Planuri Urbanistice

februarie 16, 2024

A N U N T privind elaborare PUZ – pentru reglementare teren pentru construire locuinte semicolective si individuale in cascada, str. Gheorghe Doja, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal in vederea reglementarii terenului pentru construire locuinte semicolective si individuale in cascada, str. Gheorghe Doja, Oradea.

            Zona de studiu a PUZ-ului : subzona din UTR ALV si UTR_LiL  cuprinsă între strazile: Gheorghe Doja, Șanțului, Bolintineanu, Stațiunea de Cercetare Pomicolă și limita estică a terenului identificat cu nr.cad. 194548, în corelare cu  reglementarile documentatiilor de urbanism aprobate in zona; S=16152mp;

            Planul urbanistic este elaborat de catre SC Archistuff Studio SRL, arh. Sim Rodica si Arh. Popa Silviu, la initiativa CIHEIULUI REZIDENS SRL reprezentat prin Mos Maria.

     – Prevederi din PUZ, R.L.U. aprobate anterior:

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

UTR ALV; 

UTR_LiL

– regim de construire: izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament;

– funcţiuni predominante: locuinţe individuale sau semicolective (maxim 2 unitati locative);

– H max: 6,5 m la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, 10,5 m la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras; (S)+P+E+M/Er;

– POT max = 35,0%;

– CUT max = 0,9;

– retragerea minimă faţă de aliniament: 6 m,  în zona parcelei orientată spre limita de proprietate dintre drumul public, pe o adancime de maxim 50 m

– retrageri minime faţă de limitele laterale:  minim 3,0m, daca pe parcela din vecinatate cladirea este amplasata la mai mult de 2,0m, respectiv minim 0,6m, cu respectare Cod Civil daca pe parcela din vecinatate cladirea e amplasata la mai putin de 2,0m ;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: minim inaltimea cladirii dar nu mai putin de 6,0m;

Prevederi  P.U.Z. – R.L.U. propuse:

– zonă de locuințe individuale, semicolective (max.2 unități locative) și individuale în cascadă împărțită în zone: A, B,C,D si zonele D1 și D2 –cu reglementările specifice UTR_Va

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: locuințe și utilizări admise/admise cu condiționări specifice UTR_LiL/Liu;

– regim de înălțime admis: maxim 3 niveluri supraterane; H max:12m;

– POT max = 35,0%;   – CUT max = 0,9

– retragerea minimă faţă de aliniament: 6,0m față de str. Gheorghe Doja; parcela de colț (lot1), retragere față de drumul nou propus cu profil de 10m va fi de 4,0m; In zona C, conform ilustrării grafice față de limita de proprietate de la strada (nord)-culoar de protecție LEA 20Kv (24m).

– retrageri faţă de limitele laterale: minim 2 m pe o latura; pentru zona B-minim 2m față de limita vestică a proprietății și conform ilustrării grafice în partea dreaptă (culoar protecție LEA)

– retrageri faţă de limitele posterioare: minim 6,0 m; pentru zona B conform ilustrării grafice (culoar protecție LEA)

– retragerile/limitele de implantare pentru zona D-conform ilustrării grafice din planșele U03, U02.3;

– circulaţii şi accese: accesul in zona se realizează din str. Gheorghe Doja, Loius Pasteur, strada Șanțului;

– echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu energie electrica,  apa si canalizare se va realiza prin bransare la retelele existente in zona;

Prin documentația de urbanism se propun următoarele:

A. parcelare teren și reconversie funcțională din UTR_ALV și UTR_LiL într-o zonă pentru amplasare locuințe individuale, semicolective (max.2 unități locative) și împărțită în zone: A, B,C, locuințe individuale în cascadă –zona D și 2 zone verzi tip Va zonele D1 și D2

Reglementări pentru zonele de locuințe A, B, C: 

– regim de construire: deschis;

– funcțiuni predominante: locuințe și utilizări admise/admise cu condiționări specifice UTR_LiL/Liu;

– regim de înălțime admis: maxim 3 niveluri supraterane; H max:12m;

– POT max = 35,0%;  – CUT max = 0,9

– retragerea minimă faţă de aliniament: 6,0m față de str. Gheorghe Doja; parcela de colț (lot1), retragere față de drumul nou propus cu profil de 10m va fi de 4,0m; In zona C, conform ilustrării grafice față de limita de proprietate de la strada (nord)-culoar de protecție LEA 20Kv (24m).

– retrageri faţă de limitele laterale: minim 2 m pe o latura; pentru zona B-minim 2m față de limita vestică a proprietății și conform ilustrării grafice în partea dreaptă (culoar protecție LEA)

– retrageri faţă de limitele posterioare: minim 6,0 m; pentru zona B conform ilustrării grafice (culoar protecție LEA)

– distanța minimă dintre 2 clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu H/2 din înălțimea clădirii mai înalte dar nu mai puțin de 3m. În cazul în care încăperi principale (dormitor, cameră de zi) sunt orientate spre spațiul dintre cele 2 clădiri, distanța minimă va fi de 6m;

– anexe/garaje/filigorii- cu suprafața cuprinsă între 25-35mp și înălțimea maximă 3,5m. Amplasarea lor se poate realiza pe mejdie cu respectare Cod Civil și Hmaxim pe latura alipită 2,5m

– spații verzi- se recomandă ca zona posterioară, aflată dincolo de adâncimea de 35m măsurată de la aliniament să fie rezervată cu prioritate culturilor agricole. De asemenea se recomandă păstrarea livezilor și viilor existente.

– Locuri de parcare- se vor realiza condiții de parcare/garare pe loturile proprii

– anexe/garaje/filigorii- cu suprafața cuprinsă între 25-35mp și înălțimea maximă 3,5m. Amplasarea lor se poare realiza pe mejdie cu respectare Cod Civil și Hmaxim pe latura alipită 2,5m

– împrejmuirea- conform RLU aferent PUG aprobat cu HCL 501/2016;

Reglementări pentru zona Zona D respectiv LOT 10 constituită pentru amplasare locuințe în cascadă având o unitate locativă pe nivel și un număr de maxim 2 niveluri încastrate în panta naturală a terenului. Se vor amplasa maxim 9 module cu câte 2 unități locative conform ilustrării grafice din planșele U03, U02.3.

Nu este permisă dezmembrarea terenului în parcele independente/unitatea de locuire.

– POT max = 35,0%;  – CUT max = 0,9

– retragerile/limitele de implantare pentru zona D-conform ilustrării grafice din planșele U03, U02.3;

– Locuri de parcare- în cazul locuințelor în cascadă parcajele se vor asigura de regulă în incinta fiecărei unități de locuire (U1-U18). Suplimentar, se vor amenaja parcaje în comun (18 locuri de parcare) pe terenul aflat în coproprietatea locatarilor la maxim 150m de cea mai îndepărtată unitate de locuire servită;

– spații verzi-  spații verzi minim 25% din suprafața totală a lotului 10. Spre stradă, în zonele de retragere față de aliniamente-grădina de fațadă, minim 60% din suprafața utilizabilă faptic pentru fiecare unitate locativă, va fi organizată ca spațiu verde;

– împrejmuiri-împrejmuirea limitelor faptice a terenului/unitatea de locuire (U1÷U18) se vor realiza unitar din grilaj metallic sau într-un sistem similar cu înălțimea maximă de 1m și va fi dublat de vegetație cu Hmaxim 2,5m. Orice alt tip de împrejmuire este strict interzis;

Reglementări pentru zonele D1 și D2 – reglementările specifice UTR_Va

B. modernizare circulaței

– se propune realizarea unui drum de legătură între str. Șanțului și str. Louis Pasteur cu un profil de 12m, în partea nordică a terenurilor studiate, care va deservi accesul parțial la parcelele nou create. Realizarea drumului se va face prin intubarea canalului Pârâului Paris. Parțial, canalul este intubat și prin prezenta documentație se propune continuarea intubării pe lungimea tronsonului situat în dreptul terenului studiat și realizarea unui profil de 8m, provizoriu, până la realizarea profilului transversal de 12m. Întregul traseu al canalului, situat în zona terenurilor studiate se va intuba într-o etapă ulterioară.

– se propune realizarea unui drum nou de comunicare, pe terenul beneficiarului, între drumul de legătură nou propus (între străzile Șanțului și Louis Pasteur ) și str. Gheorghe Doja, în partea vestică a terenurilor studiate cu un profil transversal de 10m

– se propune realizarea unui drum privat, pe terenul beneficiarului, care va deservi accesul la locuințele individuale în cascadă. Drumul privat va avea un profil transversal de 5m, un singur sens de circulație auto și trotuar pe partea stângă a sensului de mers;

– se propune reglementarea / constituirea străzilor aferente amplasamentului studiat, conform planșei U03.1- Plan proprietatea și circulația terenurilor;

– terenul necesar constituirii si largirii drumurilor va trece, etapizat, din proprietate privata in proprietea Municipiului Oradea cu destinatia de drum public.

Documentatia ce va fi supusa aprobarii Consiliului Local va contine:

–  documentația cadastrala privind constituirea drumurilor propuse ce revin in sarcina initiatorului si angajamentul acestuia (autentificat notarial) privind trecerea terenului necesar constituirii drumurilor publice din proprietate privata in domeniul public si extinderea utilitatilor pana la nivelul parcelelor, plan de amplasament/plan de situatie nu mai vechi de 30 zile, vizata de ANCPI (Agenția Națională de Cadastru si Publicitate Imobiliara);

– Studiu geotehnic și expertiză geotehnică, iar planșa de reglementări va fi elaborată pe suportul expertizei geo-tehnice. În situația în care concluziile expertizei vor determina o altă mobilare a parcelelor, revine în C.M.U.A.T. pentru prezentarea noii soluții;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 20.02.2024-15.03.2024  publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la https://oradea.ro/urbanism/planuri-urbanistice/ sau la sediul Primariei Oradea- in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

            Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau in Centrul de Relatii cu Publicul, la sediul Primariei Oradea.

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef–Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 16.03.2024-30.03.2024 pe paginile de internet: www.oradea.ro.    Va informam faptul ca in situatia in care depuneti sesizari/observatii, la prezenta documentatie, termenul raspunsului nostru catre dumneavoastra se poate prelungi, depinzand de punctul de vedere formulat de arhitect impreuna cu initiatorul acestui plan.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut