Planuri Urbanistice

noiembrie 04, 2020

Anunt,privind elaborare PUZ de Urbanizare – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale si asigurare accese, str.Raspantiilor,nr.9, Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ de Urbanizare – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale si asigurare accese, str.Raspantiilor,nr.9, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal de urbanizare parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale si asigurare accese, str.Raspantiilor,nr.9, Oradea.

Zona de studiu a PUZ-ului: Subzona din UTR Uliu, delimitata de str. Răspântiilor – la nord, str. Dâmbului la sud, UTR ALV la est, UTR LiL la vest și UTR Liu la sud-est; Suprafata de teren care a generat PUZ-ul : S=23907,0mp. Suprafata de teren supusa procedurii de urbanizare este de 78850,0mp;

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Cobe Aurel, la initiativa beneficiarului Layos Laszlo.

Reglementari urbanistice propuse:

– UTR Liu si dotari de cartier;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: locuire ( se admit servicii cu acces public, servicii profesionale sau manufacturiere, in conditiile specificate in RLU aferent PUG) si dotari de cartier ;

– H max: trei niveluri supraterane – S+P+1+M/R;

– POT max = 35,0%;

– CUT max = 0,9;

– retragerea minimă faţă de aliniament: minim 6,0m;

– retrageri minime faţă de limitele laterale: minim 2,0m fata de mejdia nordica, minim 4,0m fata de mejdia sudica;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: minim inaltimea cladirii dar nu mai putin 9,0m;

– circulaţii şi accese: accesul in zona se realizeaza pe str.Raspantiilor, ; Se propune dezvoltarea retelei stradale prin constituirea de noi strazi publice care se vor racorda la reteaua stradala a municipiului;

– echipare tehnico-edilitară: se va realiza racordul la retelele edilitare prin extinderea acestora pana la nivelul parcelelor, prin grija si pe cheltuiala beneficiarului.

– Terenul care a generat PUZ-ul, cu suprafata totala de 23907,0mp este identificat cu nr.cad.206036, 18975, 12123, 12124;

– Prin documentatia de urbanism se propune:

– etapizarea procesului de urbanizare in 3 etape, prima etapa reglementandu-se prin prezenta documentatie iar celelete doua etape vor fi studiate prin alte documentatii de urbanism;

– parcelarea terenului care a generat PUZ-ul, rezultand 16 loturi destinate construirii de locuinte (A1-:-A8, B1-:-B8), 2 loturi destinate amenajarii de zone verzi care vor ramane in proprietate privata cu acces public nelimitat (A10, B10) si 2 loturi destinate constituirii drumurilor publice (A9, B9);

– constituirea a doua drumuri publice cu profil transversal de 12,0m : unul constituit integral pe terenul apartiunand initiatorilor PUZ-ului si unul constituit partial (7,0m) pe terenul care a generat PUZ-ul, restul de 5,0m urmand a se alipi intr-o etapa ulterioara;

– largirea str.Raspantiilor, in dreptul amplasamentului studiat, la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor);

– Se prevede ca, in viitor, sa se realizeze o legatura intre str.Raspantiilor si str.Dambului, conform propunerii prezentate in plansa 4/U, legatura ce se va studia prin PUZ in etap III

– Terenul necesar dezvoltarii retelei stradale va trece din proprietate privata in domeniul public;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 05.11.2020-29.11.2020 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea- in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Institutia Arhitectului Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau in Centrul de Relatii cu Publiculla sediul Primariei Oradea.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 02.12.2020-16.12.2020 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut