Planuri Urbanistice

iulie 25, 2022

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- -Parcelare teren pentru amplasare locuinte, nr.cad.187165, 187166, str. Emil Isac, Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL-

-Parcelare teren pentru amplasare locuinte, nr.cad.187165, 187166, str. Emil Isac, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de -parcelare teren pentru amplasare locuinte, nr.cad.187165, 187166, str. Emil Isac, Oradea.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Rad Liu-Claudiu, proprietar al terenului identificat cu nr.cad. 187165, 187166 se va elabora PUZ pe întreg UTR_Uliu.

Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventuale servituti:

– locuinte;

– Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restricții, asa cum sunt ele evidențiate in plansa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unități Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime):

– POT maxim = 35%; CUT maxim = 0,9;

– Regim de înălțime: S+P+E+M/Er cu H maxim la coama: 12,0m;

Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților, zonelor verzi compacte:

– Se va studia integrarea in contextul urban, accesul in zona si organizarea circulației, zonificarea functionala, morfologie, reteaua de dotari publice, sistemul de spatii verzi si spatii publice. (in cota de 10% din suprafata totala a zonei de studiu), infrastructura edilitara si obiectivele de utilitate publica (cca.20-25% din suprafata terenului).

– Se va studia extinderea retelelor de utilitati (alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) in zona supusa urbanizării;

– Se vor prevedea locuri de parcare aferente funcțiunilor propuse, conform anexei 2 din RLU aferent PUG;

Capacitățile de transport admise:

– autoturisme si autovehicule de max.3,5t;

Condiții si recomandări:

– PUZ-ul de urbanizare va trata suprafața stabilita prin prezentul aviz de oportunitate si va detalia toate aspectele cuprinse in Regulamentul Local de Urbanism aprobat cu HCL nr.501/2016, modificat prin HCL 260/2021 si reglementările specifice pentru UTR Uliu aprobate prin HCL nr.836/2017;

– Documentația de urbanism poate stabili o etapizare a procesului de urbanizare cu condiția ca pentru fiecare etapă sa se elaboreze un nou PUZ cu respectarea PUZ-ului de urbanizare;

– Străzile publice noi vor avea un profil de minim 12,0m.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 25.07.2022 – 31.07.2022, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 01.08.2022 – 05.08.2022.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut