Planuri Urbanistice

ianuarie 29, 2018

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire atelier vulcanizare, cu service auto si depozit anvelope, str. Ogorului, nr.cad.195277 – Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ – Construire atelier vulcanizare, cu service auto si depozit anvelope,

str. Ogorului, nr.cad.195277 – Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru construire depozite frigorifice, creare acces, amenajare incinta, imprejmuire, str. Ogorului, nr.cad. 195277 – Oradea;

Prin planul urbanistic zonal initiat de SC VANCOL COM SRL reprezentat prin Secara Nicolae, se propune construire atelier vulcanizare, cu service auto si depozit anvelope, str. Ogorului, nr.cad.195277 – Oradea, in urmatoarele conditii:

– POTmaxim = 40% pentru parcele comune; POTmaxim = 50% pentru parcele de colt; POT maxim = 60,0% pentru parcele ce includ cladiri cu parcaje colective cu acces public;

– CUTmaxim = 1,9 pentru parcele comune; CUTmaxim = 1,9 pentru parcele de colt; CUTmaxim = 3,0 pentru parcele ce includ cladiri cu parcaje colective cu acces public;

– Regim de inaltime: (1-3S)+P+6+1R cu Hmaxim la cornisa 24,0m si Hmaxim totala 28,0m pentru parcele comune; (1-3S)+P+8 cu Hmaxim 35,0m, pentru parcelele de colţ; pentru clădirile cu funcţiuni deosebite şi aflate în poziţii urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se pot stabili regimuri de înălţime mai mari, cu condiţia respectării celelalte prevederi din RLU;

– pentru clădirile comune înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 24 m, iar înălţimea totală

– Se va studia integrarea in contextul urban, accesul in zona si organizarea circulatiei, zonificarea functionala, morfologie, reteaua de dotari publice, sistemul de spatii verzi si spatii publice. (in cota de 10% din suprafata totala a zonei de studiu), infrastructura edilitara si obiectivele de utilitate publica (de regula cca.20-25% din suprafata terenului).

– Se va studia extinderea retelelor de utilitati (alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) in zona supusa urbanizarii;

– Se vor prevedea locuri de parcare aferente functiunilor propuse, conform anexei 2 din RLU aferent PUG;

– PUZ-ul de urbanizare va trata suprafata stabilita prin prezentul aviz de oportunitate si va detalia toate aspectele cuprinse in Regulamentul Local de Urbanism aprobat cu HCL nr.501/2016 si reglementarile specifice pentru UTR Uliu aprobate prin HCL nr.836/2017; Documentatia de urbanism poate stabili o etapizare a procesului de urbanizare cu conditia ca pentru fiecare etapă sa se elaboreze o noua documentatie de urbanism cu respectarea PUZ-ului de urbanizare

– Terenul destinat retelei stradale si zonelor verzi compacte cu acces public nelimitat (in cota fixa de 10%), se va trece din domeniul privat in domeniul public al municipiului Oradea, prin grija Directiei Patrimoniului Imobiliar Oradea;

– Avand in vedere ca UM3 nu include functiuni de tipul celor solicitate, in zona studiata vor fi definite subzone functionale;

– la amplasarea cladirilor se va avea in vedere respectarea zonelor de protectie pentru LEA 110kV si Paraul Adona;

– Intrucat, pentru realizarea investitiei, se propune concesionarea unei suprafete de teren, la faza de PUZ se va prezenta punctul de vedere a Directiei Patrimoniului Imobiliar.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 30.01.2018 – 05.02.2018, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: turbucz.maria@gmail.com .

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 06.02.2018-20.02.2018 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro.

Arhitect sef

Antonina Buruiana

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut