Planuri Urbanistice

aprilie 06, 2021

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- Construire supermarket, Construire supermarket, Str.Calea Bihorului, nr.cad.206838, nr.topo 3882, 3884/1,3884/2 Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- Construire supermarket, Construire supermarket, Str.Calea Bihorului, nr.cad.206838, nr.topo 3882,3884/1,3884/2 Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de construire supermarket, Str.Calea Bihorului, nr.cad.206838, nr.topo 3882,3884/1,3884/2 Oradea.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Lidl Romania SCS, proprietar al terenului identificat cu nr. nr.cad.206838, nr.topo 3882, 3884/1,3884/2 se va intocmi PUZ pe subzona din UTR_ Ei cuprinsă între străzile Calea Bihorului și Macului și documentațiile aprobate.

Categoriile funcţionale ale dezvoltarii şi eventuale servituţi:

– funcțiuni predominante: zonă de activități economice cu caracter industrial;

– UTR Ei;

– Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, Cap.2 si Cap.3 asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime):

– POT max = 60%, CUT max = 1,2

– Condițiile de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor se vor stabili în cadrul PUZ sau PUD, după caz, cu respectarea prevederilor prezentului regulament

– Dimensiunea retragerii se va stabili prin PUZ / PUD, după caz, aceasta putând fi mai mare sau cel mult egală cu cea a clădirilor existente

– Retragerea faţă de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu înălțimea clădirilor, măsurată la cornișă superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 m

– H max = 25,0m, cu 21,0m la cornișă, respectiv cu regim de înălțime max. (1-3S)+P+5+1R.;

Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților, zonelor verzi compacte:

– Se va studia integrarea in contextul urban, accesul in zona si organizarea circulației, zonificarea funcțională, morfologie, rețeaua de dotări publice, sistemul de spatii verzi si spatii publice. (in cota de 20% din suprafața totala a zonei de studiu), infrastructura edilitara si obiectivele de utilitate publica .

– Se va studia extinderea rețelelor de utilități (alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) in zona studiata;

– circulații şi accese: circulația se va desfășura din str. Calea Bihorului;

– Se vor prevedea locuri de parcare aferente funcțiunilor propuse, conform anexei 2 din RLU aferent PUG;

Capacitățile de transport admise:

– autoturisme si autovehicule;

Condiții si recomandări:

– Prin PUZ se vor defini funcțiunile zonei, dezvoltarea rețelei stradale si se vor reglementa aliniamentele impuse, regimul de înălțime maxim si retragerile clădirilor, gradul de ocupare, pofilele transversale ale cailor de acces, circulația si regimul juridic al terenurilor si dezvoltarea infrastructurii utilitare, in corelare cu PUG si alte documentații de urbanism aprobate in zona (HCL nr.560/2017) si respectând reglementările specifice;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 06.04.2021 – 12.04.2021, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 13.04.2021 – 17.04.2021.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut