Planuri Urbanistice

martie 08, 2024

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- Construire imobil de locuințe colective și comerț/servicii la parter, str. Liszt Ferenc, nr.cad.208263, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de construire imobil de locuințe colective și comerț/servicii la parter, str. Liszt Ferenc, nr.cad.208263, Oradea.

           Prin planul urbanistic zonal initiat de catre SC Constructii Bihor SA, proprietar al terenului identificat cu nr. cadastral 208263, se va elabora PUZ pe Subzona din UTR M4 care include terenul identificat cu nr.cad.208263 (inclusiv partea din UTR Va) și terenul situat între ansamblul de blocuri studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.130/2018 și grădinița, până în str.Liszt Ferenc .

            Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi

    – Structura functional a mixta incluzând: locuinţe colective, funcţiuni administrative, financiar-bancare, funcţiuni terţiare, funcţiuni de cult,  cultură,  învăţământ şi cercetare, funcţiuni de turism

    – Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 “Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3

            Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime, conform PUG)

    – POT max = 50,0% (parcele comune); 60,0% (parcele de colt) pentru UTR M4;  POT max = 5%  pentru UTR Va

    – CUT max = 1,5 (parcele comune),  1,8  (parcele de colt); Prin PUZ se poate prevedea o marire a CUT-ului cu  max 20%; CUT max = 0,1 pentru UTR Va

    –  înălţimea maximă:  16 m pentru UTR M4, Hmax = 7m pentru UTR Va; Se propune un regim maxim de înălțime de  S/D+P+10E.

            Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor

     – Accesul la in zona se realizeaza pe str.Liszt Ferenc și drumul public identificat cu nr.cad.200833 (provenit din dezmembrarea nr.cad.182031);

     – Se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunilor in incinta (conform anexei 2 din RLU aferent PUG);

     – Asigurare utilitati: prin racord la retelele existente in zona, 

            Capacităţile de transport admise

    – autoturisme si autovehicole de maxim 3,5t;

           Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru P.U.Z.

    – avizele si acordurile necesare pentru amplasamentul studiat vor fi specificate in certificatul de urbanism pentru elaborare P.U.Z

           Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z./P.U.D. ce derivă din procedurile specifice de informare şi consultare a publicului

    – amplasarea panoului informativ privind elaborare PUD  loc vizibil in fata parcelei care a generat PUZ-ul;

    – identificarea proprietarilor imobilelor situate perimetral amplasamentului care a generat P.U.Z.-ul

           Condiţii şi recomandări:

   – Terenul  pe care se dorește realizarea invesțitiei este situat parțial în UTR M4 parțial in UTR Va

   – Întrucât dezvoltarea propusă presupune o mărire a CUT-ului în limita maximă de 20% și un regim de înălțime mai mare decât cel reglementat,  se impune elaborarea unui PUZ care va trata suprafata stabilită prin  prezentul  aviz  de oportunitate și va detalia toate aspectele referitoare la funcțiuni, modul de organzare a circulației în zonă, asigurarea zonelor verzi și  a locurilor de parcare,  proprietatea asupra terenurilor,   zonele de implantare ale construcțiilor;

   – Se va avea in vedere ca mobilarea terenului sa se realizeze tinandu-se cont de cele două UTR-uri

   – Deorece accesul principal se va realiza din drumul public aflat în administrarea CNAIR se va obține aviz CNAIR si aviz IPJ – Serviciul Rutier

   – Pentru accesul din str.Liszt Ferenc, se va studia situația juridică a terenului peste care se realizează accesul .

   – Pentru propunerea de concesionare teren  se va obține acord DPI. În prezent  terenul identificat cu nr.cad.200833 (provenit din dezmembrarea nr.cad.182031) este domeniu public în proprietatea Statului Român , în administrarea Ministerului Transporturilor prin CNAIR.

           In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 12.03.2024 – 18.03.2024, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro  sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

 Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

           Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  alina.cadar@oradea.ro.             Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 19.03.2024 – 23.03.2024.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut