Planuri Urbanistice

aprilie 24, 2019

ANUNT,privind elaborare PUZ – Extinderea zonei destinata activitatilor economice tertiare peste UTR LIU, pentru extindere hala, str.Calea Santandrei nr.38, Oradea.

A N U N T

privind elaborare PUZ – Extinderea zonei destinata activitatilor economice tertiare peste UTR LIU, pentru extindere hala, str.Calea Santandrei nr.38, Oradea.

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru extinderea zonei destinata activitatilor economice tertiare in vederea extinderii halei de productie sticla cu corp de legatura si imprejmuire teren.

Zona studiată în PUZ aria cuprinsa intre str.Calea Santandrei, drumul public studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.23/2016, limita estica, respectiv limita vestica a UTR Uliu; Suprafata totala studiata : 104683,0mp.

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Veres Eugen, la initiativa beneficiarului SC Optimedia SRL.

Reglementari urbanistice propuse:

– UTR: Et;

– regim de construire: Organizare urbană bazată pe un regim de construire deschis;

– funcţiuni predominante: activitati economice tertiare;

– H max: 21 m la cornişă (Htotal = 25 m), respectiv un regim de înălţime de (1-3S)+P+5+1R. ;

– POT maxim = 50%; – CUT maxim = 2,4;

– retragerea minimă faţă de aliniament: 45,0m din axul str.Calea Santandrei, respective 20,0m de la aliniamentul drumului situate in sudul amplasamentului;

– retrageri minime faţă de limitele laterale: 4,5m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: 4,5m;

– circulaţii şi accese: Accesul in zona detinata activitatilor tertiare se va realiza din str.Calea Santandrei iar accesul la parcelele din frontul II al str.Calea Santandrei se va realiza doar pe drumuri de incinta;

– echipare tehnico-edilitară: zona studiata se va putea racorda la retelele edilitare existente pe str.Calea Santandrei, prin extinderea acestora.

– Documentatia de urbanism studiaza urbanizarea unitatii teritoriale de referinta ULiu situata intre UTR Et adiacenta str.Calea Santandrei si drumul public studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.23/2016 , stabilindu-se:

– extinderea zonei functionale Et pe toata aria UTR Uliu;

– stabilirea unor zone de folosinta comuna in cota de minim 10,0% din suprafata terenului supus urbanizarii, destinate unor zone verzi de aliniament dispuse de-a lungul drumului studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.23/2016, ce va ramane in proprietate privata, amenajarea si intretinerea acesteia ramanand in sarcina investitorilor.

– Functiuni conform RLU aferent PUG corespunzatoare UTR Et;

– Pe parcela care a generat PUZ-ul se va construi un corp de cladire ca extindere a halei de productie sticla, in regim de inaltime P;

– In incinta se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunii, conform RLU aferent PUG (anexa 2);

– Se propune largirea drumului studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.23/2016, la profil transversal de 12,0m, iar terenul necesar dezvoltarii drumului va trece din proprietate privata in proprietea Monicipiului Oradea cu destinatia de drum public;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 25.04.2019 – 19.05.2019 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar ( luni – miercuri 13:00- 15.30, vineri 13:00 – 15:30.).

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice;

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 20.05.2019-03.06.2019 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut