Planuri Urbanistice

martie 04, 2022

A N U N T privind elaborare PUZ – Reglementare amplasament pentru dezvoltarea unei zone de institutii si servicii- Centru cultural, str. Armatei Romane, nr.cad.208385, 208384, 192236, Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ – Reglementare amplasament pentru dezvoltarea unei zone de institutii si servicii- Centru cultural, str. Armatei Romane, nr.cad.208385, 208384, 192236, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal in vederea reglementarii unui amplasament pentru dezvoltarea unei zone de institutii si servicii- Centru cultural, str. Armatei Romane, nr.cad.208385, 208384, 192236, Oradea

Zona de studiu a PUZ-ului: Aria delimitata de str.Fagarasului, str.Traian, str.Matei Basarab, str.Armatei Romane si limita zonei studiate prin PUZ avizat (aviz architect -sef nr.1001/2021); Suprafata terenul care a generat PUZ-ul: 64283,0mp; Suprafata de teren studiata: 196472,0mp;

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Popa Silviu, la initiativa beneficiarilor Consiliul Judetean Bihor si Primaria Municipiului Oradea.

– Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– Zona funcrtionala mixta care include 2 UTR-uri: UTR Is_P si UTR ZCP01/7;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: Structură funcţională mixtă incluzând, funcţiuni administrative, financiar-bancare, funcţiuni terţiare, de cult, culturale, de învăţământ şi cercetare, de sănătate, de turism;

– H max: – Pentru UTR Is_P – Hmax :18 m la cornisa (regim maxim de inaltrime: D+P+4+R(M).), iar pentru corpurile de clădire ale sălilor de sport, sălilor de spectacole, sălilor polivalente, se admite o înălţime maximă la cornişă de 24 m ; – pentru UTR ZCP 01 de la P+E+M (pentru strazi cu distanta intre aliniamente mai mica de 10 m) pana la P+4E+M (pentru strazi cu distanta intre aliniamente mai mare de 20 m;

– POT max = 60,0% (parcele comune), POT max = 75% (parcele de colt) ;

– CUT max = 2,8 (parcele comune), CUT max = 3,3 (parcele de colt) pentru UTR Is_P; CUT max = 2,2 (parcele comune), CUT max = 2,8 (parcele de colt), pentru UTR ZPC 01/7;

– retragerea minimă faţă de aliniament: in aliniament in front continuu inchis pentru UTR ZCP01, in conformitate cu PUZ pentru UTR Is_P;

– retrageri minime faţă de limitele laterale: alipire (la calcane) sau H/2, dar nu mai puţin de 4,5 m ;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: minim 4,5m pentru UTR ZCP01, min 6,0m pentru UTR Is_P;

– Prevederi P.U.Z. – R.L.U. propuse:

– subzone de tip Is_P, subzone ZCP01/7, subzone Va;

– regim de construire: deschis;

a) reglementari pentru subzona Is_P propusa:

– funcţiuni predominante: activitati culturale, turism, funcţiuni administrative, financiar-bancare, funcţiuni terţiare, de cult, culturale, de învăţământ şi cercetare, de sănătate;

– H max: – pentru UTR Is_P : Hmax = 24 m (cu posibilitatea de marire pentru lot 1 in conditiile obtinerii unui aviz de oportunitate favorabil);

– POT max = 75%; – CUT max = 3,3;

– retragerea faţă de aliniament: minim 6,0m;

– retrageri minime faţă de mejdii (laterale, posterioara): 6,0m

b) pentru subzone ZCP 01/7 ramasa in aria studiata prin PUZ reglementarile urbanistice sunt cele stabilite prin PUG;

c) in subzona SZCP01/7/b/TDS se insereaza o subzona de tip Va identificata in plansa U01.26, cu reglementarile specifice conform RLU aferent PUZ

– circulaţii şi accese: in prezent accesul in zona se realizeaza pe str.Fagarasului, str.Matei Basarab, str.Armatei Romane;

– echipare tehnico-edilitară: prin racord la retelele existente in zona;

– Se propune:

– Dezmembrarea terenului identificat cu nr.cad.208385 in 3 loturi: un lot ce va ramane in UTR ZCP01/7, un lot propus pentru reconversie in UTR Is_P si un lot destinat constituirii de drumuri;

– dezvoltarea unui centru cultural cu dotarile aferente si organizarea spatiului public (parcari, spatii verzi, cai de circulatie auto si pietonala…) in concordanta cu dezvoltarea propusa:

– dezvoltarea unui centru de conferinte, congrese si spectacole cu dotarile aferente si organizarea spatiului public (parcari, spatii verzi, cai de circulatie auto si pietonala…) in concordanta cu dezvoltarea propusa

– Ansamblul va cuprinde cladiri cu inaltimea maxima de 24,0m; Pentru lot 1 Hmax poate depasi 24,m in conditiile obtinerii unui aviz de oportunitate favorabil; Pentru lot 3 regimul de inaltime propus: D+P+7E fara depasirea inaltimii maxime de 24 m:

– Terenul situt in partea sud-estica a zonei studiate (aflat in proprietatea SC Robeltex SA si terenul aflat in proprietatea Cuc Maria-Sunhilde si Cuc Ovidiu-Romuls) va face obiectul unei documentatii de urbanism intr-o etapa ulterioara.

– Propunerea privind organizarea ansamblului (caracter orientativ), este figurata in plansa U.28

– Situatia juridica si propunerea privind circulatia terenurilor este prezentata in plansa U.29

– Accesul in incinta ansamblului se va realiza prin mai multe puncte:

– din str.Armatei Romane prin 3 puncte: pe un drum existent cu profil transversal propus de 21,0m (profil 1), pe un drum public nou propus cu profil transversal de 10,0m (profil 3) si pe un drum public existent propus pentru largire la profil transversal de 15,0 (profil 2);

– din str.Matei Basarab pe un drum public existent propus pentru largire la cu profil transversal de 21,0m;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 07.03.2022-31.03.2022 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea- in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau in Centrul de Relatii cu Publicul, la sediul Primariei Oradea.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 01.04.2022-15.04.2022 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut