Planuri Urbanistice

martie 31, 2022

A N U N T privind elaborare PUZ-Parcelare teren pentru locuinte cu regim mic de inaltime, str. Jiului, nr.3B, nr. cadastral 211092, Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ-Parcelare teren pentru locuinte cu regim mic de inaltime, str. Jiului, nr.3B,

nr. cadastral 211092, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal in vederea parcelarii unui teren pentru locuinte cu regim mic de inaltime, str. Jiului, nr.3B, nr. cadastral 211092, Oradea.

Zona de studiu a PUZ-ului: Terenul identificat cu nr.cad.205341 (Stotal = 8.604,0mp).

Planul urbanistic este elaborat de catre Arh.RUR Adela Gavrilas, la initiativa beneficiarului Cun Radu.

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR: Liu;

– regim de construire: izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament;

– funcţiuni predominante: Locuinţe individuale sau semicolective (maxim 2 unitati locative);

– H max: 12,0m, regim max. de inaltime S+P+E+R/M sau D+P+R/M, cu Hmax.=12m;

– POT max = 35,0%;

– CUT max = 0,9;

– Retragerea minimă faţă de aliniament: 3m – 6m;

– Retrageri minime faţă de limitele laterale: min. 3,0m,

– Retrageri minime faţă de limitele posterioare: min.6,0m;

Prevederi P.U.Z. – R.L.U. propuse:

– UTR: de tip Liu;

– regim de construire: izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament;

– funcţiuni predominante: Locuinţe individuale unifamiliale sau semicolective (maxim 2 unitati locative);

– H max: 12,0m; Regim maxim de inaltime = S+P+E+M/R, D+P+M/R, cu Hmax.=12m – pentru cladirile noi;

– POT max = 35,0%;

– CUT max = 0,9;

– Retragerea faţă de aliniament: min.3,0m de la aliniamentul drumurilor de acces;

– Retrageri faţă de limitele laterale: minim 3,0m, exceptie facand anexele aferente locuintelor (filigorii, magazii, etc) care se vor putea amplasa si pe fund de parcela, cu respectarea codului civil;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: minim 6,0m, (exceptie facand Lotul 3 care va avea o retragere de 4,50m de la mejdia posterioara pana la constructia existenta S+P+E+Mp);

– circulaţii şi accese: Accesul la parcele se va realiza din str. Jiului (Lot 1 si Lot 11), drumul public identificat cu nr.topo 6202 (Lot 5, Lot 6 si Lot 7) si din drumul privat nou propus prevazut cu zona de intoarcere (Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 8, Lot 9 si Lot 10);

– echipare tehnico-edilitară: racordare la retelele edilitare existente in zona.

– Terenul care a generat PUZ-ul se va dezmembra in:

– 11 loturi destinate amplasarii de locuinte unifamiliale sau semicolective cu max.2 unitati locative,

– 2 loturi pentru reglementarea drumurilor publice existente (str. Jiului la vest si drumul public cu nr.topo 6202 la est),

– 1 lot pentru creare drum privat necesar asigurarii acceselor la parcelele nou create;

– Reglementari pentru zona studiata:

– Functiuni: locuinte unifamiliale sau semicolective (cu max. 2 unitati locative) si utilizari admise cu conditionari conform RLU aferent PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, corespunzatoare UTR Liu;

– Suprafata parcele: min. 520,0mp;

– Numar loturi propuse: 11 loturi destinate amplasarii de locuinte unifamiliale sau semicolective cu max. 2 unitati locative;

– Regim de inaltime propus: S+P+E+M/R, D+P+M/R, cu Hmax.=12m – pentru cladirile noi;

– POT max propus = 35,0%; CUT max propus = 0,9;

– Limita de implantare gard: 4,50m din axul str.Jiului respectiv al drumului public cu nr.topo 6202, 3,50m din axul drumului privat de acces (5,0m din ax pe zona de intoarcere);

– Limita de implantare cladiri: min.3,0m de la noul aliniament al drumurilor publice de acces (str.Jiului respectiv al drumului public cu nr.topo 6202), respectiv min.3m la aliniamentul drumului privat de acces;

– Retrageri fata de mejdiile laterale: min.3,0m, exceptie facand anexele aferente locuintelor (filigorii, magazii, etc) care se vor putea amplasa si pe fund de parcela, cu respectarea codului civil;

– Retragere spate: min.6m (exceptie facand Lotul 3 care va avea o retragere de 4,50m de la mejdia posterioara pana la constructia existenta S+P+E+Mp);

– Se vor amenaja in incinta:

– minim un loc de parcare/unitate de locuit, sau parcaj incorporat in cladire;

– spatii verzi organizate pe solul natural, ocupand minim 40% din suprafata totala a parcelei;

– platforma destinata colectarii deseurilor menajere, accesibila din spatiul public;

– Garajele se vor amplasa retrasa la 6,0m de la aliniament, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, conditionat de Hmax.= 3,50m;

– Imprejmuirile orientate spre spatiul public vor avea un soclu opac cu înaltimea maxima de 80cm si o parte transparenta, realizata din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele directii si patrunderea vegetatiei;

– Alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin bransare la retelele existente zin zona, pe cheltuiala beneficiarilor;

– Accesul la parcele se va realiza din str. Jiului (Lot 1 si Lot 11), drumul public identificat cu nr.topo 6202 (Lot 5, Lot 6 si Lot 7) si din drumul privat nou propus prevazut cu zona de intoarcere (Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 8, Lot 9 si Lot 10);

– Conform plansei U.05 – Circulatia si proprietatea asupra terenurilor, se propune:

– largirea str.Jiului respectiv al drumului public cu nr.topo 6202, in dreptul amplasamentului studiat, la un profil transversal de min.9,0m (min.4,50m din ax pe partea beneficiarilor), iar terenul necesar largirii strazii va trece din domeniul privat in proprietatea publica a municipiului Oradea; La autorizare se va prezenta documentul in baza caruia se va face transferul terenului, din proprietate privata in proprietatea publica a municipiului Oradea si dovada inregistrarii respectivului document la Directia Patrimoniului Imobiliar;

– crearea unui drum privat de acces cu profil transversal de 7,0m, prevazut cu zona de intoarcere;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 31.03.2022-28.04.2022 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea- in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau in Centrul de Relatii cu Publicul, la sediul Primariei Oradea.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 29.04.2022-16.05.2022 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut