Planuri Urbanistice

decembrie 28, 2021

A N U N T privind elaborare PUZ-Modificare zona functionala din ALV in LIU, -Parcelare teren pentru construire locuinte unifamiliale sau semicolective cu max 2 unitati locative, str. Padurii, nr.cad.202124 si 204677, Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ-Modificare zona functionala din ALV in LIU, -Parcelare teren pentru construire locuinte unifamiliale sau semicolective cu max 2 unitati locative, str. Padurii, nr.cad.202124 si 204677, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal in vederea modificarii zonei functionale ALV in LIU, -Parcelare teren pentru construire locuinte unifamiliale sau semicolective cu max 2 unitati locative, str. Padurii, nr.cad.202124 si 204677, Oradea.

Zona de studiu a PUZ-ului: zona delimitata de str. Padurii si str.Paleului, limitele UTR ALV la est si vest; Suprafata zonei studiate = 10.463,0mp; Terenul care a generat PUZ-ul, identificat cu nr.cad.202124 cu suprafata de 2057,0mp);

Planul urbanistic este elaborat de catre arh.RUR Makar Iulia si Arh. Bate Marian, la initiativa beneficiarului Filimon Maria si Czaholi Tibor.

– Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior (PUG aprobat cu HCL nr.501/2016 cu RLU modificat prin HCL nr.260/2021):

– UTR: ALV; Terenul indeplineste conditiile specificate in RLU aferent PUG (modificat prin HCL nr.260/2021) privind posibilitatea urbanizarii:

– regim de construire: izolat;

– funcţiuni predominante: terenuri neurbanizate cu destinaţie agricolă – livezi şi vii

– H max: (S/D)+P+E;

– POT max = 30,0%; – CUT max = 0,6;

– retragerea faţă de aliniament: Se stabileste prin documentatii de urbanism sau studiu de oportunitate

– retrageri minime faţă de limitele laterale: Se stabileste prin documentatii de urbanism sau studiu de oportunitate;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: Se stabileste prin documentatii de urbanism sau studiu de oportunitate;

– Prevederi P.U.Z. – R.L.U. propuse:

– UTR: de tip Liu – similar cu vecinatatile;

– regim de construire: izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase de la aliniament;

– funcţiuni predominante: Locuinţe individuale unifamiliale sau semicolective cu max. 2 unitati locative si anexele acestora; Alte functiuni admise in UTR Liu in conditiile descrise de RLU aferent PUG;

– H max: Regim maxim de inaltime = S+P+E+M/R; D+P+M/R, cu Hmax.=12m;

– POT max = 35,0%; – CUT max = 0,9;

– retragerea faţă de aliniament; 3,0m de la aliniamentul str.Padurii respectiv al strazii Paleului (minim 6,0m pentru garaje);

– retrageri faţă de mejdiile laterale: minim 3,0m;

– retrageri minime fata de mejdia posterioara: min.6,0m;

– circulaţii şi accese: accesul la parcele se va realiza direct din str.Padurii respectiv din strada Paleului;

– echipare tehnico-edilitară: racordare la retelele edilitare existente in zona prin extinderea acestora prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor.

– Se propune:

– reconversie functionala din UTR ALV in UTR Liu (terenul indeplinind conditiile specificate in RLU aferent PUG modificat prin HCL nr.260/2021, privind posibilitatea urbanizarii);

– reglementari pe zona studiata;

– reglementarea profilului transversal al str. Padurii respectiv al strazii Paleului la profil transversal de 12,0m;

– Accesul se va realiza din str.Padurii respectiv din strada Paleului;

– Se propune largirea strazilor Padurii si Paleului, in dreptul amplasamentului studiat, la profil transversal de 12,0m si trecerea terenului necesar largirii strazilor din proprietate privata in domeniul public ;

– Documentatia de urbanism care va fi supusa spre aprobare consiliului local, va contine documentatia cadastrala privind dezmembrarea terenului necesat largirii strazii si documentul in baza caruia se va face transferul terenului (apartinand initiatorului PUZ-ului), in proprietatea municipiului Oradea;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 29.12.2021-25.01.2022 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea- in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1, Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau in Centrul de Relatii cu Publicul, la sediul Primariei Oradea.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 26.01.2022-09.02.2022 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut