Planuri Urbanistice

martie 27, 2024

A N U N T privind elaborarePUZ – Reconversie funcțională din UTR ALV in UTR Ei, str. Calea Borsului, nr. cad.161272, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal in vederea reconversiei funcționale din UTR ALV in UTR Ei, str. Calea Borsului, nr. cad.161272, Oradea.

            Zona de studiu a PUZ-ului : : întreg UTR_ALV cu St=36.000mp din care face parte parcela care a generat PUZ-ul identificată cu nr. cad.161272; S = 13900,0mp.

          Planul urbanistic este elaborat de catre arh.Raluca Covacescu si arh.Anca Popa Bucurean, la initiativa beneficiarului Mihut Adrian Florin.

     – Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior: UTR_ ALV:

– regim de construire:  izolat;

– funcţiuni predominante: terenuri neurbanizate cu destinaţie agricolă – livezi şi vii

– H max: (S/D)+P+E;

– POT max = 30,0%;  CUT max = 0,6;

– retragerea faţă de aliniament: se stabileste prin documentatii de urbanism sau studiu de oportunitate;

– retrageri minime faţă de limitele laterale:  se stabilesc  prin documentatii de urbanism sau studiu de oportunitate;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: se stabilesc prin documentatii de urbanism sau studiu de oportunitate;

Prevederi  P.U.Z. – R.L.U. propuse:  UTR _Ei:

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: zonă de activităţi economice cu caracter industrial;

– H max = 25,0m , cu 21,0m la cornisa, respectiv cu regim de inaltime max. (1-3S)+P+5+1R.;

– POT max = 60%, CUT max =  1,2

– Condiţiile de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor se vor stabili în cadrul PUZ sau PUD, după caz, cu respectarea prevederilor prezentului regulament

– Dimensiunea retragerii se va stabili prin PUZ / PUD, după caz, aceasta putând fi mai mare sau cel mult egală cu cea a clădirilor existente 

– Retragerea faţă de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu înălţimea clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin de 6 m

– circulaţii şi accese: accesul in zona se va realiza din Calea Borsului pe drumul colector ce ”insoteste” Calea Borsului, propus pentru reglementare în vederea asigurării profilului transversal al străzii Calea Boșului de 50m (minim 25m din ax pe partea beneficiarului), conform planșei circulația terenurilor U04;

– echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin extinderea/bransarea la retelele existente in zona;

Prin documentația de urbanism se propun

1. Etapizarea procesului de urbanizare în 2 etape: prima etapa se va reglementa prin prezenta documentație, iar cealaltă va fi studiată prin altă documentatie de urbanism de tip PUZ;

2. Reconversia funcțională din UTR_ALV în UTR_Ei a întregii zone studiate;

3. Reglementari pentru terenul care a generat PUZ-ului- specific UTR_Ei:

– S. min. teren = 2000 mp

– front la stadă = min. 30,0 m

– regim de înălțime max.: înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 21 m, iar înălţimea totală (maximă) nu va depăşi 25 m. Regimul de înălţime nu va depăşi (1-2S/D)+P+4+R

– P.O.T. max.=60%, C.U.T. max.=1.2

– retrageri stradă = front discontinuu (deschis), min. 45,0 m din axul străzii

– retrageri laterale = h/2 dar nu mai puțin de 6,0 m

– retrageri spate = h/2 dar nu mai puțin de 6,0 m

– parcaje – se vor gabarita în funcție de utilizarea funcționalî a parceleli cu respectarea anexei 2 la RLU

– spațiu verde pe sol natural: min. 20%

4. Reglementarea profilului transversal al străzii Calea Boșului la 50m (minim 25m din ax pe partea beneficiarului ), conform planșei circulația terenurilor U04;

– Terenul necesar largirii strazii, respectiv cel necesar dezvoltarii retelei stradale va trece din proprietate privata in domeniul public, conform propunerii prezentate în planșa U/3;

– Documentatia ce va fi supusa aprobarii Consiliului Local va contine documentatia cadastrala pentru suprafetele de teren, aflate in proprietatea initiatorilor PUZ-ului)  necesar lărgii străzii si angajamentul acestora (autentificat notarial) privind trecerea terenului necesar reglementarii drumurilor publice din proprietate privată în domeniul public si extinderea utilitatilor pana la nivelul parcelelor și totodată se va prezenta documentația cadastrală privind constituirea drumurilor de acces, plan de amplasament/plan de situatie nu mai vechi de 30 zile, vizat de ANCPI (Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara);

– circulaţii şi accese: accesul in zona se va  realiza din Calea Borsului pe drumul colector ce ”insoteste” Calea Borsului, propus pentru reglementare în vederea asigurării profilului transversal al străzii Calea Boșului de 50m (minim 25m din ax pe partea beneficiarului ), conform planșei circulația terenurilor U04; 

– echipare tehnico-edilitară: racordare la retelele edilitare existente in zona,  prin extinderea acestora, prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 29.03.2024-23.04.2024  publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

     Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la https://oradea.ro/urbanism/planuri-urbanistice/ sau la sediul Primariei Oradea- in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

            Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau in Centrul de Relatii cu Publicul, la sediul Primariei Oradea.

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef–Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 24.04.2024-13.05.2024 pe paginile de internet: www.oradea.ro.    Va informam faptul ca in situatia in care depuneti sesizari/observatii, la prezenta documentatie, termenul raspunsului nostru catre dumneavoastra se poate prelungi, depinzand de punctul de vedere formulat de arhitect impreuna cu initiatorul acestui plan. 

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut