Planuri Urbanistice

mai 20, 2021

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- Construire hala de depozitare, platforme, accese si imprejmuire, Str.Corneliu Zdrehus, nr.27, Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- Construire hala de depozitare,

platforme, accese si imprejmuire, Str.Corneliu Zdrehus, nr.27, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de construire hala de depozitare, platforme, accese si imprejmuire, Str.Corneliu Zdrehus, nr.27, Oradea.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre MAGNUM VITAL SRL prin Dormany Istvan, proprietar al terenului identificat cu nr.cad.186427,196437, se va intocmi PUZ pe subzona din UTR_Et între PUD aprobat, str. Apateului, str. Corneliu Zdrehuș și limita nordică a parcelei identificate cu nr.cad. 208137.

Categoriile funcţionale ale dezvoltarii şi eventuale servituţi:

– funcțiuni terțiare, hală depozitare;

– Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restricții, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime):

– POT maxim = 40,0% (parcele commune), POT maxim =50,0% (parcele de colţ);

– CUT maxim = 2,2 (parcele commune), CUT maxim = 2,8 (parcele de colţ);

– Regim de înălțime admis: (1-3S)+P+5+1R cu H maxim la cornişă: 21m, iar înălțimea totală maximă: 25m;

Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor, zonelor verzi compacte:

– Se va studia integrarea in contextul urban, accesul in zona si organizarea circulatiei, zonificarea functionala, morfologie, reteaua de dotari publice, sistemul de spatii verzi si spatii publice. (in cota de 10% din suprafata totala a zonei de studiu), infrastructura edilitara si obiectivele de utilitate publica.

– Se va studia extinderea retelelor de utilitati (alimentare cu energie electrica, apa si canalizare);

– Se vor prevedea locuri de parcare aferente functiunilor propuse, conform anexei 2 din RLU aferent PUG;

Capacităţile de transport admise:

– autoturisme si autovehicule transport rutier;

Conditii si recomandari:

– amplasament este situat in UTR_Et, conform reglementarilor PUG aprobat prin HCL 501/2016, dar fiind în vecinătate cu o zonă rezidențială, se impune elaborarea unei documentații de tip PUZ prin care să se definească funcțiunile, să se identifice o altă posibilitate de acces în zona de Et și să se asigure o protecție și o separare față de zona rezidențială.

– PUZ-ul va trata suprafața stabilita prin prezentul aviz de oportunitate si va detalia toate aspectele cuprinse in Regulamentul Local de Urbanism aprobat cu HCL nr.501/2016 si reglementarile specifice pentru UTR_ Et;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 20.05.2021 – 26.05.2021, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 27.05.2021 – 02.06.2021.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut