Planuri Urbanistice

ianuarie 18, 2024

ANUNT privind elaborare PUZ- Parcelare teren pentru construire locuinte semicolective-cu 2 unitati locative, str. Calea Adevarului, nr.115, nr. cadastral 183504, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal de urbanizare in vederea parcelarii unui teren pentru construire locuinte semicolective-cu 2 unitati locative, str. Calea Adevarului, nr.115, nr. cadastral 183504, Oradea.

Zona de studiu a PUZ-ului PUZ pe amplasament (nr.cad.183504); Parcela este in zona LiL.

Planul urbanistic este elaborat de catre arh.urb.Sim Rodica, la initiativa beneficiarei Ianc Livia.

     – Prevederi din PUZ, R.L.U. aprobate anterior:

    – UTR: LiL;

– regim de construire: izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament;

– funcţiuni predominante: Locuinţe individuale sau semicolective (maxim 2 unitati locative);

– H max: 12,0m, (S)+P+E+M/Er sau D+P+M/R; Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m faţă de planul faţadei spre stradă / spaţiul public. 

– POT max = 35,0%;

– CUT max = 0,9;

– retragerea faţă de aliniament: se va stabili in baza unui studiu mai amplu al tesutului urban existent pe frontal adiacent si cel opus;

– retrageri minime faţă de limitele laterale: min. 3,0m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: min. 6,0m;

Prevederi P.U.Z. – R.L.U. propuse:

– regim de construire: izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament;

– funcţiuni predominante: Locuinţe unifamiliale sau semicolective (maxim 2 unitati locative);

– H max: Regim maxim de inaltime = (S)+P+E+M/Er sau D+P+M/R, cu Hmax.coama = 12,0m;Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m faţă de planul faţadei spre stradă / spaţiul public.

– POT max = 35,0%;

– CUT max = 0,9;

– retragerea faţă de aliniament: min.3,0m de la strada identificata cu nr. topo 6807, respectiv minim 6m de la noul aliniament al str. Livezilor si Calea Adevarului;

– retrageri faţă mejdiile laterale: intre loturile nou formate minim 6.0 m;

– retrageri faţă mejdia posterioara, respectiv mejdia estica: min.3,0m dar nu mai putin de H/2;

– circulaţii şi accese: accesul la amplasament se va realiza din str.Livezilor, Calea Adevarului  propuse pentru reglementare la profil transversal de 12m, iar accesul la parcelele nou create se va realiza din drumul public identificat cu nr.topo 6807,  propus la profil transversal de min.9,0m .

– echipare tehnico-edilitară: racordare la retelele edilitare existente in zona prin extinderea acestora prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor;

Prin documentația de urbanism se propune:</b> parcelarea terenului cu nr.cad.183504 in 4 loturi construibile, 1 lot pentru reglementarea str. Livezilor, Calea Adevarului (la 12m) si a drumului public situat pe directia N-S situat pe mejdia vestica a amplasamentului (la 9m) conform proiect intocmit de Archistuff Studio SRL, planse aferente U05, U06, U07, U08;

<u>Reglementari Urbanistice</u>

– Functiune: locuinte unifamiliale sau semicolective (maxim 2 unitati locative) si utilizari admise cu conditionari conform RLU aferent PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, corespunzatoare UTR Liu;

– Suprafata parcele: min. 850,0mp;

– Regim maxim de inaltime:(S)+P+E+M/Er sau D+P+M/R, cu Hmax.coama = 12,0m;

– POT max.= 35,0%, CUT max.= 0,9;

– Retragere faţă de aliniament: min.6,0m de la noul aliniament al str. Livezilor si Calea Adevarului respectiv min.3,0m de la aliniamentul drumului public situat pe mejdia vestica a amplasamentului;

– pentru parcelele de colt, retragerea din alinimant se va face conform plansa U05;

– retrageri faţă mejdiile laterale: intre loturile nou formate minim 6.0 m;

– retrageri faţă mejdia posterioara, respectiv mejdia estica: min.3,0m dar nu mai putin de H/2;

– in cazul coexistentei pe aceeasi parcela a 2 corpuri de cladire, independente, fara a fi alipite la calcan, intre fatadele acestora se va asigura o distanta minima egala cu 2/3 din inaltimea celei mai inalte dar nu mai putin de 3m;

– Se vor amenaja minim un loc de parcare/unitate de locuit, sau parcaj incorporat in cladire;

– Garajele se vor amplasa retrasa la min.6,0m de la aliniament, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, conditionat de Hmax.= 3,50m;

– Anexele aferente locuintelor (filigorii, magazii, etc) care se vor putea amplasa, cu respectarea codului civil cu Hmax pe latura alipita=2,5m;

– spatii verzi: minim 40%;

– Se propune lărgirea strazilor  Livezilor si Calea Adevarului, in dreptul amplasamentului studiat, la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarului) iar drumul public identificat cu nr. topo 6807 situat pe mejdia vestica a amplasamentului la profil transversal de 9m (4,5m din ax pe partea beneficarului); 

– Terenul necesar lărgirii străzlori va trece din proprietate privata in domeniul public, conform propunerii prezentate în planșa U.07;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 19.01.2024-13.02.2024  publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea- in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

            Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau in Centrul de Relatii cu Publicul, la sediul Primariei Oradea.

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef–Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 14.02.2024-28.02.2024 pe paginile de internet: www.oradea.ro.    Va informam faptul ca in situatia in care depuneti sesizari/observatii, la prezenta documentatie, termenul raspunsului nostru catre dumneavoastra se poate prelungi, depinzand de punctul de vedere formulat de arhitect impreuna cu initiatorul acestui plan.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut