Planuri Urbanistice

octombrie 02, 2023

A N U N T privind elaborare PUZ- Modificare zona functionala din ALV in LIU si reglementare parcele, str. Colinelor, nr.cad. 153814, 179239, 184082, Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ- Modificare zona functionala din ALV in LIU si reglementare parcele, str. Colinelor, nr.cad. 153814, 179239, 184082, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal de urbanizare in vederea modificarii zonei functionale din ALV in LIU si reglementare parcele, str. Colinelor, nr.cad. 153814, 179239, 184082, Oradea.

Zona de studiu a PUZ-ului: subzona din UTR_ALV, reprezentând nr. cad. 184082, 11334, 11335, cuprins între str. Colinelor(S), str. Raspantiilor (N), PUZ aprobat cu HCL 331/2013 (E) și PUZ aprobat cu HCL 862/2022; Suprafata zonei studiate =5169,0mp.

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. RUR Csomortany Adela, la initiativa beneficiarului Crisan Eva Maria.

– Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior (PUG aprobat cu HCL nr.501/2016 cu RLU modificat prin HCL nr.260/2021):

– UTR: ALV; Terenul indeplineste conditiile specificate in RLU aferent PUG (modificat prin HCL nr.260/2021) privind posibilitatea urbanizarii:

* regim de construire: izolat;

* funcţiuni predominante: terenuri neurbanizate cu destinaţie agricolă – livezi şi vii

– H max: (S/D)+P+E;

– POT max = 30,0%; – CUT max = 0,6;

– retragerea faţă de aliniament: se stabileste prin documentatii de urbanism sau studiu de oportunitate;

– retrageri minime faţă de limitele laterale: se stabilesc prin documentatii de urbanism sau studiu de oportunitate;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: se stabilesc prin documentatii de urbanism sau studiu de oportunitate;

Prevederi P.U.Z. – R.L.U. propuse:

UTR: de tip Liu – similar cu vecinatatile cu urmatoarele caracteristici:

– regim de construire: izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase de la aliniament;

– funcţiuni predominante: Locuinţe individuale si anexele acestora/ locuințe semicolective cu maxim 2 unități locative/alte funcțiuni admise in UTR Liu in condițiile descrise de RLU aferent PUG;

– H max: Regim maxim de inaltime = S+P+E+M/R; D+P+M/R, cu Hmax.=12m;

– POT max = 35,0%; – CUT max = 0,9;

– retragerea faţă de aliniament minim 3,0m față de aliniamentul străzilor iar garajele minim 6m (pentru a permite parcarea în față a unui autoturism);

– retrageri faţă de mejdiile laterale: minim 3m;

– retrageri minime fata de mejdia posterioara: min.6,0m;

– amplasarea anexelor pe fund de parcelă, va respecta prevederile Codului Civil și regula zonei;

– circulaţii şi accese: accesul în zonă se va realiza din str. Colinelor, Răspântiilor propuse pentru reglementare/lărgire;

– echipare tehnico-edilitară: racordare la retelele edilitare existente in zona prin extinderea acestora prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentația de urbanism propune:

1. reconversie funcțională din UTR ALV in UTR Liu (terenul îndeplinind condițiile specificate in RLU aferent PUG modificat prin HCL nr.260/2021, privind posibilitatea urbanizării);

2. operațiuni cadastrale din care rezulta 3 loturi pentru construire locuințe individuale, și 2 loturi pentru reglementarea profilului transversal al străzilor adiacente amplasamentului;

3. reglementari privind mobilarea parcelelor studiate prin PUZ, conform proiect nr. 75/2022 întocmit de S.C. Solicita Serv S.R.L. planșe aferente 03/U, 04/U, 05/U, în conformitate cu prevederile UTR_Liu;

4. reglementarea profilului transversal al străzilor Colinelor și Răspântiilor, la 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarului), și a ramurii secundare, poziționată pe direcția N-S care face legătura dintre strada Colinelor și Răspântiilor, la profil transversal de 9m (4,5m din ax pe partea beneficiarului) si trecerea terenului necesar lărgirii străzilor din proprietate privata in domeniul public;

– Documentația de urbanism care va fi supusa spre aprobare consiliului local, va conține documentația cadastrală privind dezmembrarea terenului necesar lărgirii străzilor si documentul in baza căruia se va face transferul terenului (aparținând inițiatorului PUZ-ului), in proprietatea municipiului Oradea;

5. posibilitatea dezmembrării, într-o etapă viitoare, a lotului 1 în 1a și 1b, conform propunerii prezentate în planșa 06/U, fără întocmirea unei documentații de urbanism. Mobilarea loturilor 1a și 1b se va realiza cu respectarea prevederile prezentului regulament;

– circulații şi accese: accesul în zonă se va realiza din str. Colinelor, Răspântiilor (ramurile principale) propuse pentru reglementare/lărgire;

– echipare tehnico-edilitară: racordare la rețelele edilitare existente in zona, prin extinderea acestora, prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 04.10.2023-30.10.2023 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea- in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau in Centrul de Relatii cu Publicul, la sediul Primariei Oradea.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 31.10.2023-14.11.2023 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut