Planuri Urbanistice

octombrie 19, 2023

A N U N T privind elaborare PUZ-Parcelare teren, str. Macului, nr.38, Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ-Parcelare teren, str. Macului, nr.38, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal in vederea parcelarii unui teren, str. Macului, nr.38, Oradea.

Zona de studiu a PUZ-ului: subzona din UTR_Uliu, delimitata de str. Aurel Covaci, str. Macului, limita zonei de studiu a PUD-ului aprobat prin HCL 470/2008-etapa 1 si zona de studiu a PUZ-ului aprobat prin HCL 79/2010, reprezentata de imobilul identificat cu nr.cad. 154498 (nr.cad.vechi 5064) cu S = 19000,0mp).

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. RUR Pop Adrian Radu, la initiativa beneficiarei Ladanyi Irina.

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR: Uliu;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: locuire, iar in conditiile specificate in RLU aferent PUG se admit servicii cu acces public, servicii profesionale sau manufacturiere ;

– H max: trei niveluri supraterane – S+P+1+M/R, D+P+2;

– POT max = 35,0%, respectiv POT maxim = 60% pentru locuinţe covor; – CUT max = 0,9;

– retragerea minimă faţă de aliniament = 6,0m;

– retrageri minime faţă de limitele laterale = 3,0m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare = 6,0m;

Prevederi P.U.Z. – R.L.U. propuse:

– UTR: Liu;

– regim de construire: deschis;

– funcțiuni predominante: locuire si funcțiuni complementare admise cu condiționări conform RLU aferent PUG;

– POT max = 35,0%;

– CUT max = 0,9;

– Retragere aliniament: 6.0 m față de drumurile cu profil transversal de 12m (Str. Macului, str. Aurel Covaci) si 4,5m fata de străzile cu profil transversal de 9,0m (propuse prin PUZ);

– Retrageri laterale: total 6m cu min.2.0m pe o latura; garajele se pot alipi (conform LIU) de mejdia cu condiția ca Hmax=3,5m (streașina) si se vor retrage minim 6m de la aliniament;

– Retrageri posterioare: H/2 da nu mai puțin de 6.0 m – corpul principal

– Regim de înălțime: S/D+P+1E/M/R – maxim 2 nivele

– H max atic: 8m, H max. coama: maxim 12.00m

– circulații şi accese: accesul la amplasament se realizează din str. Aurel Covaci si str. Macului, propuse pentru reglementare la profil transversal de 12m, iar accesul la parcelele rezultate din dezmembrarea terenului care a generat PUZ-ul se va realiza din cele 2 drumuri publice propuse pentru constituire, cu profil transversal de 9,0m, perpendiculare pe străzile existente (str. Macului, str. Aurel Covaci);

– echipare tehnico-edilitară: extinderea rețelelor edilitare existente in zona.

Prin documentația de urbanism se propun următoarele:

1. parcelare teren in 34 de loturi din care 32 de loturi pentru construire locuințe si 2 loturi pentru reglementare/constituire drumuri publice;

2. reglementare parcele rezultate astfel:

– UTR: Liu; regim de construire: deschis;

– funcțiuni predominante: locuire si funcțiuni complementare admise cu condiționări conform RLU aferent PUG;

– POT max = 35,0%; CUT max = 0,9;

– S minim lot=450mp

– Retragere aliniament: 6.0 m față de drumurile cu profil transversal de 12m respectiv Str. Macului si str. Aurel Covaci si 4,5m fata de strazile cu profil transversal de 9,0m, propuse prin PUZ;

– Retrageri laterale: total 6m cu min.2.0m pe o latura; garajele se pot alipi (conform RLU aferent UTR_Liu) de mejdia laterala cu conditia ca Hmax=3,5m (streasina) si se vor retrage minim 6m de la aliniament;

– Retrageri posterioare: H/2 dar nu mai putin de 6.0 m – corpul principal

– Regim de inaltime: S/D+P+1E/M/R – maxim 2 nivele supraterane cu H max atic: 8m, H max. coama: maxim 12.00 m

– Un singur acces auto si pietonal pentru fiecare lot, cu acces carosabil maxim 5m;

– Minim un loc de parcare/unitatea de locuit daca aria utila<150mp sau minim 2 locuri de parcare/unitatea de locuit daca aria >150mp;

– Anexele se vor amplasa cu respectare RLU aferent PUG aprobat cu HCL 501/2016;

Se propune reglementarea/largirea str. Macului si Aurel Covaci, in dreptul amplasamentului studiat, la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarului) si dezvoltarea retelei stradale conform propunerii prezentate (U/4);

– Terenul necesar largirii strazilor, respectiv cel necesar dezvoltarii retelei stradale va trece din proprietate privata in domeniul public, conform propunerii prezentate în planșa U/3;

– Extinderea utilităților respectiv alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin racord la rețele edilitare existente in zona;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 20.10.2023-13.11.2023 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea- in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau in Centrul de Relatii cu Publicul, la sediul Primariei Oradea.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 14.11.2023-28.11.2023 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

Va informam faptul ca in situatia in care depuneti sesizari/observatii, la prezenta documentatie, termenul raspunsului nostru catre dumneavoastra se poate prelungi, depinzand de punctul de vedere formulat de arhitect impreuna cu initiatorul acestui plan.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut