Planuri Urbanistice

ianuarie 07, 2019

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire hala, servicii in zona str. Uzinelor, generat de imobilul identificat cu nr.cad.196566 – Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ – Construire hala, servicii

in zona str. Uzinelor, generat de imobilul identificat cu nr.cad.196566 – Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal privind construirea unei hale si servicii.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Mira Autopas SRL.D, proprietar al terenului identificat cu nr.cad.196566, se va studia intreg UTR UEi;

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime):

– POTmaxim = 60,0%; – CUTmaxim = 1,2

– Regim de inaltime: max.(1-3S)+P+4E cu Hmaxim la cornisa: 21,0m;

Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor, zonelor verzi compacte:

– Se va studia dezvoltarea retelei stradale in zona supusa urbanizarii astfel incat sa se asigure acces direct din drumuri publice, la parcelele/incintele create;

– Se va studia extinderea retelelor de utilitati (alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) in zona supusa urbanizarii;

– Se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunilor propuse, pe parcela/in incinta;

Capacităţile de transport admise:

– autoturisme si autovehicole de mare tonaj (TIR);

– PUZ de urbanizare va detalia:

– reactualizarea bazei topografice şi cadastrale;

– modelarea / remodelarea parcelarului în conformitate cu structura urbană propusă, conformă prezentului RLU;

– In cadrul suprafeţelor destinate obiecivelor de utilitate publică se vor identifica două categorii de terenuri:

– cele aferente tramei stradale şi infrastructurii edilitare de interes local (în general ocupând 20-25% din suprafaţa totală) şi

– cele aferente celorlalte categorii de obiective de interes public (trama stradală majoră, perdele vegetale de protecţie, spaţii publice, spaţii verzi ce vor include zone verzi de aliniament, terenuri de sport, alte dotări, dupa caz), în cotă fixă de 10% din suprafaţa totală.

– Terenul destinat retelei stradale si zonelor verzi se va trece din domeniul privat in domeniul public al municipiului Oradea cu destinatia de drum public, respectiv zona verde, prin grija Directiei Imobiliare Oradea.

Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 09.01.2019 – 15.01.2019, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Turbucz Maria, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:turbucz.maria@gmail.com.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 16.01.2019 – 20.01.2019.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut