Planuri Urbanistice

martie 27, 2024

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- PUZ-Parcelare teren pentru construire locuinte, nr.cad. 13165, 16166, str. Plantelor, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de parcelare teren pentru construire locuinte, nr.cad. 13165, 16166, str. Plantelor, Oradea.

           Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Jurgiu Tiberiu, proprietar al terenului identificat cu nr. cadastrale 13165, 16166, se va elabora PUZ pe subzona din UTR_Uliu reprezentată de terenurile identificate cu nr.cad. 13165, 13166.

            Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi

– locuinte;

– Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 “Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3

           Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime)-UTR_Uliu

 –  POTmaxim = 35%;  CUTmaxim = 0,9;

 – Regim de inaltime: S+P+E+M/Er cu H maxim la coama: 12,0m;

           Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor, zonelor verzi compacte

– Se va studia integrarea in contextul urban, accesul in zona si organizarea circulatiei, zonificarea functionala, morfologie, reteaua de dotari publice, sistemul de spatii verzi si spatii publice. (in cota de 10% din suprafata totala a zonei de studiu), infrastructura edilitara si obiectivele de utilitate publica (cca.20-25% din suprafata terenului).

– Se va studia extinderea retelelor de utilitati (alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) in zona supusa urbanizarii;

 – Se vor prevedea locuri de parcare aferente functiunilor propuse, conform anexei 2 din RLU aferent PUG;

           Capacităţile de transport admise:

– autoturisme si autovehicule de max.3,5t;

           Conditii si recomandari

 – PUZ-ul de urbanizare va trata suprafata stabilita prin prezentul aviz de oportunitate si va detalia toate aspectele cuprinse in Regulamentul Local de Urbanism aprobat cu HCL nr.501/2016 si reglementarile specifice pentru UTR Uliu aprobate prin HCL nr.836/2017;

– Documentatia de urbanism poate stabili o etapizare a procesului de urbanizare cu conditia ca pentru fiecare etapă sa se elaboreze un nou PUZ cu respectarea PUZ-ului de urbanizare;

– se va studia posibilitatea ca strazile publice noi propuse să aibă un profil de minim 12,0m.

– Ceritificatul de urbanism pentru PUZ va avea ca scop „elaborare PUZ urbanizare pentru parcelare teren in vederea construirii de locuinte și dotări complementare”.

– se va studia posibilitatea ca parcelele rezultate să respecte geometria specifică UTR_Liu;

           In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 29.03.2024 – 04.04.2024, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro  sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

 Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

           Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  alina.cadar@oradea.ro.             Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 05.04.2024 – 11.04.2024.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut