Planuri Urbanistice

octombrie 02, 2023

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- Construire ansamblu de locuinte colective , comret si servicii, str.Profesor Gheorghe Costa-Foru, Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL-

Construire ansamblu de locuinte colective , comret si servicii,

str.Profesor Gheorghe Costa-Foru, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de construire ansamblu de locuinte colective , comret si servicii,

str.Profesor Gheorghe Costa-Foru, Oradea.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre SC Unic Capital Proiect Invest SRL reprezentat prin INDREI MARIA se va elabora PUZ pe aria delimitata de str.Piata Cetatii -str.Prof.Gheorghe Costaforu -str.Al.Vlahuta – str.Ion Ghica.

Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi

– Functiuni mixte: locuinte colective, comert, servicii;

– Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3

Indicatori urbanistici obligatorii (specifici UTR M1)

– POTmaxim = 50,0% – pentru parcelele comune; POT maxim = 70% – pentru parcelele de colț; POT maxim = 85% – pentru parcele ce includ cladiri cu garaje/parcaje colective cu acces public;

– CUTmaxim = 2,4 – pentru parcelele comune; CUTmaxim = 3,3 – pentru parcelele de colț; CUTmaxim = 4,5 – pentru parcele ce includ cladiri cu garaje/parcaje colective cu acces public

– H max – Având în vedere că pe aria specificată pentru studiu a fost avizată o dezvoltare cu Hmax de 67,9m (regim de înălțime 2S+P+19E), propunerea de dezvoltare cu un regim maxim de înălțime de 2S+P+15E, in relație cu dezvoltarea avizată, este oportună

Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor, zonelor verzi compacte

– se va studia dezvoltarea și modernizarea rețelei stradale care să deservească noua dezvoltare, în corelare cu proiectele publice în curs de derulare și dezvoltarea urbanistică avizată (aviz 927/2022):

– se vor stabili locaţii concrete şi servituţile de utilitate publică aferente pentru trama stradală de interes local, infrastructura edilitară, spaţiile verzi, locurile de joacă pentru copii, piaţete, instituţii publice de învăţământ, sănătate,

– Se vor prevedea locuri de parcare aferente functiunilor propuse, conform anexei 2 din RLU aferent PUG;

Capacităţile de transport admise:

– autoturisme si autovehicole de max.3,5t;

Conditii si recomandari

– In elaborarea PUZ-ului se va avea in vedere elaborarea studiilor urbanistice privind stabilirea condiţiilor-cadru de dezvoltre, principalii indicatori urbanistici, obiectivele de interes public necesare în zonă (trama stradală de interes general şi local, infrastructura edilitară, spaţiile verzi, locurile de joacă pentru copii, piaţete, instituţii publice de învăţământ, sănătate) şi terenurile aferente acestora, accesibilitatea, organizarea spaţial-funcţională, infrastructura, traficul, parcarea autovehiculelor, sistemul de spaţii publice, servituţile de utilitate publică ce grevează teritoriul respectiv

– Deasemenea se vor avea în vedere proiectele publice în derulare si dezvoltarea avizată în zona de studiu.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 03.10.2023 – 16.10.2023, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 17.10.2023 – 21.10.2023.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut