Planuri Urbanistice

septembrie 02, 2020

A N U N T,privind intentia de elaborare Plan Urbanistic Zonal- Parcelare teren pentrulocuinte,str. Dinicu Golescu, nr.cadastral 19793, Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare Plan Urbanistic Zonal- Parcelare teren pentru

locuinte,str. Dinicu Golescu, nr.cadastral 19793, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de urbanizare in vederea parcelarii unui teren pentru construire de locuinte.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Novac Sabina Floare, proprietara terenului identificat cu nr.cad. 19793 se va studia aria delimitata zona din UTR LiL, reprezentă de teritoriul cuprins intre str. Dinicu Golescu, str. Făcliei și documentația de urbanism aprobată (PUZ) cu HCL 889/2019;

Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventuale servituti:

– locuințe;

– Se vor aplica in mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în planșa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unități Teritoriale de Referință” si RLU-Cap.2 si Cap.3

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime)

– POT maxim = 35%; CUT maxim = 0,9;

– Regimul de înălțime maxim admis: S+P+E+M/R;

Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților, zonelor verzi compacte

– Se va studia extinderea rețelelor de utilități (alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) in zona de studiu;

– Străzile propuse se vor conforma reglementarilor PUG aprobat prin HCL 501/2016

– Se vor prevedea locuri de parcare aferente funcțiunilor propuse, conform anexei 2 din RLU aferent PUG;

Capacitățile de transport admise:

– autoturisme si autovehicule de max.3,5t;

Condiții si recomandări

– PUZ-ul va trata suprafața stabilită prin prezentul aviz de oportunitate

– Terenul destinat dezvoltării rețelei stradale, va trece din domeniul privat in domeniul public al municipiului Oradea;

– Mobilarea parcelelor nou create vor respecta reglementările specifice pentru UTR Liu, conform PUG aprobat prin HCL 501/2016.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 03.09.2020 – 09.09.2020, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 10.09.2020-14.09.2020.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut