Planuri Urbanistice

martie 27, 2024

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- Construire imobil cu funcțiune mixtă: parter comercial și locuire colectivă la etajele superioare. Reconversie funcțională în UTR M1, str. Atelierelor, nr.1, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de Construire imobil cu funcțiune mixtă: parter comercial și locuire colectivă la etajele superioare. Reconversie funcțională în UTR M1, str. Atelierelor, nr.1, Oradea.

           Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Divasmar Invest Construct SRL, proprietar al terenului identificat cu nr. cadastral 181249, se va elabora PUZ pe Se va elabora PUZ pe subzona din UTR RrM2 situată de ambele părți ale str.Nojoridului , între str.Atelierelor și str.Aleea Salca.

            Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi

– UTR M1 (provenit prin reconversie funcțională din UTR RrM2) caracterizat prin spaţii urbane cu funcţiune mixtă;

– Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 “Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3

            Indicatori urbanistici obligatorii (conform PUG aprobat cu HCL nr.501/2016 pentru UTR M1)

–  POT maxim = 50%;  CUTmaxim = 2,4 la parcele comune, respectiv POT maxim = 70%;  CUTmaxim = 3,3  la parcele de colt.    

–  Regim de înălțime – (1-3S/D)+P+4+1R pentru clădiri comune, (1-3S/D)+P+5+1R,   (1-3S/D)+P+6 pentru clădiri pe colț; Se propune un regim de înălțime de  S+P+4E+R/S+P+4E+2R.

            Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor, zonelor verzi compacte

– Se va studia integrarea in contextul urban, accesul in zona si organizarea circulatiei, zonificarea functionala, morfologie, reteaua de dotari publice, sistemul de spatii verzi si spatii publice.

– Se va studia extinderea retelelor de utilitati (alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) in zona supusa urbanizarii;

 – Se vor prevedea locuri de parcare aferente functiunilor propuse, conform anexei 2 din RLU aferent PUG;

            Capacităţile de transport admise:

– autoturisme si autovehicole de max.3,5t ;

           Conditii si recomandari;

– PUZ-ul va trata suprafata stabilita prin  prezentul aviz  de oportunitate si va detalia toate aspectele cuprinse in Regulamentul Local de  Urbanism; în ceea ce priveşte obiectivele şi sevituţile de utilitate publică, utilizarea funcţională, condiţiile de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor, posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare a terenului

– Se va realiza o analiza a situatiei existente si se va stabili subzonele functionale nou propuse.

           In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 29.03.2024 – 04.04.2024, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro  sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

 Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

           Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  alina.cadar@oradea.ro.             Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 05.04.2024 – 11.04.2024

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut