Planuri Urbanistice

iunie 20, 2023

A N U N T privind elaborare PUZ-Reconversie functionala ALV; Parcelare teren, str. Piatra Craiului, nr.cadastral 214412, Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ-Reconversie functionala ALV; Parcelare teren, str. Piatra Craiului, nr.cadastral 214412, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal in vederea reconversiei functionala din Utr ALV in Utr Lil; Parcelare teren, str. Piatra Craiului, nr.cadastral 214412, Oradea.

Zona de studiu a PUZ-ului: subzona din UTR ALV situate in partea sud-estuica a str.Piatra Craiului, respectiv parcelele de la frontul strazii cuprinse intre cele UTR Liu (la sud-vest) si UTR Lil (la nord-est).

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. RUR Cretu Nicolae la initiativa beneficiarului Hora Petru Cornel.

– Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior (PUG aprobat cu HCL nr.501/2016 cu RLU modificat prin HCL nr.260/2021):

– UTR: ALV; Terenul indeplineste conditiile specificate in RLU aferent PUG (modificat prin HCL nr.260/2021) privind posibilitatea urbanizarii:

– regim de construire: izolat;

– funcţiuni predominante: terenuri neurbanizate cu destinaţie agricolă – livezi şi vii

– H max: (S/D)+P+E;

– POT max = 30,0%; – CUT max = 0,6;

– retragerea faţă de aliniament: Se stabileste prin documentatii de urbanism sau studiu de oportunitate

– retrageri minime faţă de limitele laterale: Se stabileste prin documentatii de urbanism sau studiu de oportunitate;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: Se stabileste prin documentatii de urbanism sau studiu de oportunitate;

– Prevederi P.U.Z. – R.L.U. propuse:

– UTR: de tip Lil;

– regim de construire: izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament;

– funcţiuni predominante: Locuinţe individuale unifamiliale sau bifamiliale si anexele acestora; alte functiuni admise in UTR Lil in conditiile descrise de RLU aferent PUG

– H max: Regim maxim de inaltime = S+P+E+M/R; D+P+M/R

– POT max = 35,0%; – CUT max = 0,9;

– retragerea faţă de aliniament ; min 6,0m de la aliniamentul drumurilor de acces (corpul principal de cladire); minim 6,0m pentru garaje;

– retrageri faţă de mejdiile laterale: minim 3,0m;

– retrageri minime fata de mejdia posterioara: 6,0m; Cladirile principale se vor amplasa in adancimea maxima de 50,0m de la aliniamentul str.Piatra Craiului

– circulaţii şi accese: accesul la amplasament se realizeaza pe str.Piatra Craiului;

– echipare tehnico-edilitară: racordare la retelele edilitare existente in zona;

– Se propune:

a) Reconversie functionala din UTR ALV in UTR Lil (terenul indeplinind conditiile specificate in RLU aferent PUG modificat prin HCL nr.260/2021, privind posibilitatea urbanizarii):

b) dezmembrarea terenului care a generat PUZ-ul rezultand in 2 loturi:

c) Stabilirea reglementarilor urbanistice pentru loturile rezultate; Mobilarea terenului cuprins in zona de studiu care nu apartine initiatorului va face obiectul unor alte documentatii (aviz arhitect sef, PUD sau PUZ functie de propunerea de dezvoltare)

– Accesul la parcele se va realize direct din str.Piatra Craiului;

– Se propune largirea etapizata a str.Piatra Craiului, in dreptul amplasamentului studiat, la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor) si trecerea terenului necesar largirii strazii din proprietate privata in domeniul public;

– documentatia de urbanism care va fi supusa spre aprobare consiliului local, va contine plan de situatie cu propunere de dezmembrare intocmit de topograf, cu evidentierea terenului necesar largirii str.Piatra Craiului ce urmeaza a trece din proprietate privata in domeniul public, in concordanta cu propunerile din PUZ si declaratie notariala privind modul in care terenul respectiv va trece in proprietatea municipiului Oradea

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 23.06.2023-17.07.2023 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea- in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau in Centrul de Relatii cu Publicul, la sediul Primariei Oradea.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 18.07.2023-01.08.2023 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut