Planuri Urbanistice

februarie 10, 2021

Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ – Extindere Hotel Caro, str. Mihail Kogalniceanu, nr.21A, Oradea

A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ – Extindere Hotel Caro, str. Mihail Kogalniceanu, nr.21A, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 04.06.2020-28.06.2020 destinata consultarii documentelor complete si propunerilor din:

PUZ – Extindere Hotel Caro, str. Mihail Kogalniceanu, nr.21A, Oradea

au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic zonal.

Conform RLU aferent PUG aprobat prin HCL 501/2016 terenul studiat face parte din zona ZCP 01 – Zona Centrală respectiv in SZCP 01_2 – OraşulNou – Vest. Prin regulamentul general UTR zona terenul are urmatoarele functiuni permise:

– Locuinte individuale si colective;

– Imobile cu functiune mixta: activitati de interes cu acces public, locuinte colective/ semicolective;

– Imobile monofunctionale: institutii publice si de interes pentru public, functiuni de turism;

– Spatii publice si spati verzi.

Printr-o documentatie de urbanism de tip PUZ se poate redefinii zonificarea functionala, ceea ce s-a si realizat in acest caz.

Prin prezenta documentatie de urbanism pe zona studiata se propune largirea posibilitatilor de realizare a functiunilor propuse, insa fara obligatia de a schimba destinatia imobilelor déjà existente.

Imobilul studiat in momentul actual are functiunea de turism care prin lucrarile care se solicita prin autorizare nu-si va schimba destinatia.

Functiunea la care se face sesizarea, pana in momentul de fata, nu are o forma aprobata, acesta fiind prevazute in PUZ CP – zona istorica in curs de elaborare si ale caror reglementari nu au intrat in vigoare.

Mai jos va prezentam extras din regulamentul in vigoare :

ZCP 01 – Zona Centrală respectiv in SZCP 01_2 – Oraşul Nou – Vest:

Utilizări Admise :

Locuinţe individuale şi colective. Imobile cu funcţiune mixtă cuprinzând:

(a) activităţi de interes cu acces public (funcţiuni administrative, funcţiuni de administrare a afacerilor, funcţiunifinanciar-bancare, funcţiuniterţiare, funcţiuni de cultură), dispuse la parterşi eventual subsol, respectiv la parter şi eventual subsol şi primul etaj în cazul clădirilor cu mai mult de două nivele supraterane.

(b) locuinţe colective/semicolective la nivelele superioare şi eventual la parter. Locuinţele vor ocupa minimum 30% din suprafaţa utilă totală.

In cazul prezenţei locuirii, curţile imobilelor vor fi închise accesului nerezidenţilor, celelalte activităţi vor fi accesibile doar din spaţiul public.

(a) instituţii publice şi de interes pentru public (funcţiuni administrative, funcţiuni de administrare a afacerilor, funcţiuni financiar-bancare, funcţiuniterţiare, funcţiuni de cultură, funcţiuni de cult, funcţiuni de învăţămînt şi cercetare, funcţiuni de sănătate şi asistenţă socială) .

(b) funcţiuni de turism.

Regimul de înalţime maxim admis: intre P+E+M (corespunzatoare unei distante intre aliniamente mai mici de 10,0m) si P+4E+M (corespunzatoare unei distante intre aliniamente mai mari de 20,0m; Regim de inaltime propus: P+3E;

– POT maxim = 60% pentru parcelele comune; POT maxim = 75%. pentru parcelele de colţ:

– CUT maxim = 1,6 pentru parcelele comune; CUT maxim = 2,0 pentru parcelele de colţ;

Conform Acordului Notarial nr.1887/03.12.2020, vecinii si-au dat acordul pentru aceasta lucrare.

In consecinta documentatia de urbanism PUZ – Extindere Hotel Caro, str. Mihail Kogalniceanu, nr.21A, Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr.576/09.04.2020, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 1726/08.04.2020.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut