Planuri Urbanistice

aprilie 01, 2024

A N U N T privind elaborarePUZ- Construire ansamblu rezidențial, comert si servicii, nr.cad.213177, str. Calea Clujului, nr.202, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal in vederea construirii unui  ansamblu rezidențial, comert si servicii, nr.cad.213177, str. Calea Clujului, nr.202, Oradea.

            Zona de studiu a PUZ-ului: Subzona din UTR Et delimitată de str.Calea Clujului, str.Tileagdului, UTR Va, limita terenului  studiat prin PUD aprobat cu HCL nr.201/2020, incluzand si UTR ULc; Terenul care a generat PUZ-ul are suprafața de 72172 mp. Suprafata de teren studiata prin PUZ S= 100681 mp.

          Planul urbanistic este elaborat de catre arh.Antonina Buruiana, la initiativa beneficiarei SC KB GREAT LAND INVESTITII SRL.

            Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior (PUG aprobat cu HCL nr.501/2016):

    – UTR Et, UTR ULc, UTR Va;

    – regim de construire: deschis;

    – funcţiuni predominante: activităţi economice cu caracter terţiar şi de tip comercial desfăşurate în unităţi de mari dimensiuni (Et),  zonă de urbanizare pentru ansambluri locuințe colective şi dotări  (ULc); Zona verde cu acces public nelimitat (Va)

    – H max – în Et – 25,0m,  regim de înălţime (1-3S)+P+5E+R; în ULc – 21,0m, regim de înălţime (1-3S/D)+P+E4+R; în Va – 7 m,  regim de înălţime (S/D)+P+E.

    – POT max – în Et –  POT max = 40%, CUT max = 2,2 ( parcele comune), POT max = 50%, CUT max = 2,8 (parcele de colţ); – în ULc- POT max = 40% (clădiri mixte), POT max = 35% (clădiri monofuncționale de locuințe colective, CUT max = 2,2 (parcele comune cu clădiri mixte),  CUT max = 2 (parcele comune cu cladiri monofuncționale, CUT max = 2,8  (parcele de colţ cu clădiri mixte), CUT max = 2,5 (parcele de colț cu clădiri monofuncționale); în Va – POT max = 5%,  CUT max = 0,1

    – retragerea minimă faţă de aliniament: – pentru Et se stabileste  prin PUD/PUZ; – pentru ULc – min 6,0m (clădiri monofuncționale, moi 3,0m (clădiri mixte)

    – retrageri minime faţă de limitele laterale: – pentru Et –  H/2 dar min 4,5m, pentru ULc – H/2 dar min 6,0m;

    – retrageri minime faţă de limitele posterioare:  – pentru Et – H dar  min 6,0m; – pentru ULc – H cu respectarea  OMS 119/2014

– Prevederi P.U.Z. – R.L.U. propuse:

    – Pe zona studiată se propun 4 subzone – Et, LcKB , Lc1, Va;

    – Regim de construire: deschis;

    – Funcţiuni propuse: – pentru Et – funcțiuni admise conform RLU aferent PUG (excepție funcţiuni de servicii industriale şi servicii tehnice); – pentru LcKB – locuințe colective, activități de turism, activități terțiare compatibile cu locuire, activități de învășamânt, sănătate, asistență socială, comerț en detail                         

    – Regim max.de inaltime: pentru Et – Hmax =  25,0m,  regim de înălţime (1-3S)+P+5E+R. Se admite Hmax = 28,0m (poziții privilegiate); – pentru LcKB – Hmax  = 30,m, regim de înălţime 3S+P+7E+R

    – Indici urbanistici: – pentru Et – POT max = 50%, CUT max = 2,8; Pentru clădiri  ce includ garaje supraterane cu acces public (40%), POT max = 60%,  CUT max = 3,0; – pentru LcKB – POT max = 40%, CUT max = 2,3, Pentru clădiri  ce includ garaje supraterane cu acces public (40%),  POT max = 60%,  CUT max = 3,0

     – Retragerea minimă faţă de aliniament: pentru Et –  min. 18,0m din axul str.Calea Clujului, min 3,0m față de alinimentul drumului public nou propus, min 25,0m de la aliniamentul opus al str.Tileagdului; – pentru LcKB – min 15,0m față de drumului public nou propus (către sud), min 3,0m față de drumului public nou propus (către est), min 5,0m față de drumul privat de incintă

     – Retrageri minime faţă de mejdii: pentru Et – min 6,0m față de mejdia vestică (terenul care a generat PUZ-ul), min 4,5m în rest; – pentru LcKB – min.13,0m față de mejdia vestică și estică, până la limita zonelor de protecție (LEA, canal) către mejdia nordică. Pentru Lotul 2.6  – min 26 m față de mejdiile de pe frontul opus (nord și est), min 15,0m față de mejdia sudică

– circulaţii şi accese: Accesul in zona se realizeaza pe str.Calea Clujului și str.Tileagdului

– echipare tehnico-edilitară: racordare la retelele edilitare existente in zonă;

– Documentatia de urbanism studiaza reconversia functionala  a unei suprafețe de teren  situată în UTR Et în vederea parcelării și construirii unor clădiri de locuințe colective cu functiuni complementare și dotări, stabilindu-se:

  1) Subzonele funcționale și reglementările specifice fiecărei subzone (Et, LcKB, Va, Lc1);

  2) Parcelarea terenului care a generat PUZ-ul în vederea construirii și constituirii de drumuri

  3) Dezvoltarea și modernizarea  rețelei stradale, pe zona studiată;

1) Terenul care a generat PUZ-ul se împarte în 3 subzone – subzona Et (32789 mp), subzona LcKB cu subzona Va (39383 mp) cu reglementările specificate. Zona de implantare pentru Lotul 2.6  este figurată în planșa 4U (retragere de minim 26 m fata de mejdiile imobilelor situate catre nord pe frontul opus, minima 26 m de la mejdiile existente pe frontul opus al str.Tileagdului, catre est si minim 15 m de la mejdia sudică. Se va mai respecta zona de protectie a forajului Transgex existent pe terenul studiat). Către mejdia nordică limita de implantare este definită de zonele de protectie si siguranta ale retelelor existente pe teren si ale canalului existent pe teren, adica minim 12 m din ax LEA 20KV si minim 5 m din ax retele canalizare pluviala si unitara si minim 5 m fata de margine canal. Pe subzona LcKB sunt admise depășiri punctuale  ale înălțimii maxime peste etaj 8 cu maxim 3,5 m – casa scării și pentru echipamente tehnologice. Restul terenului   cuprins în zona de studiu, este situat subzona  Lc1 (pentru care va fi necesara elaborarea unui PUZ) și   în subzona  Et pentru care s-a propus o zonă de implantare a construcțiilor (respectiv min 18,0m din axul str.Calea Clujului, min 4,5m față de mejdia vestică, min 25,0m fața de aliniamentul opus al str.Tileagdului, min 4,5m fașă de mejdia nordică) si funcțiunile admise. Respectarea acestor reglementări nu mai implică elaborarea unei noi documentații de urbanism.

 2) Se propun operatiuni cadastrale de dezmembrare a terenului care a generat PUZ-ul rezultând 13 loturi: lot 1.1 (drum public), lot 1.2 (zonă verde),  lot 1.3 (teren destinat construirii unor corpuri de clădire pentru activități economice terțiare),  lot 1.4 (stație bus), lot 2.1 (drum public), lot 2.2 și  lot 2.3 (teren destinat construirii unor corpuri de clădire pentru  locuințe colective, funcțiuni  tertiare și functiuni de turism), lot 2.4 și lot 2.5 (teren destinat construirii unor corpuri de clădire pentru  locuințe colective, funcțiuni  tertiare, functiuni de turism si zonă verde), lot 2.6 (teren destinat construirii unor corpuri de clădire pentru  locuințe colective și dotări la parter – învățământ preșcolar, învățământ complementar, funcțiuni de sănătate și asistență socială, comerț en detail), lot 2.7 (foraj transgex), lot 2.8 (drum privat de incintă), lot 2.9 (lărgire str.Tilegdului). Zona Va stabilită prin PUG rămâne nemodificată din punct de vedere a reglementărilor urbanistice.

3) Accesul în zonă se realizează pe str.Calea Clujului. Se propune constituirea unui drum public cu profil transversal de 12,0m a cărui traseu este figurat în planșa 4U și care se va racorda la o girație propusă a se crea. Terenul  necesar constituirii drumului public si a părții din girație ce revine inițiatorului PUZ-ului se va ceda domeniului public, conform propunerii din planșa 3U. Pe subzona LcKB se propune constituirea unui drum privat cu profil transversal de 7,0m care va asigurea accesul în cadrul ansamblului rezidențial, si care se va atribui in cote parti de proprietate, loturilor 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 rezlultate in urma dezmembrarii.

   – Se vor amenaja locuri de parcare cu respectarea prevederilor cuprinse in anexa 2 din RLU aferent PUG;

   – zone verzi organizate pe solul natural, vor ocupa  minim 20% (pentru subzon Et)  respectiv min 30% (parcele comune), min 25% (parcele de colt)  pentru subzon LcKB

   – platformele  destinate colectarii deseurilor menajere, vor fi racordate la reteaua de apa si canalizare, fiind prevazute cu acces controlat;

   – In cazul in care va fi necesara amplasarea de posturi TRAFO, acestea vor fi subterane sau integrate in ansamblu;

   – In plansa 5U se propune un scenariu de mobilare a loturilor destinate construirii provenite din dezmembrarea terenului care a generat PUZ-ul;

– Ansamblul de locuințe colective se va racorda, priporitar la sistemul centralizat SACET.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 02.04.2024-26.04.2024  publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

     Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la https://oradea.ro/urbanism/planuri-urbanistice/ sau la sediul Primariei Oradea- in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

            Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau in Centrul de Relatii cu Publicul, la sediul Primariei Oradea.

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef–Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 27.04.2024-15.05.2024 pe paginile de internet: www.oradea.ro.    Va informam faptul ca in situatia in care depuneti sesizari/observatii, la prezenta documentatie, termenul raspunsului nostru catre dumneavoastra se poate prelungi, depinzand de punctul de vedere formulat de arhitect impreuna cu initiatorul acestui plan.   

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut