Planuri Urbanistice

aprilie 01, 2020

ANUNT,privind elaborare PUZ – Reparcelare si drum de acces zona str. Calistrat Hogas si str. Dimitrie Anghel, nr.cad.170407, 189940, 199766, 185504, 174815, 199714, 199715, 199767, Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ Reparcelare si drum de acces zona str. Calistrat Hogas si str. Dimitrie Anghel, nr.cad.170407, 189940, 199766, 185504, 174815, 199714, 199715, 199767, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru reparcelarea unui teren si drum de acces zona str. Calistrat Hogas si str. Dimitrie Anghel.

Zona de studiu a PUZ-ului teren studiat cu Stotala = 11.705,0 mp, delimitata la vest de str. Dimitrie Anghel, la sud de str. Calistrat Hogas, in rest de proprietati private; zona de studiu: la vest str. Dimitrie Anghel, la est pana la terenul cu nr.cad.158124 (inclusiv), la sud str. Calistrat Hogas, la nord pana la terenul cu nr.cad. 20651 (inclusiv), corelat cu documentatiile de urbanism aprobate in zona (HCL 47/2019);

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Szasz Paul, la initiativa beneficiarului Pardek Istvan.

Reglementari urbanistice propuse:

– UTR LiL:

– regim de construire: izolat;

– funcţiuni propuse: locuire (locuinte unifamiliale sau locuinte semicolective cu max.2 unitati locative);

– Regim maxim de inaltime: S+P+1+M sau D+P+M/R, cu Hmax. coama/atic = 10,50m;

– POT max = 35,0%; – CUT max = 0,9;

– retragerea faţă de aliniament: min.7,0m de la aliniamentul drumului privat de acces;

– retrageri faţă de limitele laterale: min. 3,0m;

– retrageri faţă de limitele posterioare: min.6,0m;

– circulaţii şi accese: Accesul la parcele se va realiza din str.Calistrat Hogas, pe un drum privat nou de acces cu profil transversal de 9,0m pe directia est-vest si profil transversal de 5,0m pe directia nord-sud, prevazut cu zona de intoarcere;

– echipare tehnico-edilitară: se va realiza racordul la retelel de utilitati existente in zona, prin extinderea acestora.

– Se propune reparcelarea terenurilor cu nr.cad.170407, 189940, 199766, 185504, 174815, 199714, 199715, 199767, astfel:

– 10 loturi pentru construire de locuinte individuale/semicolective cu max.2 unitati locative, din care 7 loturi fara constructii (P1-P7) si 3 loturi cu constructii existente (P9-P11);

– 1 lot cu destinatia drum privat cu profil transversal variabil (de la 5m pana la 7m) prevazut cu zona de intoarcere,

– 1 lot pentru reglementarea profilului strazii Calistrat Hogas, la 10,0m;

Reglementari pentru parcelele noi propuse P1 – P7:

– Functiuni: locuinte unifamiliale sau semicolective (cu max. 2 unitati locative) si utilizari admise cu conditionari conform RLU aferent PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, corespunzatoare UTR LiL;

– Suprafata parcele: min.850,0mp;

– Numar loturi propuse: 7 loturi destinate amplasarii de locuinte unifamiliale sau semicolective (cu max. 2 unitati locative);

– Regim maxim de inaltime: S+P+1+M sau D+P+M/R, cu Hmax la coama sau la atic = 10,50m;

– POT max propus = 35,0%; CUT max propus = 0,9;

– Limita de implantare gard: 6,0m din axul str.Dimitrie Anghel, 5,0m din axul str. Calistrat Hogas, respectiv 4,50m din axul drumului privat de acces (pe directia est-vest) si 2,50m din axul drumului privat de acces (pe directia nord-sud);

– Limita de implantare cladiri: min.12,0m din axul str. Calistrat Hogas, min.7,0m de la aliniamentul drumului privat de acces;

– Retrageri fata de mejdiile laterale: min.3,0m, exceptie facand anexele aferente locuintelor (filigorii, magazii, etc) care se vor putea amplasa si pe fund de parcela, cu respectarea codului civil, suprafata construita totala a anexelor Smax=25mp, cu respectarea indicilor urbanistici (POT max= 35,0%, CUT max = 0,90);

– Retragere spate: min.6m;

– Accesul la parcele se va realiza din str. Calistrat Hogas, pe un drum privat nou propus, cu profil transversal de 9,0m pe directia est-vest si profil transversal de 5,0m pe directia nord-sud, prevazut cu zona de intoarcere;

– Se vor amenaja in incinta:

– minim un loc de parcare/unitate de locuit, sau parcaj incorporat in cladire;

– spatii verzi organizate pe solul natural;

– platforma destinat colectarii deseurilor menajere, accesibil din spatiul public;

– Garajele se vor amplasa retrasa la 6,0m de la aliniament, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, conditionat de Hmax.= 3,50m;

– Imprejmuirile orientate spre spatiul public vor avea un soclu opac cu înaltimea maxima de 80cm si o parte transparenta, realizata din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele directii soi patrunderea vegetatiei. Înaltimea maxima a împrejmuirilor va fi de 2,5m;

– Dezvoltarea ulterioara a constructiilor existente pe parcelele P9, P10, P11 sau constructii noi, se va reglementa prin PUD in cazul in care nu se respecta reglementarile din UTR LiL;

Utilitati:

– Alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin bransare la retelele existente in zona, prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor, conform declaratiei autentificate notarial.

– Autorizarea constructiilor pe parcelele studiate prin PUZ este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire pentru dotarea zonei cu retele de utilitati (apa, canalizare menajera si pluviala, energie electrica, drumuri balastate), urmand ca aceste dotari sa fie finalizate si receptionate pana la data luarii in folosinta a constructiilor autorizate pe parcelele studiate prin PUZ;

Dezvoltarea retelei stradale:

– Pentru realizarea accesului la parcele se propune dezvoltarea retelei stradale astfel:

– largirea str.Calistrat Hogas, in dreptul amplasamentului studiat, la profil transversal de 10,0m (5,0m din ax pe partea beneficiarilor);

– constituirea unui drum privat nou de acces cu profil transversal de 9,0m pe directia est-vest si profil transversal de 5,0m pe directia nord-sud, prevazut cu zona de intoarcere;

– Terenul destinat largirii strazii Calistrat Hogas se va trece din domeniul privat in domeniul public si se va inscrie in CF ca drum public in favoarea Municipiului Oradea prin grija Directiei Patrimoniului Imobiliar.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 01.04.2020-25.04.2020 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice;

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 26.04.2020-10.04.2020 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut