Planuri Urbanistice

martie 08, 2024

A N U N T privind PUD – Construire centru de excelenta in imagistica medicala, bazat pe inteligenta artificiala, str. Episcop Roman Ciorogariu, nr.45, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea construirii unui centru de excelenta in imagistica medicala, bazat pe inteligenta artificiala, str. Episcop Roman Ciorogariu, nr.45, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Pixeldata SRL si elaborat de ARH.RUR Tivadar I. Daniel.

Zona studiată în PUD: Terenul  identificat  cu nr.cad. 215699, situat in Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea, UTR ZCP 01  Subzona Olosig -Vest, Unitatea Functional-Morfologica Operationala mixtă -RrM-IV, (S 1160mp).

– Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:    – UTR SZCP 01_20– Subzona Olosig- Vest respectiv prin PUZCP-M-IV (SCP Olosig Central);

– Structură funcţional-morfologică operațională mixtă ;

– Indicatori urbanistici obligatorii (conform PUZ CP aprobat cu HCL nr.1008/2021)

– POT maxim  pentru parcelele din M-IV= 50,0% ;   –   CUT maxim = 1,4; (la parcelele M-IV din zona centrală)

– Regimul de înălţime maxim admis: Înălțimea maximă admisă se va asimila cu înălțimea de referință, stabilită pe stradă / segment de stradă;  

Prevederi P.U.D. propuse:

– retrageri minime faţă de limitele laterale: între mejdiile laterale pe o adâncime de aproximativ 15m de la aliniament (calcan existent pe mejdia sudică). Corpurile din frontul II se vor amplasa pe mejdia dreaptă (sudică), respectiv la minim 4m față de mejdia stângă (nordică);

– retrageri minime faţă de limita posterioară: 11m;

– circulaţii şi accese: accesul in incinta se realizeaza din str.Roman Ciorogariu;

– echipare tehnico-edilitară:  imobilul este racordat la retelele edilitare (alimentarea cu apa, canalizarea si energie electrica);

– Se propune desființarea imobilelor de pe parcelă și construirea unui imobil cu destinația Centru de excelență în imagistică medical, bazat pe inteligența artificială conform proiect nr. 2304/2023  întocmit de SC POLIART SRL, arh. Tivadar Daniel, planșe aferente U03÷U13;

– imobilul se va amplasa conform planului de situație propus astfel: la aliniamentul străzii Roman Ciorogariu, între mejdiile laterale pe o adâncime de aproximativ 15m de la aliniament (calcan existent pe mejdia sudică). Corpurile din frontul II se vor amplasa pe mejdia dreaptă (sudică), respectiv la minim 4m față de mejdia stângă (nordică)

– regim de înălțime propus =S+P+E+Er

– POT propus=50% – CUT propus = 1,4;

– se propune amenajarea în incintă, de 5 locuri de parcare acoperite;

– spații verzi: conform RLU- pe ansamblul unei parcele, spațiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 15% din suprafața totală şi vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă) (a se vedea Anexa nr. 16 – Punctajul Verde). Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiționale (în general dalaje de piatră de tip permeabil). Se interzice sigilarea prin asfaltare și/sau betonare și/sau pavare cu orice fel de dale. Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedica realizarea construcțiilor autorizate.

-spații verzi propuse: minim 40% din suprafața totală.

– Documentația ce va fi înaintata spre aprobare consiliului local va conține, in mod obligatoriu, studiu istoric, avizul Ministerului Culturii si Identității Naționale – Direcția Județeana pentru Cultura Bihor, iar planșele anexate vor fi întocmite pe baza documentației topografice actualizate (plan de amplasament/plan de situație) nu mai vechi de 30 zile vizată de ANCPI (Agenția Naționala de Cadastru si Publicitate Imobiliara);    

In perioada 12.03.2024-27.03.2024 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet https://oradea.ro/urbanism/planuri-urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef–Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 12.04.2024-22.04.2024 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate  de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata. 

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut