Planuri Urbanistice

mai 18, 2023

A N U N T privind elaborare PUZ – Parcelare teren pentru locuinte si dotari, str. Ogorului, nr.cad.9478, 9477, Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ – Parcelare teren pentru locuinte si dotari, str. Ogorului, nr.cad.9478, 9477, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal in vederea parcelarii unui teren pentru locuinte si dotari, str. Ogorului, nr.cad.9478, 9477, Oradea.

Zona de studiu a PUZ-ului: subzona 3 din PUZ de urbanizare (masterplan) aprobat cu HCL nr.893/2020; Terenul care a generat PUZ-ul este identificat cu nr.cad.215091 si are suprafata de 8627 mp. Planul urbanistic este elaborat de catre arh. RUR Adela Gavrilas la initiativa beneficiarului Ghit Valeriu si Popus Floare.

– Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior (PUZ aprobat cu HCL cu HCL nr.893/2020):

– UTR Liu;

– regim de construire: deschis;

– funcțiuni predominante: locuire, iar în condițiile specificate in RLU aferent PUG se admit servicii cu acces public, servicii profesionale sau manufacturiere;

– Regim inaltime: S+P+1+M/R, D+P+E/R;

– POT max = 35,0%, respectiv POT maxim = 60% pentru locuințe covor; – CUT max = 0,9;

– retragerea minimă față de aliniament = 6,0m (excepție loturile de colt pentru care retragerea fata de noul drum public va fi de minim 3,0m);

– retrageri minime față de limitele laterale = 3,0m;

– retrageri minime față de limitele posterioare = 6,0m;

– Prevederi P.U.Z. – R.L.U. propuse:

– UTR Liu, dotări de cartier (Is, Va);

– regim de construire: deschis;

– funcțiuni predominante: locuiinte individuale unifamiliale sau bifamiliale (se admit servicii cu acces public, servicii profesionale sau manufacturiere, în condițiile specificate in RLU aferent PUG) – in subzone Liu, respectiv functiuni caracteristice UTR Is conform RLU afferent PUG – pentru subzonA de tip Is;

– Regim inaltime: – S+P+1+M/R, D+P+E/R; POT max = 35,0%; CUT max = 0,9 (in subzonele de locuire);

– H maxim: 18 m (S+P+2E+R/M); – POT 60% ; – CUT 2,8 (in subzona Is)

– retragerea față de aliniament: 3,0m – 6,0m pentru UTR Liu; minim 6,0m;

– retrageri minime față de limitele laterale (corp principal de cladire): in total 6,0m minim (2,0m pe o latura, 4,0m pe cealalta latura) pentru UTR Liu, minim 4,5m pentru UTR Is;

– retrageri minime față de limitele posterioare (corp principal de cladire): 1/2 din înălțimea clădirii dar nu mai puțin 6,0m;

– circulații și accese: accesul in zona se realizează din str. Ogorului pe drumul public identificat cu nr.cad.171858;

– echipare tehnico-edilitară: zona nu este deservită de rețele edilitare, acestea urmând a se extinde prin grija si pe cheltuiala investitorilor;

– Prin documentația de urbanism se propun următoarele:

a) etapizarea procesului de urbanizare pe subzone 3 din masterplan in 3 etape (3A, 3B, 3C), etapa 3A fiind reglementata prin prezenta documentatie de urbanism;

b) parcelarea terenului care a generat PUZ-ul, rezultând 11 loturi (8 loturi destinate construirii de locuinte individuale, 2 loturi destinate unor activitati de tip Is, un lot pentru amenajare zona verde de folosinta comuna si un lot pentru dezvoltarea retelei stradale;

c) dezvoltarea retelei stradale in concordanta cu PUZ de urbanizare aprobat, astfel:

– Prelungirea drumului public propus prin PUZ in partea de sud (profil transversal de 12,0m);

– Constituirea unui drum public cu profil transversal de 9.0m care va asigura accesul la parcelele rezultate; Drumul respectiv se va realiza integral in prima etapa;

– reglementarea drumului public de acces identificat cu nr.cad.171858 (profil transversal de 16,0m, conform propunerii prezentate în planşa U.03;;

d) de-a lungul drumului principal de acces (din nordul terenului studiat) si a drumului secundar (din sudul terenului studiat) se propun zone verzi de aliniament cu acces public nelimitat (cu latimea de 6,0m), care vor ramane in proprietate privata (naingradite) si vor fi amenajate de catre investitori;

– Reglementari pentru pentru subzonzona Liu: locuințe individuale (unifamiliale sau bifamiliale) cu regim mic de înălțime

– Front la strada: min. 12,00m; Suprafata minimalot: 350,0mp;

– Retragere aliniament: min. 3,00 m – corp principal, min. 6.00 m – garajele;

– Retrageri laterale: minim 2,00 pe o latura, minim 4,00 m pe cealalta latura (in total 6,0m); corpuri secundare (anexe pana in 25,0mp), conf. Cod civil; – Retragere spate: 6,0m;

– Regim de înălțime: S/D+P+1E+M/R – maxim 3 nivele supraterane;

– Spatii verzi: minim 40% din suprafața terenului;

– POT = 35%; – CUT = 0.9 – locuințe;

– Locuri de parcare: 1 loc (A.U. < 150,0mp); 2 locuri (A.U. > 150,0mp;

– Reglementari propuse pentru zona Is: instituții si servicii cu acces public:

– Utilizări admise in Is: Servicii administrative, financiar-bancare, terțiare, de cultura, de învățământ si cercetare, sănătate si asistenta sociala, turism;

– Retragere aliniament: minim 6,0m de la aliniamentul drumului de acces (la limita zonei verzi de alimiament);

– Retrageri laterale: min. 4,50m la corp principal dar nu mai puțin de 1/2 din H. maxim a clădirii la atic sau cornișa superioara;

– Retragere posterioara: minim 6,0m, dar nu mai puțin de 1/2 din H maxim a clădirii;

– Regim de înălțime: P+2+R/M, H maxim la coamă – 18,0m; H maxim Sali de sport/spectacole sau polivalente: 24,0m;

– Spatii verzi: minim 20% din suprafața terenului;

– POT max = 60%; – CUT max =2,8;

– Locuri de parcare: conf. Anexei 2 la PUG Oradea;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 18.05.2023-14.06.2023 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea- in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau in Centrul de Relatii cu Publicul, la sediul Primariei Oradea.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 15.06.2023-29.06.2023 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut