Planuri Urbanistice

aprilie 11, 2024

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- Construire ansamblu rezidențial, str. Thurzo Sandor, nr.cad.194317, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de construire ansamblu rezidențial, str. Thurzo Sandor, nr.cad.194317, Oradea.

           Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Imopark SRL, proprietar al terenului identificat cu nr. cadastral 194317, se va elabora PUZ pe UTR UM4 reprezentând  aria delimitată str.Thurzo Sandor –la nord și est, drumul public identificat cu nr.cad.188861 – la sud, drumul public identificat cu nr.cad.209955 – la vest.

            Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi

– Structura functionala mixta incluzând: locuinţe colective, funcţiuni administrative, financiar-bancare, funcţiuni terţiare, funcţiuni de cult,  cultură,  învăţământ şi cercetare, funcţiuni de turism

    – Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 “Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3

           Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime, conform PUG)

    – POT max = 50,0% (parcele comune); 60,0% (parcele de colt) pentru UTR M4; 

    – CUT max = 1,5 (parcele comune),  2,0  (parcele de colt);

    – Regim de inaltime admis: conform PUG – (1-2S)+P+2+M/R  cu H maxim la cornişă: 12 m, iar înălţimea totală maximă: 16 m; Se propune un regim de înălțime de P+4E

           Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor

     – Accesul la in zona se realizeaza pe str.Thurzo Sandor;

     – Se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunilor in incinta (conform anexei 2 din RLU aferent PUG);

     – Asigurare utilitati: prin racord la rețelele existente in zona.  Încîlzirea se va realiza, prioritar, prin racordare la rețeaua centralizată SACET

           Capacităţile de transport admise

    – autoturisme si autovehicole de maxim 3,5t;

           Condiţii şi recomandări:

    – Terenul  pe care se doreste realizarea investiției este situat partial in in UTR UM4

    – Întrucăt nu se respectă reglementările stabilite prin PUZ aprobat cu HCL nr.848/2013, se  impune elaborarea unui PUZ care va trata suprafata stabilita prin  prezentul aviz  de oportunitate si va detalia toate aspectele referitoare la functiuni, modul de organzare a circulatiei in zona, asigurarea zonelor verzi si  a locurilor de parcare,  proprietatea asupra terenurilor,   zonele de implantare ale constructiilor;

    – Se va elabora PUZ, pornind de la varianta 2 prezentată și se va avea in vedere ca mobilarea terenului sa se realizeze tinandu-se cont de vecinătăți.

           In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 12.04.2024 – 18.04.2024, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro  sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

 Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

           Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  alina.cadar@oradea.ro.             Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 19.04.2024 – 24.04.2024

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut