Planuri Urbanistice

martie 29, 2024

A N U N T privind elaborarePUZ de urbanizare pentru extindere cimitir si construire capela, str. Episcop Ioan Alexi, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal in vederea urbanizarii pentru extinderea cimitirului si construire capela, str. Episcop Ioan Alexi, Oradea.

            Zona de studiu a PUZ-ului întreg UTR_G_c și UTR_UG_c  format din nr.cad.183615 și nr.topo 3661/1, 3837/1; Suprafata de teren supusă procedurii de urbanizare este de 17662mp.

          Planul urbanistic este elaborat de catre arh.Czirjak J. Levente, la initiativa beneficiarei PAROHIA ROMANO CATOLICA EPISCOPIA BIHOR.

     Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior (PUG aprobat cu HCL nr.501/2016):

UTR G_c și UTR UG_c

– POT maxim =  2%, CUT maxim = 0,04;

Prevederi P.U.Z. – R.L.U. propuse:

UTR G_c;

– funcțiuni predominante: lucrări funerare sub şi supraterane, spaţii pentru ceremonii funerare – capele, platforme în aer liber, crematorii, spaţii tehnice aferente funcţiunii de bază, clădiri / pavilioane administrative şi de serviciu / întreţinere, anexe sanitare, circulaţii – alei carosabile, semicarosabile şi pietonale.  Se conservă de regulă actuala configuraţie şi actualele utilizări, ce pot fi dezvoltate, reorganizate sau modernizate, în conformitate cu necesităţile actuale.

– H max:  Pentru clădiri noi înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 8 m şi respectiv (D)+P+1. Se admit nivele parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea la cornişă reglementată. Fac excepţie elementele verticale, cu caracter simbolic sau tehnic al construcţiilor: fleşe ale capelelor, componente ale amenajărilor/lucrărilor de artă cu caracter memorial, coşuri de evacuare etc, cu condiţia ca acestea să nu adăpostească spaţii interioare utilizabile. Înălţimea şi configuraţia acestor elemente va fi stabilită în conformitate cu necesităţile caracteristice programului şi vor fi avizate de către Institutia Arhitectului Sef;

– CUT -0,04; POT-2%.

– retragerea faţă de aliniament: se va stabili prin PUD/PUZ

– retrageri minime faţă de limitele laterale/ limitele posterioare: Clădirile se vor retrage de la limitele laterale / posterioară a parcelei cu o distanţă minim egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai puţin decât 6 m;

– circulaţii şi accese: accesul in zonă se realizează din str. Episcop Ioan Alexi;

– echipare tehnico-edilitară: zona este deservită de rețele edilitare, acestea urmând a se extinde prin grija si pe cheltuiala investitorilor;

Prin documentația de urbanism se propun următoarele:

1. transformarea  terenului încadrat în UTR_UG_c în UTR_G_c-Gospodărire comunală, în vederea extinderii cimitirului existent;

2. repoziționări cadastrale, astfel încât delimitarea cimitirului să nu afecteze mormintele existente;

3. construire capelă conform proiect nr. 1305/2023 întocmit de S.C. Pannon Proiect SRL, arh. Czirjak Levente, planșe aferente U03, U04, U05, U06;

– amplasarea capelei se va realiza conform planului de mobilare U06 prezentat;

– POT maxim 2%, CUT maxim 0,04

– Locuri de parcare: conf. Anexe 2 la PUG Oradea.

– Imprejmuirile orientate spre spaţiul public şi spre parcelele vecine vor fi de tip opac, cu înălţimea de 2,20 m

Documentația de urbanism definește următoarele subzone: Gc1-subzona de înhumare (existentă și propusă), Gc2- subzona destinată dotărilor administrative și de cult, Gv- subzona pentru spații verzi și plantații de protecție, Gd- subzonă destinată colectării deșeurilor, Gc- subzonă aferentă circulațiilor carosabile din incintă;

Circulații și accese – accesul se realizează din strada Episcop Ioan Alexi.

Se propune reglementarea profilului transversal al străzii Episcop Ioan Alexi; Terenul necesar largirii străzii  (6,0m din ax pe partea beneficiarilor) va trece din proprietate privata in domeniul public;

Echipare tehnico-edilitară: zona este deservită de rețele edilitare;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 01.04.2024-25.04.2024  publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

     Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la https://oradea.ro/urbanism/planuri-urbanistice/ sau la sediul Primariei Oradea- in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

            Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau in Centrul de Relatii cu Publicul, la sediul Primariei Oradea.

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef–Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 26.04.2024-14.05.2024 pe paginile de internet: www.oradea.ro.    Va informam faptul ca in situatia in care depuneti sesizari/observatii, la prezenta documentatie, termenul raspunsului nostru catre dumneavoastra se poate prelungi, depinzand de punctul de vedere formulat de arhitect impreuna cu initiatorul acestui plan.      

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut