Planuri Urbanistice

februarie 21, 2022

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- Construire ansamblu locuinte colective mici, cu functiuni complementare si amenajare incinta, str.Nufarului, nr.cad.155590, Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL-

Construire ansamblu locuinte colective mici, cu functiuni complementare si amenajare incinta, str.Nufarului, nr.cad.155590, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de construire ansamblu locuinte colective mici, cu functiuni complementare si amenajare incinta, str.Nufarului, nr.cad.155590, Oradea.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre SC Cafe Mollo SRL prin Lukacs Zoltan, proprietar al terenului identificat cu nr.cad. 155590 se va elabora PUZ de urbanizare pe UTR Uliu – teritoriul cuprins intre str.Nufarului, str.Nicolae Chidiosan, sit Lacul Petea si UTR Et;

Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventuale servituti:

– locuinte collective mici si dotari;

– Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3

Indicatori urbanistici

– POT maxim propus = 35%; CUTmaxim propus = 1,08;

– Regim de inaltime propus: Steh+P+2E, exceptie grupul de cladiri cu functiune mixta (locuinte, comert si servicii) dinspre str.Nufarului cu regim maxim de inaltime propus Steh+P+3E;

Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor, zonelor verzi compacte

– Se va studia integrarea in contextul urban, accesul in zona si organizarea circulatiei, zonificarea functionala, morfologie, reteaua de dotari publice, sistemul de spatii verzi si spatii publice. (in cota de 10% din suprafata totala a zonei de studiu), infrastructura edilitara si obiectivele de utilitate publica

– Se va studia extinderea retelelor de utilitati (alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) in zona supusa urbanizarii;

– Se vor prevedea locuri de parcare aferente functiunilor propuse, conform anexei 2 din RLU aferent PUG;

Capacităţile de transport admise:

– autoturisme si autovehicole de max.3,5t;

Conditii si recomandari:

– PUZ-ul de urbanizare va trata suprafata stabilita prin prezentul aviz de oportunitate si va detalia toate aspectele cuprinse in Regulamentul Local de Urbanism aprobat cu HCL nr.501/2016 si reglementarile specifice pentru UTR Uliu aprobate prin HCL nr.836/2017;

– Documentatia de urbanism poate stabili o etapizare a procesului de urbanizare cu conditia ca pentru fiecare etapă sa se elaboreze un nou PUZ cu respectarea PUZ-ului de urbanizare;

– Certificatul de urbanism pentru PUZ va avea ca scob „elaborare PUZ urbanizare pentru locuinte si dotari”.

– Se va studia posibilitatera largirii aleei carosabile (pe tronsonul principal) sau o circulatie de tip inel;

– Pentru grupul de cladiri S+P+2E+R – S+P+3E se va defini o subzona functionala distincta (de tip M sau Is) datorita regimului de inaltime propus.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 23.02.2022 – 01.03.2022, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 02.03.2022 – 06.03.2022.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut