Planuri Urbanistice

mai 18, 2023

A N U N T privind elaborare PUZ – Reconversie functionala din ALV in UTR LiL, nr.cad.164434, 212085, 161763, 154305, str.Piatra Craiului, nr.103A, Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ – Reconversie functionala din ALV in UTR LiL, nr.cad.164434, 212085, 161763, 154305, str.Piatra Craiului, nr.103A, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal in vederea reconversiei functionale din ALV in UTR LiL, nr.cad.164434, 212085, 161763, 154305, str.Piatra Craiului, nr.103A, Oradea.

Zona de studiu a PUZ-ului: Subzona din UTR ALV situata intre UTR Liu la vest si UTR Liu la vest (terenurile cu nr.cad.164434, nr.cad.212085, nr.cad.161736 si nr.cad.154305); Suprafata zonei studiate = 4679,0mp (terenul care a generat PUZ-ul).

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. RUR Adela Gavrilas la initiativa beneficiarului Cigan Vlad Ionut.

– Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior (PUG aprobat cu HCL nr.501/2016 cu RLU modificat prin HCL nr.260/2021):

– UTR: ALV; Terenul indeplineste conditiile specificate in RLU aferent PUG (modificat prin HCL nr.260/2021) privind posibilitatea urbanizarii:

– regim de construire: izolat;

– funcţiuni predominante: terenuri neurbanizate cu destinaţie agricolă – livezi şi vii

– H max: (S/D)+P+E;

– POT max = 30,0%; – CUT max = 0,6;

– retragerea faţă de aliniament: Se stabileste prin documentatii de urbanism sau studiu de oportunitate

– retrageri minime faţă de limitele laterale: Se stabileste prin documentatii de urbanism sau studiu de oportunitate;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: Se stabileste prin documentatii de urbanism sau studiu de oportunitate;

– Prevederi P.U.Z. – R.L.U. propuse:

– UTR: de tip LiL;

– regim de construire: izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase de la aliniament;

– funcţiuni predominante: Locuinţe individuale unifamiliale sau bifamiliale si anexele acestora; alte functiuni admise in UTR LiL in conditiile descrise de RLU aferent PUG;

– Regim maxim de inaltime: S+P+E+M/R; D+P+M/R, cu Hmax.=12m;

– POT max = 35,0%; – CUT max = 0,9;

– retragerea faţă de aliniament ; min.9,0m din axul str.Soarelui (minim 12,0m din axul strazii pentru garaje);

– retrageri faţă de mejdiile laterale: minim 3,0m (exceptie facand terenul cu nr.cad.154305 pe care exista o constructie);

– retrageri minime fata de mejdia posterioara: min.6,0m pana la corpul principal;

– circulaţii şi accese: accesul la parcele se va realiza direct din str.Piatra Craiului propusa pentru largire;

– echipare tehnico-edilitară: racordare la retelele edilitare existente in zona prin extinderea acestora prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor.

– Se propune:

– reconversie functionala din UTR ALV in UTR LiL (terenul indeplinind conditiile specificate in RLU aferent PUG modificat prin HCL nr.260/2021, privind posibilitatea urbanizarii);

– reglementari privind mobilarea parcelelor studiate prin PUZ (nr.cad.164434, 212085, 161763, 154305);

– reglementarea profilului transversal al str. Piatra Craiului la 12,0m;

– Accesul se va realiza direct din str.Piatra Craiului;

– Se propune largirea str.Piatra Craiului, in dreptul amplasamentului studiat la profil transversal de 12,0m si trecerea terenului necesar largirii strazilor din proprietate privata in domeniul public ;

– Documentatia de urbanism care va fi supusa spre aprobare consiliului local, va contine documentatia cadastrala privind dezmembrarea terenului necesat largirii strazii si documentul in baza caruia se va face transferul terenului (apartinand initiatorului PUZ-ului), in proprietatea municipiului Oradea;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 18.05.2023-14.06.2023 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea- in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau in Centrul de Relatii cu Publicul, la sediul Primariei Oradea.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 15.06.2023-29.06.2023 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut