Planuri Urbanistice

iunie 28, 2021

A N U N T privind elaborare PUZ URBANIZARE-Dezvoltarea unei zone de activitati economice tertiare (extindere si peste ULiu); Amplasare hala de depozitare si mica productie, nr. cad.174157, 207505, Str. Cal. Santandrei, Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ URBANIZARE-Dezvoltarea unei zone de activitati economice tertiare (extindere si peste ULiu); Amplasare hala de depozitare si mica productie, nr. cad.174157, 207505, Str. Cal. Santandrei, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal de urbanizare dezvoltarea unei zone de activitati economice tertiare (extindere si peste ULiu); Amplasare hala de depozitare si mica productie, nr. cad.174157, 207505, Str. Cal. Santandrei, Oradea.

Zona de studiu a PUZ-ului: aria delimitata de Calea Santandrei, santul anticar, str. Venus si calea ferata, suprafata totala 94.091,0mp; Suprafata terenului reglementat prin PUZ etapa I S= 13.130,0,0mp;

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Czirjak J.Levente, la initiativa beneficiarului Tarlea Ionita si Keki Ludovic.

– Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior (PUZ aprobat cu HCL cu HCL nr.893/2020):

– UTR UEt;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: zone de activitati economice cu caracter tertiar;

– regim maxim de inaltime: (1-3S)+P+5+R, cu Hmax. = 25m;

– POT max.= 50%, CUT max.= 2,4 – pentru parcele comune;

– POT max.= 60%, CUT max.= 3,0 – pentru parcele ce includ cladiri cu garaje/parcaje colective cu acces public;

– retragerea minimă faţă de aliniament = 6m;

– retrageri minime faţă de limitele laterale = 6m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare = 6m;

Prevederi P.U.Z. – R.L.U. propuse:

– UTR Et;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: activitati economice cu caracter tertiar;

– regim maxim de inaltime: (1-3S)+P+5+R, cu Hmax. = 25m (exceptie facand terenul cu nr.cad.207505);

– POT max = 50% – pentru parcele comune, POT max.= 60% – pentru parcele ce includ cladiri cu garaje/parcaje colective cu acces public;

– CUT max.= 2,4 – pentru parcele comune, CUT max.= 3,0 – pentru parcele ce includ cladiri cu garaje/parcaje colective cu acces public;

– retragerea minimă faţă de aliniament: min. 13,0m de la aliniamentul str.Calea Santandrei, min.12,0m din axul str.Mercur;

– retrageri minime faţă de limitele laterale = H/2 din inaltimea cladirilor dar nu mai putin de 6,0m (exceptie facand terenul cu nr.cad.207505);

– retrageri minime faţă de limitele posterioare = min.30,0m (din care 18,0m va fi amenajat ca zona verde de protectie fata de zona de locuit);

– circulaţii şi accese: Accesul la parcelele propuse se va realiza din drumurile publice existente (str.Calea Santandrei si str. Mercur) cu profil transversal propus de 14m (pe zona Et), iar in dreptul zonei de locuinte str. Mercur va avea un profil transversal de 12,0m;

– echipare tehnico-edilitară: Alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin extindere si bransare la retelele existente in zona, prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor.

– Documentatia de urbanism studiaza urbanizarea intregii UTR UEt si ULiu, stabilindu-se:

– dezvoltarea unei zone de activitati economice cu caracter tertiar (zona functionala Et);

– amenajarea unor zone verzi de aliniament respectiv perdea verde catre UTR ULiu (min.10% din suprafata terenului);

– reglementarile urbanistice pe zona studiata;

– dezvoltarea retelei stradale, pe zona studiata;

Reglementari specifice pentru zona studiata: Etapa 1 si Etapa 2 (exceptie facand terenul cu nr.cad.207505):

– Suprafata min.teren: 750mp;

– Functiuni admise:

– Funcţiuni de administrarea afacerilor;

– Functiuni depozitare si mica productie;

– Functiuni financiar bancare;

– Functiuni tertiare;

– Functiuni de sanatate si asistenta sociala;

– Functiuni comerciale en detail si servicii de mari dimensiuni;

– Fucţiuni de turism;

– Functiuni admise cu conditionari:

– Activităţi de mică producţie, cu următoarele condiţii:

– să fie parte a unei activităţi de tip comercial – producţia să fie desfăcută preponderent în această locaţie;

– spaţiile de producţie să nu fie dispuse spre spaţiile publice

– nivelul de poluare să se încadreze în limitele admise pentru această zonă;

– Regim maxim de inaltime: (1-3S)+P+5+R, cu Hmax. = 25m;

– POT max.= 50%, CUT max.= 2,4 – pentru parcele comune;

– POT max.= 60%, CUT max.= 3,0 – pentru parcele ce includ cladiri cu garaje/parcaje colective cu acces public;

– Retragere de la aliniament: min. 13,0m de la aliniamentul str.Calea Santandrei si din axul str.Mercur (pe zona Et);

– Retrageri laterale: min.6,0m;

– Retragere spate: min.6,0m, iar parcelele spre zona de locuinte vor avea o retragere de min.30,0m de la aliniamentul str.Venus (din care 18,0m va fi amenajat ca perdea verde de protectie fata de zona de locuit);

– Pe fiecare parcela se vor amenaja: zone verzi organizate pe solul natural, ocupand minim 20% din suprafata totala a parcelei, locuri de parcare aferente functiunii, conform RLU aferent PUG (anexa 2) respectiv platforma destinata colectarii deseurilor menajere, accesibila din spatiul public;

– Alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin extindere si bransare la retelele existente in zona, prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor;

– Accesul la parcele se va realiza din drumurile publice existente (str.Calea Santandrei si str. Mercur);

– Pentru Etapa 2: In situatia in care se respecta propunerea de parcelare atunci nu este necesar elaborarea unei documentatii de urbanism de tip PUZ;

1). Reglementari specifice pentru terenul cu nr.cad.207505 :

– Suprafata min.teren: 750mp;

– Functiuni admise:

– Funcţiuni de administrarea afacerilor;

– Functiuni financiar bancare;

– Functiuni tertiare;

– Functiuni de sanatate si asistenta sociala;

– Functiuni comerciale en detail si servicii de mici dimensiuni;

– POT max.= 50%, CUT max.= 2,4 – pentru parcele comune;

– Regim maxim de inaltime: S+P+2;

– Retragere de la aliniament: min.9,0m din axul str. Mercur (in dreptul zonei de locuinte);

– Retrageri laterale: min.6,0m;

– Retragere spate: min.3,0m (min.20,0m din axul Caii Ferate);

– Pe fiecare parcela se vor amenaja: zone verzi organizate pe solul natural, ocupand minim 20% din suprafata totala a parcelei, locuri de parcare aferente functiunii, conform RLU aferent PUG (anexa 2) respectiv platforma destinata colectarii deseurilor menajere, accesibila din spatiul public;

– Alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin extindere si bransare la retelele existente in zona, prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor;

– Accesul la parcele se va realiza din str. Mercur;

– Zone verzi de folosinta comuna:

– Se vor amenaja zone verzi de folosinta comuna (spatii verzi de aliniament si perdea verde (plantatie cu arbori) cu o latime de 18m pentru separarea zonelor functionale Et si Liu), min. 10% din suprafata totala a zonei studiate, ce vor putea ramane in proprietate privata, amenajarea si intretinerea acestora ramanand in sarcina investitorilor;

– Imprejmuiri:

– Imprejmuirile spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 80 cm şi o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcţii şi pătrunderea vegetaţiei. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,5 m.

– Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spaţiul public.

– Zonele de folosinta comuna nu se vor imprejmui spre spatiul public;

– Asigurarea utilitatilor:

– Alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin extindere si bransare la retelele existente in zona, prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor, conform propunerii din plansa U/3;

– Autorizarea constructiilor pe parcelele studiate prin PUZ este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire pentru dotarea zonei cu retele de utilitati (apa, canalizare menajera si pluviala, energie electrica, drumuri balastate), urmand ca aceste dotari sa fie finalizate si receptionate pana la data luarii in folosinta a constructiilor autorizate pe parcelele studiate prin PUZ;

Aspectul exterior al cladirilor

– Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă;

– Faţadele spre spaţiile publice vor fi plane şi se vor situa în retragere faţă de aliniament; Se admite realizarea de balcoane, bow-window-uri etc, începând de la înălţimea de 4,00m de la cota trotuarului, cu condiţia ca acestea să nu fie dispuse la ultimul nivel de sub cornişă şi să ocupe, cumulat, maximum o treime din lungimea frontului clădirii.

– Clădirile se vor acoperi cu terase sau şarpante, funcţie de nevoile de armonizare cu cadrul construit adiacent; In cazul acoperirii cu şarpante, acestea vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi constante cu înclinaţia cuprinsă între 35o şi 60o, funcţie de contextul local. Nu se admit lucarne, acestea nefiind specifice zonei, pentru luminarea spaţiilor din mansarde se vor folosi ferestre de acoperiş. Cornişele vor fi de tip urban.

– Raportul plin-gol va fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de profilul funcţional, dar şi cu specificul zonei;

– Pentru a determina un imagine urbană unitară se vor utiliza de o manieră limitativă materialele de finisaj specifice zonei – tencuieli lise, zidării din cărămidă aparentă pentru faţade, placaje din piatră pentru faţade, socluri şi alte elemente arhitecturale, confecţii metalice din oţel vopsit.

– Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele construcţiei;

2). Modernizarea circulatiei pe zona studiata:

– Se propune dezvoltarea retelei stradale, astfel:

– reglementarea profilului str.Mercur la profil transversal de 14m (pe zona Et);

– reglementarea profilului str.Mercur la profil transversal de 12m (adiacent zonei de locuinte);

– In etapa 1 se propune:

– reglementarea str. Mercur (in dreptul amplasamentului studiat) la profil transversal de 14,0m (7,0m din ax pe partea beneficiarilor) respectiv la 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor);

– Terenul necesar reglementarii drumului public existent, respectiv constituirea de noi drumuri publice in dreptul amplasamentului care a generat PUZ-ul, va fi cedat dupa aprobarea documentatiei de urbanism in Consiliul Local, conform declaratiei notariale.

– La autorizare se va prezenta documentul in baza caruia se va face transferul terenului, din proprietate privata in proprietatea publica a municipiului Oradea si dovada inregistrarii respectivului document la Directia Patrimoniului Imobiliar

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 28.06.2021-22.07.2021 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea- in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Institutia Arhitectului Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau in Centrul de Relatii cu Publiculla sediul Primariei Oradea.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 23.07.2021-06.08.2021 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut