Planuri Urbanistice

aprilie 23, 2024

A N U N T privind elaborarePUZ- Operațiuni cadastrale (alipire cadastrale 153976, 160609, 160602, 215967, 215974) și parcelare, str.Bunyitay Vince, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal – Operațiuni cadastrale (alipire cadastrale 153976, 160609, 160602, 215967, 215974) și parcelare, str.Bunyitay Vince, Oradea.    Zona de studiu a PUZ-ului: zona cuprinsă între străzile Matei Corvin, str. Bunitay Vincze, hala de pe strada Gheorghe Pituț – pentru circulație și se vor regkementa parcelele identificate cu nr. cad. 153976, 160609, 160602, 215967, 215974.

          Planul urbanistic este elaborat de catre arh.Cretu Nicolae si arh. Radu Urda, la initiativa beneficiarei SC Casa Bene Construct SRL prin Bococi Mihai Florin.

            Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior (PUG aprobat cu HCL nr.501/2016):

– UTR: Liu;

– regim de construire: izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament;

– funcţiuni predominante: Locuinţe individuale sau semicolective (maxim 2 unitati locative);

– H max: 12,0m, (S)+P+E+M/Er sau D+P+M/R; Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m faţă de planul faţadei spre stradă / spaţiul public. 

– POT max = 35,0%;

– CUT max = 0,9;

– retragerea faţă de aliniament: se va stabili in baza unui studiu mai amplu al tesutului urban existent pe frontal adiacent si cel opus;

– retrageri minime faţă de limitele laterale: min. 3,0m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: min. 6,0m;

Prevederi P.U.Z. – R.L.U. propuse:

– regim de construire: izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament;

– funcţiuni predominante: Locuinţe unifamiliale sau semicolective (maxim 2 unitati locative);;

  H max: Regim maxim de inaltime = (S)+P+E+M/Er sau D+P+M/R, cu Hmax.coama = 12,0m;Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m faţă de planul faţadei spre stradă / spaţiul public.

 POT max = 35,0%;

– CUT max = 0,9;

– retragerea faţă de aliniament: min.3,0m de la aliniament;

– retrageri faţă mejdiile laterale: 2m (N-E) respectiv 4m (S-V) în total minim  6m,  conform planului de reglementări prezentat, excepție lot 1 (2m față de mejdia stângă);

– retrageri faţă mejdia posterioara min.6,0m;

– circulaţii şi accese: accesul la amplasament se va realiza din str.Bunyitay Vince  propusă pentru reglementare la profil transversal de 12m, iar accesul la parcelele nou create se va realiza din drumul drumul privat propus (lot 6),  propus la profil transversal de 5,5m .

– echipare tehnico-edilitară: racordare la retelele edilitare existente in zona prin extinderea acestora prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor;

Prin documentația de urbanism se propun: operațiuni cadastrale respective alipirea terenurilor identificate c u nr.cad. 153976, 160609, 160602, 215967, 215974 și parcelarea terenului in 5 loturi construibile, 1 lot pentru reglementarea str. Bunyitay Vince și un lot pentru constituire drum privat conform proiect nr.280/2023 intocmit de SC Urban Residence Concept SRL, arh. Urb.Crețu Nicolae, planse aferente U04, U05, U06;

Reglementari Urbanistice

– Functiune: locuinte unifamiliale sau semicolective (maxim 2 unitati locative) si utilizari admise cu conditionari conform RLU aferent PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, corespunzatoare UTR Liu;

– Suprafata parcele: min. 350,0mp;

– Regim maxim de inaltime:(S)+P+E+M/Er sau D+P+M/R, cu Hmax.coama = 12,0m;

– POT max.= 35,0%, CUT max.= 0,9;

– retragerea faţă de aliniament: min.3,0m de la aliniament;

 – retrageri faţă mejdiile laterale: 2m (N-E) respectiv 4m (S-V) în total minim  6m,  conform planului de reglementări prezentat, excepție lot 1 (2m față de mejdia stângă și 6m față de mejdia dreaptă);

– retrageri faţă mejdia posterioara min.6,0m;

– Se va amenaja minim un loc de parcare/unitate de locuit, sau parcaj incorporat in cladire;

– Garajele se vor amplasa retrasa la min.6,0m de la aliniament, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, conditionat de Hmax.= 3,50m;

– Anexele aferente locuintelor (filigorii, magazii, etc) care se vor putea amplasa, cu respectarea codului civil cu Hmax pe latura alipita=2,5m;

– spatii verzi: minim 40%;

– Se propune lărgirea strazii Bunyitay Vince, la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarului) iar accesul la parcelele nou create se va realiza din drumul drumul privat propus (lot 6),  propus la profil transversal de 5,5m; 

– Terenul necesar lărgirii străzii (lot7) va trece din proprietate privata in domeniul public, conform propunerii prezentate în planșa U.05;

– Documentația ce va fi supusa aprobării Consiliului Local va conține documentația cadastrala privind constituirea drumurilor propuse ce revin in sarcina inițiatorului si angajamentul acestuia (autentificat notarial) privind constituirea drumului și reglementarea străzii si extinderea utilităților pana la nivelul parcelelor, plan de amplasament/ plan de situatie nu mai vechi de 30 zile, vizata de ANCPI (Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara);

– Accesul in zona se realizeaza din str. Bunyitay Vince, iar accesul la parcelele nou create se va realiza din drumul privat propus;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 25.04.2024-25.05.2024  publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

     Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la https://oradea.ro/urbanism/planuri-urbanistice/ sau la sediul Primariei Oradea- in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

            Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau in Centrul de Relatii cu Publicul, la sediul Primariei Oradea.

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef–Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 26.05.2024-10.06.2024 pe paginile de internet: www.oradea.ro.    Va informam faptul ca in situatia in care depuneti sesizari/observatii, la prezenta documentatie, termenul raspunsului nostru catre dumneavoastra se poate prelungi, depinzand de punctul de vedere formulat de arhitect impreuna cu initiatorul acestui plan.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut