Planuri Urbanistice

martie 08, 2024

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- Parcelare teren pentru construire locuințe colective mici, str. Alesdului, nr. cad.214502, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de parcelare teren pentru construire locuințe colective mici, str. Alesdului, nr. cad.214502, Oradea.

           Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Capris Patricia Maria, proprietar al terenului identificat cu nr. cadastral 214502, se va elabora PUZ pe subzona din UTR ULiu delimitată de str.Victor Papilian – la nord, str.Calea Clujului și UTR M1  – la sud , limita zonei studiate prin PUZ aprobat cu HCL nr.750/2018 – la vest , str.Ion Isaiu  și Cartier Tineret – la est.

            Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi

– locuinte collective mici si dotari;

– Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 “Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3

           Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime)

– POT maxim = 35%;  CUTmaxim = 0,9;

– Regim de inaltime: S+P+2E; 

           Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor, zonelor verzi compacte

– Se va studia integrarea in contextul urban, accesul in zona si organizarea circulatiei, zonificarea functionala, morfologie, reteaua de dotari publice, sistemul de spatii verzi si spatii publice. (in cota de 10% din suprafata totala a zonei de studiu), infrastructura edilitara si obiectivele de utilitate publica

– Se va studia extinderea retelelor de utilitati (alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) in zona supusa urbanizarii;

 – Se vor prevedea locuri de parcare aferente functiunilor propuse, conform anexei 2 din RLU aferent PUG;

           Capacităţile de transport admise:

– autoturisme si autovehicole de max.3,5t;

            Acorduri/Avizespecifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru P.U.Z.

– avizele si acordurile necesare se vor specifica in certificatul de urbanism pentru elaborare P.U.Z.  .

           Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z.-ului ce derivă din procedurile specifice de informare şi consultare a publicului

–  Anunt privind intentiia de elaborare a PUZ-ului,  respectiv anunt privind  elaborarea PUZ-ului, prin amplasarea a minimum trei panouri informative dispuse in zona de studiu a PUZ-ului

– Identificarea proprietarilor imobilelor afectate de reglementarile P.U.Z.-ului

            Conditii si recomandari

– PUZ-ul de urbanizare va trata suprafața stabilită prin  prezentul aviz  de oportunitate și va detalia toate aspectele cuprinse in Regulamentul Local de Urbanism aprobat cu HCL nr.501/2016 modificat prin  HCL nr.260/2021;

–  Documentatia de urbanism poate stabili o etapizare a procesului de urbanizare cu conditia ca pentru fiecare etapă sa se elaboreze un nou PUZ cu respectarea PUZ-ului de urbanizare;

– Certificatul de urbanism pentru PUZ va avea ca scop „elaborare PUZ urbanizare pentru locuinte, servicii și dotări. Parcelare teren pentru construire locuințe colective mici”.

– În cazul în care, pe zona de studiu, se prevăd subzone de tip Et, activitățile permise se vor restricționa astfel încât acestea să nu intre în conflict cu subzonele de locuințe.

           In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 12.03.2024 – 18.03.2024, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro  sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

 Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

           Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  alina.cadar@oradea.ro.             Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 19.03.2024 – 23.03.2024

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut