nu au fost emise impotriva acesteia decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul în care au fost emise asemenea decizii, acestea au fost executate conform prevederilor legale in vigoare;
 2. ajutoarele de minimis primite/solicitate de întreprinderea unică din care face parte intreprinderea, intr-o perioada de 3 ani fiscali consecutivi (2 precedenti si anul in curs)
 3. societatea nu intră în categoria ,,întreprinderilor în dificultate" potrivit prevederilor cap.2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei-Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C244/02);
 4. reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus niciunei condamnari în ultimii 3 ani de nici o instanta de judecata din motive profesionale sau etic profesionale;

b) împuternicire semnata si stampilata de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o alta persoana decât aceasta semneaza cererea acordare a ajutorului (Anexa 3)
c) declarație privind apartenenta la o intreprindere unică (Anexa 4)
d) o copie a buletinului de identitate/cartii de identitate a persoanei împuternicite sa semneze cererea.

II. documente cu caracter specific pentru acordarea reducerii de impozit pe clădiri de birouri premium:

• certificatul de performanţă energetic a clădirii, clasa A

 

 

Cadru legal: HCL nr. 1008/2020

 

Ajutoare de stat şi de minimis pentru investiţiile realizate în parcurile industrial în Municipiul Oradea

Documente necesare:

 

 • Cerere privind acordarea facilităţilor fiscale, completata in limba romana, prin tehnoredactare, stampilata si semnata in original de persoana autorizata sa reprezinte legal intreprinderea solicitanta,
 1. - pentru ajutor de minimis- conform anexei 1
 2. - pentru ajutor regional - conform anexei 2

 

Criteriul de incadrare pe schema de ajutor regional este cel aprobat prin hotarare de consiliu local in acest sens.

 • Documentele mentionate in cererea privind acordarea facilitatilor
 • Imputernicire prin act notarial, în original, în cazul în care o altă persoană decât reprezentantul legal al întreprinderii solicitante semnează cererea de acord pentru finanţare şi documentaţia aferentă.

 

Cadru legal: HCL nr. 1006/2020


Ordinul 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale

Legea nr. 186 din 2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale

 

 

Cereri scutiri persoane juridice

 

Acordare facilități Parc Ind.

Cerere ajutor regional 

  
 

Declaratie pe proprie rasp. pt. ajutor regional 

 

Cerere ajutor minimis

 

Declaratie MINIMIS Parc Industrial 

 

Schema minimis parc industrial

 

Cerere scutire ONG-uri si intreprinderi soc pt. furnizarea de servicii sociale - Cerere

 

Cerere de scutire a cladirilor utilizate de ONG-uri fara scop lucrativ - Cerere

 

Revizuire facilități Parc Ind. Cerere revizuire ajutor regional
 Cerere revizuire ajutor minimis

 

 

 

 

Fișiere - Facilități fiscale

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator