Planuri Urbanistice

mai 31, 2019

A N U N T,privind elaborare PUZ Urbanizare – Reconversie functionala din UM3 in Et, str. Ogorului, nr.139B, Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ Urbanizare – Reconversie functionala din UM3 in Et, str. Ogorului,

nr.139B, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic pentru reconversia functionala a unui teren.

Zona de studiu a PUZ-ului: UTR UM3 – Aria delimitata de str.Nojoridului, str.Ogorului, UTR Uliu si UTR M3; Parcela care a generat PUZ-ul: nr.cad.172143 in suprafata de 3031 mp; Suprafata totala studiata: 23485 mp;

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Letea Dorin, la initiativa beneficiarului Ruje Florin Daniel.

Prevederi P.U.Z. – R.L.U. propuse:

– UTR de tip Et;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: activităţi economice de tip terţiar;

– H max: 21 m la cornişă, Hmax total: 25 m; Regim de inaltime: (1-3S)+P+5+1R

– POT max: 40% pentru parcelele comune, 50% pentru parcelele de colt;

– CUT max: 1,9 pentru parcelele comune, 2,4 pentru parcelele de colt

– retragerea faţă de aliniament: minim 45,0m din axul str.Ogorului, minim 6,0m de la aliniamentul str.Nojoridului , respectiv minim 3,0m de la aliniamentul drumului privat de acces;

– retrageri faţă de limitele laterale: jumatate din inaltimea cladirilor dar nu mai putin de 4,5m;

– retrageri faţă de limitele posterioare (pentru cladirile noi): inaltimea cladirii dar nu mai putin de 9,0m;

– circulaţii şi accese: accesul se va realiza indirect din str.Nojoridului pe un drum privat cu profil de minim 6,0m;

– echipare tehnico-edilitară: racordare la retelele edilitare existente in zona;

– Documentatia de urbanism studiaza urbanizarea unei subzone din UTR UM3 situata in zona str.Ogorului – str.Nojoridului, stabilindu-se:

– reconversie functionala din UTR UM3 in UTR de tip Et;

– stabilirea unor zone de folosinta comuna in cota de minim 10,0% destinate amenajarii unor zone verzi;

– stabilirea reglementarilor urbanistice pentru zona studiata si detaliu de mobilare pentru parcela care a generat PUZ-ul;

– Functiuni conform RLU aferent PUG corespunzatoare UTR Et;

– Terenul studiat este, in mare parte mobilat cu cladiri destinate activitatilor economice tertiare: cladire de birouri, hala, sala de evenimente, depozit piese auto;

– Se propune corectarea limitei de demarcatie intre UTR Uliu si UTR UM3, cnform propunerii prezentate in plansa 2/U si construirea unei cladiri noi cu destinatia serice auto, conform propunerii prezentate in plansa 3/U;

– In incinta se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunii, conf. RLU aferent PUG (anexa 2);

– Restul parcelelor construibile cuprinse in zona de studiu a PUZ-ului se vor studia prin PUD;

– Accesul in incinta se propune a se realiza din str.Nojoridului, pe un drum privat cu profil transversal de minim 6,0m; Documentatia ce va fi supusa spre aprobare Consililui Local va contine act ce confera drept de acces pe drumul privat.

– In vederea realizarii accesului propus care va deservi toate parcelele cuprinse in zona de studiu a PUZ-ului, exista aviz de la DJC Politia Rutiera; La autorizare va fi necesar si aviz DRDP Cluj;

– Str.Ogorului va fi reglementata, etapizat, la profil transversal de 50,0m; In dreptul parcelei care a generat PUZ-ul este asigurata o distanta mai mare de 25,0m din ax pana la limita de proprietate.

– zona verde de folosinta comuna se va amenaja in zona neconstruibila, conform propunerii prezentate in plansa 3/U;

– De-a lungul limitei de demarcatie intre UTR Et si UTR ULiu se va planta vegetatie inalta pentru crearea unei perdele verzi de separare a functiunilor;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 31.05.2019 – 24.06.2019 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar ( luni – miercuri 11:00- 15.30, vineri 11:00 – 15:30).

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 25.06.2019-09.07.2019 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut