Planuri Urbanistice

octombrie 02, 2023

A N U N T privind elaborare PUZ-Reconversie funcțională din ALV in zonă de locuințe individuale, str. Piersicilor, nr.cad. 204621, 163405, 163409, 173069, 173070, 173071, 173072, Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ-Reconversie funcțională din ALV in zonă de locuințe individuale, str. Piersicilor, nr.cad. 204621, 163405, 163409, 173069, 173070, 173071, 173072, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal de urbanizare in vederea reconversiei funcționale din ALV in zonă de locuințe individuale, str. Piersicilor, nr.cad. 204621, 163405, 163409, 173069, 173070, 173071, 173072, Oradea.

Zona de studiu a PUZ-ului: subzona din UTR_ALV, mărginită la nord de str. Piersicilor format din nr. cad. 204621, 163405, 163409, 173069, 173070, 173071, 173072; Suprafata zonei studiate =17656,0mp.

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. RUR Pop Adrian Radu, la initiativa beneficiarului Domokos Adalbert.

– Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior (PUG aprobat cu HCL nr.501/2016 cu RLU modificat prin HCL nr.260/2021):

– UTR: ALV; Terenul îndeplinește conditiile specificate in RLU aferent PUG (modificat prin HCL nr.260/2021) privind posibilitatea urbanizării:

– regim de construire: izolat;

– funcţiuni predominante: terenuri neurbanizate cu destinaţie agricolă – livezi şi vii

– H max: (S/D)+P+E;

– POT max = 30,0%; – CUT max = 0,6;

– retragerea faţă de aliniament: se stabileste prin documentatii de urbanism sau studiu de oportunitate;

– retrageri minime faţă de limitele laterale: se stabilesc prin documentatii de urbanism sau studiu de oportunitate;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: se stabilesc prin documentatii de urbanism sau studiu de oportunitate;

Prevederi P.U.Z. – R.L.U. propuse:

UTR: de tip LiL – similar cu vecinatatile cu urmatoarele caracteristici:

– regim de construire: izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase de la aliniament;

– funcţiuni predominante: locuinţe individuale unifamiliale (pe loturile 3,4,5,7÷13), bifamiliale sau 2 imobile pe loturie 1,2,6 si anexele acestora, respectiv alte functiuni admise in UTR LiL in conditiile descrise de RLU aferent PUG;

– Suprafață minimă lot=830mp, lungime minimă aliniament=17,5m;

– H max: Regim maxim de inaltime = S+P+E; D+P+M/R, cu Hmax. cornișă/atic=8m;

– POT max = 35,0%; – CUT max = 0,9;

– retragerea obligatorie faţă de aliniament 6,0m față de liniamentul străzii Piersicilor, respectiv 4,0m de la aliniamentul străzii nou create;

– retrageri faţă de mejdiile laterale: total 6m cu minim 2m față de mejdia NE/SE;

– retrageri fata de mejdia posterioara: min.6,0m;

– anexele: max. un singur nivel suprateran, Smax=100mp, Hmax la cornișă/atic =3,5m, se vor putea amplasa cu respectarea prevederi CC fata de limitele laterale si posterioara

– circulaţii şi accese: accesul în zonă se va realiza din str. Piersicilor și din drumul public nou propus;

Realizare acces auto și pietonal: pentru aliniament mai mic sau egal cu 20m- un acces auto și unul pietonal, pentru aliniament mai mare de 20m se pot permite 2 accesuri auto și două pietonale, iar parcelele de colț vor putea beneficia de câte un acces auto și unui pietonal la fiecare stradă;

– echipare tehnico-edilitară: racordare la retelele edilitare existente in zona prin extinderea acestora prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentatia de urbanism propune:

1. reconversie funcțională din UTR ALV in UTR LiL (terenul îndeplinind condițiile specificate in RLU aferent PUG modificat prin HCL nr.260/2021, privind posibilitatea urbanizării);

2. operațiuni cadastrale din care rezulta 13 loturi pentru construire casă și un lot pentru reglementarea străzii Piersicilor și constituire dum public cu profil transversal de 9,0m (perpendicular pe strada Piersicilor);

3. reglementari privind mobilarea parcelelor studiate prin PUZ -conform UTR_LiL proiect nr. 30/2023 întocmit de S.C.ParctVarh Studio S.R.L., arh. Pop Adrian Radu, planșe aferente U/3, U/4;

– Accesul la parcelele nou create se va realiza din str. Piersicilor și din drumul public propus;

– documentația de urbanism care va fi supusa spre aprobare consiliului local, va contine documentatia cadastrala privind dezmembrarea terenului necesar dezvoltării rețelei stradale si documentul in baza căruia se va face transferul terenului (aparținând inițiatorului PUZ-ului), in proprietatea municipiului Oradea;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 03.10.2023-27.10.2023 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea- in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau in Centrul de Relatii cu Publicul, la sediul Primariei Oradea.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 28.10.2023-11.11.2023 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut