Planuri Urbanistice

august 25, 2022

A N U N T privind elaborare PUZ – Dezvoltare zona cu structura mixta; construire imobil cu functiune mixta, str. George Bacaloglu, Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ – Dezvoltare zona cu structura mixta; construire imobil cu functiune mixta,

str. George Bacaloglu, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal in vederea dezvoltarii unei zone cu structura mixta; construire imobil cu functiune mixta, str. George Bacaloglu, Oradea.

Zona de studiu a PUZ-ului: Subzona M4 din aria studiata prin PUZ aprobat cu HCL nr.726/2020 ; Parcela care a generat PUZ-ul este identificata cu nr.cad.162069 (S=1209mp) Suprafata terenului studiat 20078 mp.

Planul urbanistic este elaborat de catre arh.RUR Szabo Ane Marie, la initiativa beneficiarului Puscas Mihaela Elena.

– Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior (PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, PUZ aprobat cu HCL nr.726/2020):

– UTR M4;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: Structură funcţională mixtă incluzând locuinţe collective, funcţiuni administrative, funcţiuni de administrare a afacerilor, funcţiuni financiar-bancare, funcţiuni terţiare, funcţiuni de cult, de cultură, de învăţământ şi cercetare, funcţiuni de turism, funcțiuni de sănătate și asistență socială

– H max: 12 m la cornisa, 16 m totala, respectiv un regim de înălţime de (1-2S/D)+P+2+M, (1-2S/D)+P+2+1R (parcele comune), (1-2S/D)+P+3 (parcele de colt).;

– POT maxim = 50%; CUT maxim = 1,5 pentru parcelele comune;

– POT maxim = 60% CUT max 1,8 pentru parcelele de colt;

– retragerea minimă faţă de aliniament: 3,0m pentru UTR M4; se stabileste prin PUD pentru UTR Et

– retrageri minime faţă de limitele laterale: jumătate din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin decât 4,5 m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin de 6 m;

– Prevederi P.U.Z. – R.L.U. propuse:

– SUTR M4, SUTR Liu;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni: SUTR M4: Structură funcţională mixtă specifice UTR M4; SUTRLiu: Locuinţe individuale (unifamiliale) de tip izolat sau cuplat şi anexele acestora, Servicii cu acces public (servicii de proximitate) și comerț en detail, servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1la RLU PUG,

– H max: SUTR M4: 12 m la cornisa, 16 m totala, respectiv un regim de înălţime de (1-2S/D)+P+2+M, (1-2S/D)+P+2+1R (parcele comune), (1-2S/D)+P+3 (parcele de colt).; SUTR Liu: 8 m la cornisa, 12 m totala (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R;

– POT , CUT max: SUTR M4: POT maxim = 50%; CUT maxim = 1,5 pentru parcelele comune = 60,0%; – POT maxim = 60% CUT max 1,8 pentru parcelele de colt; SUTR Liu: POT maxim = 40%; CUT maxim = 0,9

– retragerea minimă faţă de aliniament: 3,0m

– retrageri minime faţă de limitele laterale; SUTR M4: H/2 dar nu mai putin de 3,0m; SUTR Liu: 2,0m (locuinte izolate): 3,0m (locuinte cuplate)

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: inaltimea cladirii dar nu mai putin de 6,0m;

– circulaţii şi accese: accesul in zona se realizeaza pe str.George Bacaloglu ;

– echipare tehnico-edilitară: se va realiza racordul la retelele edilitare prin extinderea acestora pana la nivelul parcelelor, prin grija beneficiarului

– Terenul care a generat PUZ-ul, cu suprafata de 1209,0mp este identificat cu nr.cad.162069 (S=1209mp) si face parte din subzona nereglementata din aria studiata prin PUZ aprobat cu HCL nr.726/2020 ;

– Prin documentatia de urbanism se propun:

1. Operatiuni cadastrale de alipire si dezmembrare rezultand parcele cu forme regulate; Parcelele propuse pentru alipire si parcelare sunt identificate cu nr.cad.192185, 196533, 196004 (proprietati private), 211083 (domeniu public) ; Dupa comasare, suprafata terenului rezultata se va dezmembra astfel:

– 19 loturi din pe terenul apartinand domeniului public al Municipiului Oradea: 17 loturi destinate construirii de locuinte individuale , un lot destinat dezvolarii unor functiuni mixte de tip M4, care vor trece in proprietate privata a Muncipiului Oradea in vederea concesionarii , respectiv un lot cu destinatia drum public care ramane in domeniul public)

– 3 loturi destinate destinat dezvolarii unor functiuni mixte de tip M4 (proprietati private);

– un lot destinat largirii str.George Bacalaoglu care va trece din proprietate privata in domeniul public, cu destinatia de drum public

– Parcelele identificate cu nr.cad.162010 si nr.cad.162069 nu participa la comasare;

2. Impartirea ariei studiate in doua subzone distincte: SUTR M4 destinata dezvoltarii unei zone cu structura mixta (S= 12566 mp), cuprinzand 6 loturi, respectiv SUTR Liu (S= 4266 mp) destinata construirii de locuinte individuale cuprinzand 17 loturi ;

– Reglementari pentru SUTRM4

– funcţiuni: SUTR M4: SUTR M4: Structură funcţională mixtă incluzând locuinţe colective, funcţiuni administrative, funcţiuni de administrare a afacerilor, funcţiuni financiar-bancare, funcţiuni terţiare, funcţiuni de cult, de cultură, de învăţământ şi cercetare, funcţiuni de turism, funcțiuni de sănătate și asistență socială; Parterele spre spaţiile publice/strazi vor avea în mod obligatoriu funcţiuni de interes pentru public;

– H max: SUTR M4: 12 m la cornisa, 16 m totala, respectiv un regim de înălţime de (1-2S/D)+P+2+M, (1-2S/D)+P+2+1R (parcele comune), (1-2S/D)+P+3 (parcele de colt) ;

– POT , CUT max: SUTR M4: POT maxim = 50%; CUT maxim = 1,5 pentru parcelele comune = 60,0%; – POT maxim = 60% CUT max 1,8 pentru parcelele de colt;

– retragerea minimă faţă de aliniament: 3,0m;

– retrageri minime faţă de limitele laterale; H/2 dar nu mai putin de 3,0m

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: inaltimea cladirii dar nu mai putin de 6,0m

– Reglementari pentru SUTR Liu

– Functiuni: Locuinţe individuale (unifamiliale) de tip izolat sau cuplat şi anexele acestora, Servicii cu acces public (servicii de proximitate) și comerț en detail, servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1la RLU PUG;

– Hmax : 8 m la cornisa, 12 m totala (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R;

– POT maxim = 40%; CUT maxim = 0,9;

– retragerea minimă faţă de aliniament: 3,0m;

– 2,0m (locuinte izolate: 3,0m pentru locuinte cuplate

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: inaltimea cladirii dar nu mai putin de 6,0m

3. Dezvoltarea etapizata a retelei stradale prin crearea unui drum de acces paralel cu str.Eugen Lovinescu cu profil transversal de 12,0m (S=3246 mp) si largirea str.George Bacaloglu;

– Accesul la parcelelel rezultate in urma dezmembrarii se va realiza din str.George Bacaloglu pe un drum public cu profil transversal de 12,0m care se va realiza etapizat (in prima etapa tronsonul rezultat in urma dezmemmbrarii terenului propus pentru comasare iar intr-o etapa ulterioara, prin dezmembrarea parcelelor identificate cu cu nr.cad.162010 si nr.cad.162069

– Documentatia ce va fi supusa aprobarii Consiliului Local va contine documentatia cadastrala privind operatiunile cadastrale descrise in PUZ si angajamentul (autentificat notarial ) privind trecerea terenului necesar largirii str.George Bacaloglu din proprietate privata in domeniul public.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 26.08.2022-19.09.2022 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea- in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau in Centrul de Relatii cu Publicul, la sediul Primariei Oradea.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 20.09.2022-04.10.2022 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut